r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council agrees on new rules for cross-border energy infrastructure

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021.

Infographic - Connecting energy infrastructure in the EU

Zie volledige infographic

De Raad is tot een algemene oriëntatie (standpunt) gekomen over de herziening van de verordening voor trans-Europese energie­netwerken (TEN-E). Doel van de herziene TEN-E-verordening is de grens­overschrijdende energie-infrastructuur van de EU te moderniseren, koolstofvrij te maken en te verbinden, om bij te dragen aan de verwezenlijking van een klimaatneutrale EU in 2050. Ook is het de bedoeling marktintegratie, concurrentie­vermogen en voorzienings­zekerheid te blijven waarborgen.

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, hebben we moderne, verbonden energie-infrastructuur nodig die aangepast is aan schone-energietechnologieën. Er moeten meer slimme energienetten en meer hernieuwbare energiebronnen in onze netten komen. Dankzij het akkoord van vandaag investeren we in een groene en klimaatneutrale toekomst waarbij efficiëntie, concurrentie­vermogen en voorzienings­zekerheid worden gewaarborgd en tegelijkertijd niemand wordt achtergelaten.

João Pedro Matos Fernandes, Portugese minister van Milieubeheer en Klimaatactie

Er zullen 11 prioritaire corridors en 3 prioritaire gebieden worden ontwikkeld en verbonden via projecten van gemeenschappelijk belang, die worden gefinancierd door de Connecting Europe Facility voor 2021-2027. Verder worden de infrastructuurcategorieën die in aanmerking komen voor steun geactualiseerd, waarbij de nadruk op decarbonisatie ligt en offshore-elektriciteits­netwerken, waterstof­infrastructuur en slimme energie­netten als nieuwe aandachts­punten werden toegevoegd.

In zijn standpunt besloot de Raad de steun voor nieuwe aardgas- en olieprojecten stop te zetten en verplichte duurzaamheids­criteria voor alle projecten in te voeren. Gedurende een overgangs­periode - die eindigt op 31 december 2029 - kan voor waterstof bestemde infrastructuur die is omgebouwd vanuit aardgas­infrastructuur worden gebruikt voor transport of opslag van een vooraf bepaald mengsel van waterstof met aardgas of biomethaan. Uit geselecteerde projecten zal blijken hoe deze infrastructuur aan het einde van de overgangsperiode niet langer voor aardgas zal worden gebruikt, maar louter voor waterstof. De keuze zal vallen op kandidaat-projecten waarbij de infrastructuur gericht is op enkel waterstof tegen het einde van de overgangsperiode, zonder verlenging voor aardgas. Doel is deze sector geleidelijk aan koolstofvrij te maken en het aandeel van hernieuw­bare gassen in de pijp­leidingen te verhogen.

In zijn standpunt legt de Raad de nadruk op energie uit hernieuwbare bronnen voor alle infrastructuur, waaronder slimme gasnetten.

Aan Cyprus en Malta, die nog niet op het trans-Europese gasnetwerk zijn aangesloten, wordt een uitzondering toegekend. Projecten in de ontwikkelings- of planningsfase die krachtens de vorige verordening de status van "project van gemeenschappelijk belang" kregen, behouden die status totdat de aansluiting voltooid is. Dit moet die 2 lidstaten uit hun isolatie halen en hun toegang geven tot toekomstige energie­markten (waaronder waterstof).

De Raad besloot bepaalde soorten elektrolytische cellen in het toepassingsgebied van de verordening op te nemen die voor meer duurzaamheid zorgen. Die cellen moeten goed zijn voor een capaciteit van ten minste 100 MW in een project. De productie van waterstof - met name uit hernieuwbare bronnen - via deze cellen moet leiden tot de vereiste broeikasgas­reductie van 70% over de gehele levenscyclus, ten opzichte van een fossiele referentiebrandstof van 94 g CO2eq/MJ.

De lidstaten kwamen ook overeen de vergunnings- en goedkeurings­procedures te vereenvoudigen en versnellen.

Het standpunt van de Raad zorgt ervoor dat nieuwe projecten in het kader van de herziene verordening blijven voldoen aan de doel­stellingen van markt­integratie, concurrentie­vermogen en voorzienings­zekerheid. Ook blijft er steun gaan naar projecten die regio's verbinden die momenteel nog niet aangesloten zijn op de Europese energie­markten, die bestaande grens­overschrijdende interconnecties versterken en die samenwerking met landen buiten de EU bevorderen.

De tekst van de algemene oriëntatie zal binnenkort beschikbaar zijn.

Achtergrond en volgende stappen

De Europese Commissie presenteerde op 15 december 2020 haar voorstel voor een herziene TEN-E-verordening. Op basis van de algemene oriëntatie zal de Raad gaan onderhandelen met het Europees Parlement, om een akkoord over de toekomstige wetgeving te bereiken. Vervolgens zal dat voorlopig politiek akkoord tussen de 2 instellingen via een formele aannemings­procedure wetgeving worden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven