r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

“Van boer tot bord”-strategie: 65 bedrijven en verenigingen ondertekenen de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 5 juli 2021.

De Commissie heeft vandaag, samen met belanghebbenden uit de sector, officieel de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken gepresenteerd. Dit is weer een resultaat van de “van boer tot bord”-strategie van de Commissie.

Deze gedragscode vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen van de EU om gezonde en duurzame voedingsopties beter beschikbaar en betaalbaarder te maken en zo onze totale ecologische voetafdruk te verkleinen. De gedragscode is ontwikkeld met verenigingen en bedrijven in de EU, met actieve betrokkenheid van andere belanghebbenden, zoals internationale organisaties, ngo's, vakbonden en ondernemersorganisaties, en in samenwerking met de diensten van de Europese Commissie. Verenigingen en bedrijven in de levensmiddelensector die de gedragscode ondertekenen, verbinden zich ertoe hun bijdrage aan een duurzame transitie te versnellen. Zij onderschrijven met hun toezeggingen de doelstellingen van de gedragscode en moedigen soortgelijke bedrijven aan om ook deel te nemen.

De regeling kent twee niveaus van verbintenissen:

  • voor verenigingen in de EU: zeven ambitieuze doelstellingen, elk met streefcijfers en indicatieve acties. Deze doelstellingen hangen samen met acties om de overgang naar gezonde en duurzame consumptiepatronen te bevorderen. Het doel is om de impact van voedselverwerking en -verkoop en de eigen activiteiten van voedseldiensten op de duurzaamheid te verkleinen, en om de duurzaamheid van voedselwaardeketens met betrekking tot de primaire producenten en andere actoren in de keten te verbeteren. De verenigingen moeten jaarlijks verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang;
  • voor bedrijven: een kader voor koplopers, gericht op ambitieuze verbintenissen met meetbare resultaten op uiteenlopende gebieden: van dierenwelzijn tot suikerreductie en het terugdringen van de broeikasgasemissies in hun volledige productassortiment. Deze bedrijven brengen jaarlijks verslag uit in de vorm van een samenvatting van hun duurzaamheidsverslag.

Op de dag van de presentatie werd de gedragscode door 65 pioniersbedrijven en -verenigingen ondertekend: 26 voedselproducenten, 14 detailhandelaars, één deelnemer uit de voedseldienstensector en 24 verenigingen (volledige lijst van ondertekenaars).

Meer verenigingen en bedrijven in de EU worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de gedragscode, die als een baanbrekende oplossing wordt gezien. De aanpak waarbij een dialoog met meerdere belanghebbenden wordt gehouden, kan als model dienen voor wereldwijde transformatie.

De gedragscode is het begin van een dynamisch proces. Bij het beheer van de gedragscode wordt voorzien in de instrumenten voor samenwerking tussen alle betrokkenen om meer en nieuwe ambitieuze verbintenissen en partnerschappen tot stand te brengen, en interactie en uitwisseling te stimuleren.

De Commissie wil de gedragscode presenteren tijdens de top over voedselsystemen van de Verenigde Naties later dit jaar.

Verklaringen van de leden van de Commissie

Uitvoerend vicevoorzitter Timmermans: “Wij moeten ons voedselsysteem duurzaam maken, en dat moet snel gebeuren. Wij moeten de broeikasgasemissies en het verlies aan biodiversiteit als gevolg van voedselproductie terugdringen, en een voedselsysteem creëren dat het gemakkelijker maakt om voor een gezond en duurzaam dieet te kiezen. Om deze milieu-, gezondheids- en maatschappelijke uitdagingen in ons voedselsysteem aan te pakken, is samenwerking in de hele voedselketen nodig. De ambities van de belanghebbenden die de EU-gedragscode al hebben ondertekend, geven mij daarbij hoop.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Vandaag behalen wij een van de eerste resultaten van ons werk in het kader van de “van boer tot bord”-strategie om tot een gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem te komen. Nauwe samenwerking tussen alle actoren is van essentieel belang om te zorgen voor een succesvolle overgang naar duurzame voedselsystemen. Met de EU-gedragscode wordt deze samenwerking vergemakkelijkt, wordt voortgebouwd op de verbintenissen die de levensmiddelenindustrie reeds is aangegaan, en worden ambitieuzere acties aangemoedigd. De Europese levensmiddelenindustrie staat al bekend om de kwaliteit en veiligheid van haar producten. Zij moet nu ook de gouden standaard voor duurzaamheid worden.”

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Met de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken zet het voedingsmiddelensysteem een grote stap vooruit. Om de duurzame transitie van onze voedselsystemen te verwezenlijken en deze veerkrachtiger te maken, telt elke vrijwillige verbintenis. Nu wij aan deze ambitieuze reis beginnen, is de Commissie vastbesloten haar steuninstrumenten in te zetten, met name voor kmo's, die de ruggengraat van het voedingsmiddelensysteem vormen.”

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Vooruitziende voedselbedrijven weten dat een gezonde bodem en gezonde ecosystemen essentieel zijn voor hun activiteiten en voor de veerkracht van onze voedselsystemen. Duurzame voedselsystemen zijn ook van cruciaal belang om onze klimaat- en milieudoelstellingen te behalen, bijvoorbeeld om de Europese en wereldwijde biodiversiteit op weg naar herstel te helpen. Daarom ben ik verheugd dat de levensmiddelenindustrie door middel van deze gedragscode een beslissende stap zet in de richting van een duurzame toekomst voor hun bedrijven en het milieu.”

Achtergrond

De Commissie heeft op 26 januari 2021 discussies tussen zeer uiteenlopende belanghebbenden in de levensmiddelensector gefaciliteerd om, als een van de eerste initiatieven in het kader van de “van boer tot bord”-strategie, een EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken op te stellen.

De “van boer tot bord”-strategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. In die strategie wordt een strategische langetermijnvisie uiteengezet voor de transformatie van de manier waarop wij voedsel produceren, distribueren en consumeren. In de gedragscode komen alle belangrijke aspecten van de duurzaamheid van voedselsystemen naar voren. Ook is de gedragscode in overeenstemming met de doelstellingen en ambities van de “van boer tot bord”-strategie en de Europese Green Deal.

De Commissie stuurt verschillende vrijwillige initiatieven aan — of zal toekomstige initiatieven aansturen — om de groene transitie te ondersteunen en streeft er daarbij naar dat duurzame producten beschikbaar zijn voor consumenten op de EU-markt en dat consumenten betere informatie krijgen om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Gezien de sleutelrol die actoren in het midden van de voedselketen (voedselproducenten, detailhandelaars en voedseldienstverleners) spelen voor de rest van de keten, moeten wetgevingsvoorstellen worden aangevuld met vrijwillige, niet-wetgevende initiatieven gericht op pioniers in de sector die staan te trappelen om de groene transitie te ondersteunen. Zoals uiteengezet in de “van boer tot bord”-strategie, zal de Commissie toezicht houden op de verbintenissen en wetgevende maatregelen overwegen indien er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt.

Andere dergelijke niet-wetgevende initiatieven zijn:

het initiatief tot de belofte inzake groene consumptie van de Europese Commissie (europa.eu);

het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen;

het detailhandelsforum inzake duurzaamheid (nu opgenomen in het actieplan voor de circulaire economie);

de groene digitale coalitie van de EU;

het pact voor klimaatneutrale gegevenscentra van de EU.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Een Europese Green Deal

Van boer tot bord


Delen

Terug naar boven