r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie investeert 14,7 miljard euro uit Horizon Europa voor een gezonder, groener en digitaler Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021.

De Commissie heeft het hoofdwerkprogramma van Horizon Europa voor de periode 2021-2022 goedgekeurd, waarin is bepaald voor welke doelstellingen en specifieke onderwerpen een totaal van 14,7 miljard euro aan financiering wordt uitgetrokken.

Met die investeringen wordt bijgedragen aan de groene en de digitale transitie, het duurzaam herstel van de coronaviruspandemie en de veerkracht van de EU bij toekomstige crises. Dankzij de investeringen worden Europese onderzoekers door middel van beurzen, opleiding en uitwisselingen ondersteund, beter verbonden en efficiëntere Europese innovatie-ecosystemen ontwikkeld en onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse opgebouwd.

Bovendien wordt deelname vanuit heel Europa en de rest van de wereld aangemoedigd en tegelijkertijd de Europese Onderzoeksruimte versterkt.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Met dit werkprogramma van Horizon Europa ondersteunen we Europese onderzoekers bij het realiseren van onderzoek en innovatie van topkwaliteit die alle Europeanen ten goede komen. Het programma heeft betrekking op de volledige onderzoeks- en innovatiecyclus, van het laboratorium tot de markt, en brengt onderzoekers en innovators uit de hele wereld dichter bij elkaar om de problemen waarmee we worden geconfronteerd, aan te pakken.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Met dit werkprogramma van Horizon Europa, waarvan 40 % van het budget bestemd is om Europa duurzamer te maken, wordt Europa groener gemaakt en beter voorbereid op de digitale transformatie. Horizon Europa is nu volledig operationeel. Ik zou onderzoekers en innovators uit de hele EU daarom willen aanmoedigen om een aanvraag in te dienen en oplossingen aan te dragen die ons dagelijks leven verbeteren.”

Horizon Europa zorgt voor resultaten op het gebied van klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap

40 % van de begroting — ongeveer 5,8 miljard euro in totaal — wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie ter ondersteuning van de Europese Green Deal en de toezegging van de Unie om de EU tegen 2050 als eerste ter wereld klimaatneutraal te maken. Met die middelen worden projecten ondersteund die de wetenschap op het gebied van klimaatverandering vooruit helpen en die oplossingen bieden voor de terugdringing van broeikasgasemissies en de aanpassing aan de klimaatverandering. Er zullen bijvoorbeeld activiteiten op touw worden gezet om de transitie naar schone energie en mobiliteit op een duurzame en eerlijke manier te versnellen, de voedselsystemen aan te passen, de circulaire en bio-economie te ondersteunen, natuurlijke koolstofputten in ecosystemen in stand te houden en te vergroten, en de aanpassing aan de klimaatverandering te ondersteunen.

Dankzij twee andere hoofddoelstellingen van het programma — het streven van dit decennium het Europees digitaal decennium te maken en de basis te leggen voor nieuwe digitale ondernemingen in de verdere toekomst — zullen de investeringen op dit gebied aanzienlijk worden verhoogd. Zo wordt het potentieel van digitale instrumenten en datagedreven onderzoek en innovatie volledig benut in de gezondheidszorg, de media, het cultureel erfgoed en de creatieve economie, de energiesector, de mobiliteit en de voedselproductie, waarmee de modernisering van industriële modellen wordt ondersteund en het industrieel leiderschap van Europa wordt bevorderd. De ontwikkeling van belangrijke digitale technologieën wordt ondersteund met ongeveer 4 miljard euro in 2021 en 2022.

Met dit programma wordt ten slotte in totaal 1,9 miljard euro geïnvesteerd om de directe economische en maatschappelijke schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De financiering zal overeenkomstig NextGenerationEU bijdragen tot het opbouwen van een Europa na het coronavirus dat niet alleen groener en digitaler is, maar ook veerkrachtiger met het oog op huidige en toekomstige uitdagingen. Zo wordt onder meer beoogd de gezondheidszorg te moderniseren en de onderzoekscapaciteit te vergroten, met name voor de ontwikkeling van vaccins.

Internationale samenwerking voor meer impact: strategisch, open en wederzijds

Internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie is essentieel om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en Europa in staat te stellen toegang te krijgen tot middelen, kennis, wetenschappelijke expertise, waardeketens en markten die zich in andere delen van de wereld ontwikkelen. De Commissie heeft in mei 2021 een mondiale aanpak van onderzoek en innovatie gepresenteerd, waarin de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld uiteen wordt gezet. De EU beoogt hiermee oplossingen aan te dragen en wereldwijde responsen op mondiale uitdagingen te faciliteren op basis van multilateralisme, openheid en wederkerigheid.

Het werkprogramma van Horizon Europa voor 2021-2022 bevat acties die erop gericht zijn de samenwerking via multilaterale initiatieven op gebieden als biodiversiteit, klimaatbescherming, milieuobservatie, oceanografisch onderzoek of wereldwijde volksgezondheid te ondersteunen en te versterken. Het bevat ook gerichte acties in samenwerking met belangrijke partners van buiten de EU, zoals het eerste ambitieuze en uitgebreide “Afrika-initiatief”.

Horizon Europa staat in de regel open voor de hele wereld. Door de associatie van landen buiten de EU bij Horizon Europa zal de geografische reikwijdte van het programma als geheel worden vergroot. Dit zal onderzoekers, wetenschappers, bedrijven, instanties of andere geïnteresseerden meer mogelijkheden bieden om deel te nemen, doorgaans onder dezelfde voorwaarden als hun tegenhangers uit de lidstaten. Om de strategische activa, de belangen, de autonomie of de veiligheid van de EU te beschermen, wordt deelname aan een zeer klein aantal acties overeenkomstig artikel 22, lid 5, van de Horizon Europa-verordening beperkt. Dergelijke beperkingen vormen een uitzondering en worden naar behoren gemotiveerd. Ze worden alleen opgelegd met instemming van de lidstaten en in volledige overeenstemming met de verbintenissen van de EU in het kader van bilaterale overeenkomsten.

Volgende stappen

De eerste oproepen tot het indienen van voorstellen worden op 22 juni opengesteld op het financierings- en aanbestedingsportaal van de Commissie. De Europese onderzoeks- en innovatiedagen op 23 en 24 juni zijn de ideale gelegenheid voor beleidsmakers, onderzoekers, innovators en burgers om Horizon Europa te bespreken. De informatiedagen over Horizon Europa, gericht op mogelijke aanvragers, vinden tussen 28 juni en 9 juli plaats.

Achtergrond

Horizon Europa is het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2021-2027 ter waarde van 95,5 miljard euro. Het is de opvolger van Horizon 2020. Het vandaag gepresenteerde werkprogramma van Horizon Europa is gebaseerd op het strategisch plan van Horizon Europa, dat in maart 2021 is goedgekeurd en waarin de onderzoeks- en innovatieprioriteiten van de EU voor de periode 2021-2024 zijn vastgesteld. De meeste financiering wordt toegewezen op basis van vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, zoals opgenomen in de werkprogramma's. Sinds het begin van 2021 zijn er al nieuwe mogelijkheden opengesteld: in februari heeft de Commissie de eerste oproepen voor de Europese Onderzoeksraad in het kader van Horizon Europa gepubliceerd, en in maart heeft zij de nieuwe Europese Innovatieraad ingesteld. Bovendien heeft de Commissie in april snel 123 miljoen euro voor onderzoek en innovatie op het gebied van varianten van het coronavirus beschikbaar gemaakt.

Meer informatie

Video over Horizon Europa

Informatiebladen over Horizon Europa

Horizon Europa

Strategisch plan van Horizon Europa (2021-2024)

Financierings- en aanbestedingsportaal


Terug naar boven