r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting voor extern optreden: Europese Commissie verheugd over definitieve goedkeuring van nieuwe langetermijnbegroting voor extern optreden 2021-2027

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021.

De Europese Commissie is verheugd over het besluit van het Europees Parlement om het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) - “Europa als wereldspeler” voor de periode 2021-2027 goed te keuren. Dit is de laatste stap van het goedkeuringsproces na de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Dankzij dit besluit kan de EU 79,5 miljard euro in actuele prijzen gebruiken om de volgende zeven jaren het mondiale herstel te bevorderen. Deze middelen zullen worden gebruikt voor internationale partnerschappen inzake duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, democratie, goed bestuur, mensenrechten, en vrede en veiligheid in onze buurlanden en daarbuiten.

Het nieuwe instrument, met een totaal budget van 79,5 miljard euro in actuele prijzen, bestrijkt de samenwerking van de EU met derde landen. Het budget wordt als volgt verdeeld:

  • 60,38 miljard euro voor geografische programma's (minstens 19,32 miljard euro voor de nabuurschapsregio, minstens 29,18 miljard euro voor Sub-Saharaans Afrika, 8,48 miljard euro voor Azië en de Stille Oceaan en 3,39 miljard euro voor Amerika en het Caribisch gebied);
  • 6,36 miljard euro voor thematische programma's (mensenrechten en democratie, maatschappelijke organisaties, vrede, stabiliteit en conflictpreventie en mondiale uitdagingen);
  • 3,18 miljard euro voor acties voor snelle respons.

Voor onvoorziene omstandigheden, of als er sprake is van nieuwe behoeften, uitdagingen of prioriteiten, is er een buffer van 9,53 miljard euro aan niet-toegewezen middelen, als aanvulling op deze programma's en het mechanisme voor snelle respons.

Het nieuwe instrument zal in het bijzonder de meest behoeftige landen ondersteunen om ontwikkelingsproblemen op lange termijn het hoofd te bieden. Voorts zal het bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-doelstellingen en de internationale verbintenissen die de Unie is aangegaan, met name de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, de Agenda 2030 en de Overeenkomst van Parijs. Het bundelt verschillende bestaande externe financieringsinstrumenten in het kader van de EU-begroting.

NDICI - “Europa als wereldspeler” bundelt tevens subsidies, blending en garanties, zodat de EU wereldwijd publieke en particuliere investeringen kan bevorderen ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling. De investeringen worden ondersteund door een garantie voor extern optreden van 53,4 miljard euro, die ook de Westelijke Balkanlanden zal bestrijken.

Volgende stappen: programmering en financieringsbesluiten

Het NDICI - “Europa als wereldspeler” zal spoedig in werking treden, op de datum waarop het wordt bekendgemaakt, met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2021.

De instrument wordt in twee fasen uitgevoerd:

  • De eerste stap (“programmering”) betreft de opstelling door de diensten van de Commissie, samen met de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), van een EU-planning op de middellange termijn voor elk land, elke regio en elk thematisch programma. De programmering is in november 2020 van start gegaan en moet tegen het eind van dit jaar voltooid zijn met de goedkeuring door de Commissie van geografische en thematische meerjarige indicatieve programmeringsdocumenten. Na overleg met de partnerlanden, het maatschappelijk middenveld, de EU-lidstaten, andere donoren en de belanghebbenden, leggen de Commissie en de EDEO hiermee de basis voor toekomstige EU-interventies op de middellange termijn. Meer bepaald worden de prioritaire gebieden, specifieke doelstellingen, verwachte resultaten en indicatieve toewijzingen voor het EU-optreden op nationaal, regionaal en thematisch niveau vastgesteld.
  • Als tweede stap zullen op jaarbasis specifieke interventies worden vastgesteld en uitgewerkt voor een bepaald land of een bepaalde regio (geografische programma's), of voor een bepaald thema (thematische programma's), en dienovereenkomstig financieringsbesluiten worden aangenomen.

Via de “Team Europa”-aanpak worden initiatieven met de lidstaten op nationaal en regionaal niveau vastgesteld waar door de EU en de lidstaten gefinancierde acties een transformerend effect kunnen hebben.

Het Europees Parlement en de Commissie voeren momenteel een informele geopolitieke dialoog over de programma-oriëntaties in ruime zin. Overeenkomstig NDICI - “Europa als wereldspeler” zal de Commissie een gedelegeerde handeling vaststellen, mits het Europees Parlement en de Raad daarmee instemmen, om een kader te bieden voor de programmering die vanaf 2021 in voege zal treden.

Enkele reacties van commissarissen

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter, verklaarde: “Met dit nieuwe beleidsgestuurde en flexibele financieringsinstrument zullen wij mondiale uitdagingen kunnen aangaan, onder meer het herstel na de COVID-19-pandemie. Het nieuwe instrument zal de rol van de EU naar buiten toe helpen ondersteunen bij het uitdragen van onze waarden en belangen. Het schraagt de verbintenis van de EU tot samenwerking als een betrouwbare mondiale partner en onderstreept de vastberadenheid van de EU om haar internationale verbintenissen in verband met de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen 2030 en de Overeenkomst van Parijs na te komen.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen en hoofdonderhandelaar voor de Europese Commissie, verklaarde: “Voor het eerst in 50 jaar ontwikkelingsbeleid worden alle externe financieringsinstrumenten vereenvoudigd en geconsolideerd in één groot instrument om onze politieke prioriteiten beter na te streven. Deze cruciale wijziging zal internationale partnerschappen stimuleren als nooit tevoren en de meest behoeftige landen steun bieden, met name landen die door conflicten en instabiliteit worden getroffen. Tezamen met onze partners trachten wij een duurzaam en inclusief herstel te stimuleren en tegelijk de waarden en belangen van de EU wereldwijd te bevorderen. Ik verbind mij in het bijzonder tot steun voor menselijke ontwikkeling, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, jongeren, en de strijd tegen ongelijkheid.”

Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, liet optekenen: “Het nieuwe financieringsinstrument voor extern optreden van de EU zal voor een doorbraak zorgen om de veerkracht en de welvaart van onze directe buren te bevorderen. Het instrument zal ons vernieuwde partnerschap met onze zuidelijke buren en onze partners in het oosten onderbouwen, het onontgonnen economische potentieel van de regio helpen aanboren en het herstel na de COVID-19-pandemie ondersteunen. Het zal groei en werkgelegenheid stimuleren, alsook de digitale en groene transformatie, menselijke ontwikkeling en kansen voor jongeren. Het EFDO+, dat tot 53,4 miljard euro aan investeringen kan garanderen, zal nu ook ten goede komen aan de Westelijke Balkan.”

Achtergrond

De langetermijnbegroting van de EU (het meerjarig financieel kader - MFK) en het initiatief NextGenerationEU (het tijdelijke instrument dat is ontworpen om het herstel in Europa te bevorderen) zullen samen het grootste stimuleringspakket vormen dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd. In totaal gaat het om 1,8 biljoen euro (in prijzen van 2018) om Europa na COVID-19 groener, digitaler en veerkrachtiger te maken.

Met het NDICI - “Europa als wereldspeler” wordt de samenwerking met Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan in de begroting geïntegreerd. Deze samenwerking werd tientallen jaren lang gefinancierd uit het Europees Ontwikkelingsfonds. Dit fonds werd niet door de EU-begroting, maar rechtstreeks door de EU-lidstaten gefinancierd en was daarom niet onderworpen aan het toezicht van het Europees Parlement.

Meer informatie

Factsheet over NDICI - “Europa als wereldspeler”


Terug naar boven