r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-richtsnoeren helpen ondernemingen dwangarbeid in toeleveringsketens te bestrijden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 13 juli 2021, 10:00.

De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) hebben vandaag richtsnoeren over passende zorgvuldigheid gepubliceerd teneinde EU-ondernemingen te helpen het risico op dwangarbeid bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens aan te pakken in overeenstemming met de internationale normen.

Met de richtsnoeren hebben de ondernemingen de beschikking over meer mogelijkheden om dwangarbeid in hun waardeketens uit te bannen doordat daarin concreet en praktijkgericht wordt aangegeven hoe zij het risico op dwangarbeid kunnen opsporen, voorkomen, beperken en aanpakken.

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis zei hierover: “In deze wereld is geen plaats voor dwangarbeid. De Commissie is vastbesloten dit kwaad uit te roeien in het kader van onze bredere inspanningen om de mensenrechten te verdedigen. Daarom hebben wij in onze nieuwe handelsstrategie een centrale plaats ingeruimd voor de versterking van de veerkracht en de duurzaamheid van de toeleveringsketens van de EU. De ondernemingen spelen hierbij een cruciale rol, omdat zij door verantwoord te handelen het verschil kunnen maken. Met de vandaag gepubliceerde richtsnoeren ondersteunen we de EU-ondernemingen bij deze inspanningen. Met onze toekomstige wetgeving inzake duurzame corporate governance zullen we onze due-diligenceactiviteiten uitbouwen.”

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Josep Borrell verklaarde: “Dwangarbeid is niet alleen een ernstige schending van de mensenrechten, maar ook een belangrijke oorzaak van armoede en een belemmering voor economische ontwikkeling. De Europese Unie is wereldleider op het gebied van verantwoord ondernemerschap en van bedrijfsleven en mensenrechten. Met de vandaag gepubliceerde richtsnoeren voegen we de daad bij het woord. Die richtsnoeren zullen EU-ondernemingen er helpen voor zorgen dat hun activiteiten in geen enkele sector en regio en in geen enkel land tot dwangarbeid bijdragen.”

In de richtsnoeren wordt een toelichting gegeven over de praktische zorgvuldigheidsaspecten en wordt een overzicht verstrekt van de EU- instrumenten en internationale instrumenten inzake verantwoord ondernemerschap die relevant zijn voor de bestrijding van dwangarbeid. De EU heeft in sommige sectoren reeds bindende normen ingevoerd en ijvert actief voor de doeltreffende toepassing van internationale normen inzake verantwoord ondernemerschap.

Het bevorderen van verantwoorde en duurzame waardeketens is een van de pijlers onder de nieuwe EU-handelsstrategie. De richtsnoeren geven invulling aan de strategie doordat zij het bedrijfsleven in de EU helpen nu al de passende maatregelen te nemen, en zo de periode te overbruggen tot de wetgeving inzake duurzame corporate governance van kracht is. Met deze toekomstige wetgeving moet een zorgvuldigheidsplicht worden ingevoerd, op grond waarvan de EU-ondernemingen verplicht zijn bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens effecten op de duurzaamheid op te sporen, te voorkomen en te beperken en daarover verantwoording af te leggen. Onder voorbehoud van de uitkomst van de komende effectbeoordeling zullen hieronder onder meer doeltreffende maatregelen en handhavingsmechanismen vallen waarmee moet worden gewaarborgd dat in de waardeketens van EU-ondernemingen geen plaats is voor dwangarbeid.

Het handelsbeleid van de EU draagt reeds door middel van de verschillende instrumenten waarover het beschikt bij tot de afschaffing van dwangarbeid. De handelsovereenkomsten van de EU zijn uniek in de zin dat daarin bindende toezeggingen zijn opgenomen om alle fundamentele IAO-verdragen, waaronder die betreffende dwangarbeid, te ratificeren en daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. Op grond van deze verdragen is het verplicht het gebruik van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid tegen te gaan. Deze verplichting geldt ook voor de landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+) in het kader van het EU-stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP). Op alle 71 begunstigde landen van het stelsel van algemene tariefpreferenties rust de verplichting geen ernstige en systematische schendingen van de beginselen van de fundamentele IAO-verdragen te begaan.

De richtsnoeren spelen ook in op een aantal prioriteiten van het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024 op het gebied van bedrijfsleven en mensenrechten. Tot die prioriteiten behoren onder meer de uitbanning van dwangarbeid en de bevordering van internationaal erkende normen inzake passende zorgvuldigheid.

Meer informatie

Richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid voor EU-ondernemingen om het risico op dwangarbeid bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens aan te pakken


Terug naar boven