r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie herziet EU-regels inzake productveiligheid en consumentenkrediet

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021.

Vandaag heeft de Europese Commissie een herziening van twee reeksen EU-voorschriften gepresenteerd ter versterking van de rechten van consumenten in een wereld die door de digitalisering en de COVID-19-pandemie grondig is veranderd.

De Commissie versterkt haar veiligheidsnet voor EU-consumenten, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gevaarlijke producten uit de handel worden gehaald of dat kredietaanbiedingen op een duidelijke manier aan de consument worden aangeboden en gemakkelijk leesbaar zijn op digitale apparaten. Het voorstel actualiseert zowel de bestaande richtlijn inzake algemene productveiligheid als de EU-regels inzake consumentenkrediet om de consument te beschermen.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “Consumenten worden met tal van uitdagingen geconfronteerd, vooral in de digitale wereld, die heeft geleid tot een revolutie op het gebied van winkelen, diensten of financiële markten. Daarom versterken wij de consumentenbescherming op twee fronten: wij helpen consumenten de risico's bij het aangaan van kredieten te vermijden en wij stellen nog strengere regels inzake productveiligheid vast. Ook krijgen marktdeelnemers meer verantwoordelijkheid en wordt het voor slechte actoren moeilijker om zich te verschuilen achter ingewikkeld juridisch jargon.”

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “De COVID-19-crisis heeft consumenten op verschillende manieren getroffen en velen zijn daardoor in financiële problemen geraakt. De digitalisering, die door de pandemie in een stroomversnelling is geraakt, leidt tot een sterke toename van online winkelen en verandert de financiële sector ingrijpend. Het is onze plicht om met name de meest kwetsbare consumenten te beschermen. Met onze herziening van de bestaande EU-regels inzake consumentenkrediet en algemene productveiligheid is dat precies wat wij doen!”

De online verkoop is de afgelopen twintig jaar gestaag toegenomen en in 2020 heeft 71 % van de consumenten online gewinkeld en daarbij vaak nieuwe technologische producten gekocht. Van draadloze koptelefoons en luchtzuiveraars tot spelconsoles — de markt voor technologische gadgets is enorm. De verordening inzake algemene productveiligheid zal de risico's in verband met deze nieuwe technologische producten, zoals cyberbeveiligingsrisico's, en in verband met online winkelen aanpakken door productveiligheidsregels voor onlinemarktplaatsen in te voeren. Zij zal ervoor zorgen dat alle producten die de consumenten in de EU bereiken, via onlinemarktplaatsen of via de buurtwinkel, veilig zijn, ongeacht of zij afkomstig zijn uit de EU of van daarbuiten. Als gevolg van de nieuwe verordening zullen marktplaatsen zich moeten houden aan verplichtingen, die ertoe zullen leiden dat gevaarlijke producten niet bij de consumenten terechtkomen.

In de herziene richtlijn inzake consumentenkrediet is bepaald dat informatie over kredieten op een duidelijke manier moet worden gepresenteerd en aangepast moet zijn aan digitale apparaten, zodat de consument begrijpt waartoe hij zich verbindt. Voorts zal de richtlijn de regels verbeteren aan de hand waarvan de kredietwaardigheid, d.w.z. de vraag of een consument in staat zal zijn het krediet terug te betalen, wordt beoordeeld. Het doel is overmatige schuldenlast te voorkomen. In de verordening zal de lidstaten worden verzocht financiële scholing te bevorderen en ervoor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot schuldadviesdiensten.

Volgende stappen

De voorstellen van de Commissie zullen nu door de Raad en het Parlement worden besproken.

Chronologisch overzicht

Verordening inzake algemene productveiligheid

De richtlijn inzake algemene productveiligheid, die sinds 2001 van kracht is, garandeert dat er op de interne markt van de EU alleen veilige producten worden verkocht. Er circuleren echter nog steeds te veel onveilige producten op de EU-markt, waardoor er een ongelijk speelveld voor bedrijven ontstaat en de samenleving en de consument met hoge kosten worden geconfronteerd. Daarnaast moeten de regels worden geactualiseerd om de uitdagingen in verband met nieuwe technologieën en online verkoop aan te pakken.

Voorstel voor een richtlijn inzake consumentenkrediet

Bij Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten is een geharmoniseerd EU-kader voor consumentenkrediet ingesteld en een robuust kader tot stand gebracht voor eerlijke toegang tot krediet voor Europese consumenten. Sinds de inwerkingtreding van de richtlijn in 2008 heeft de digitalisering het besluitvormingsproces en de gewoonten van consumenten in het algemeen echter ingrijpend veranderd. Met de vandaag gepresenteerde herziening wordt beoogd op deze veranderingen in te spelen.

Beide voorstellen maken deel uit van de nieuwe consumentenagenda, die vorig jaar van start is gegaan en tot doel heeft het algemene strategische kader van het consumentenbeleid van de EU te actualiseren.

Meer informatie

Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid (RAPV)

Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten

Factsheet Algemene productveiligheid

Factsheet Consumentenkrediet

Netwerk van Europese Consumenten-Centra

Safety Gate


Delen

Terug naar boven