r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Duurzame visserij: Commissie maakt balans op van vorderingen in de EU en geeft startschot voor raadpleging over vangstmogelijkheden voor 2022

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 9 juni 2021.

Vandaag heeft de Commissie de mededeling “Naar een duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022” aangenomen. Uit de mededeling blijkt dat de EU-visserij, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal, geleidelijk aan duurzamer wordt, de overgang naar een gezond en milieuvriendelijk EU-voedselsysteem ondersteunt en de basis legt voor duurzame inkomstenbronnen voor de vissers in de EU. Ondanks de coronacrisis blijven de sociaal‑economische prestaties van de sector goed, mede dankzij de snelle steun van de Commissie.

In de mededeling wordt opgeroepen tot verdere inspanningen om de mariene hulpbronnen te beschermen. Daartoe moet de ambitie in de EU hoog worden gehouden en moet tegelijk naar dezelfde hoge standaard worden gestreefd in onze samenwerking met landen buiten de EU. De lidstaten, de adviesraden, de visserijsector, niet-gouvernementele organisaties en geïnteresseerde burgers worden verzocht tot en met 31 augustus deel te nemen aan een openbare raadpleging en hun mening te geven over de vangstmogelijkheden voor 2022.

Commissaris Virginijus Sinkevičius, bevoegd voor Milieu, Oceanen en Visserij: “De visserij in de EU blijft op koers richting een nog duurzamer gebruik van de zee. En hoewel de pandemie onze visserijgemeenschappen hard heeft getroffen, blijkt eens te meer dat ecologische duurzaamheid de sleutel is tot economische veerkracht. De situatie in sommige zeebekkens vergt onze bijzondere aandacht, maar in al onze zeebekkens moet meer worden gedaan om de blauwe component van de Green Deal te realiseren. Ik reken erop dat iedereen hieraan ten volle meewerkt”.

Uit de mededeling van 2021 blijkt dat met name in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan duurzaamheid bijna bereikt is voor de bestanden die worden beheerd volgens het beginsel van de maximale duurzame opbrengst (MDO), d.i. de maximale hoeveelheid vis die vissers uit de zee kunnen halen zonder de regeneratie en toekomstige productiviteit van het bestand in gevaar te brengen.

De gezonde bestanden hebben verder bijgedragen tot de sociaal-economische prestaties van de sector, die daardoor winstgevend is gebleven, ondanks het effect van de COVID-19-pandemie. De visserijactiviteiten werden door de gezondheidscrisis zwaar getroffen en de waarde van de aangelande vis is vorig jaar naar schatting met 17 % gedaald ten opzichte van 2019. De prompte steun die de Commissie aan de sector heeft verleend, met name door 136 miljoen euro aan middelen beschikbaar te stellen in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, heeft bijgedragen tot een snelle aanpak van de gevolgen van de pandemie.

De inspanningen moeten evenwel worden voortgezet om te zorgen voor gezonde visbestanden voor toekomstige generaties. Voor de Atlantische Oceaan en de Oostzee zal de Commissie voor volgend jaar voorstellen om de visserijsterfte voor bestanden met een MDO-beoordeling verder te handhaven of te verminderen in overeenstemming met de MDO, en om volledige uitvoering te geven aan beheersplannen waarin MDO-bandbreedtes voor de sterfte zijn vastgesteld. Ondanks een lichte verbetering in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee liggen de exploitatieniveaus daar nog steeds twee keer zo hoog als de duurzame niveaus. Daarom zal alles in het werk worden gesteld om het meerjarenplan voor het westelijke deel van de Middellandse Zee en de maatregelen van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee verder uit te voeren. Verdere verbeteringen in de Adriatische Zee zullen een prominente plaats innemen bij de vangstmogelijkheden voor 2022.

De lidstaten moeten ook de handhaving en de controle op de naleving van de aanlandingsverplichting opvoeren, in het bijzonder door gebruik te maken van geschikte moderne controle-instrumenten, zoals systemen voor elektronische monitoring op afstand, die de meest doeltreffende en kostenefficiënte manier zijn om de aanlandingsverplichting op zee te controleren. De Commissie zal met het Europees Parlement en de Raad blijven samenwerken om te komen tot een akkoord over het herziene visserijcontrolesysteem, dat het gebruik van deze instrumenten kan vergemakkelijken. Daarnaast worden de vissers aangemoedigd om meer gebruik te maken van innovatiever en selectiever vistuig. Vanuit het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) kan voor dergelijke investeringen financiële steun worden verleend.

In haar betrekkingen met derde landen zal de Commissie bij de vangstmogelijkheden en de daarmee verband houdende maatregelen streven naar een hoge mate van onderlinge afstemming met het oog op hoge duurzaamheidsnormen. Dat zal van cruciaal belang zijn om een duurzame exploitatie van de hulpbronnen te waarborgen en een gelijk speelveld voor de EU-sector tot stand te brengen, gezien de sterke onderlinge verwevenheid tussen de vloten in de betrokken wateren. Wat de met het Verenigd Koninkrijk gedeelde bestanden betreft, biedt de handels- en samenwerkingsovereenkomst een stevige basis voor een duurzaam beheer van de gedeelde visbestanden, zowel via de jaarlijkse raadpleging over de vangstmogelijkheden als via het Gespecialiseerd Comité voor de visserij.

Achtergrond

Elk jaar publiceert de Commissie een mededeling waarin de vorderingen met betrekking tot de toestand van de visbestanden worden geschetst en het startschot wordt gegeven voor een brede openbare raadpleging over de vaststelling van de jaarlijkse vangstmogelijkheden voor het volgende jaar. In die mededeling wordt een beoordeling gemaakt van de vooruitgang die is geboekt op weg naar een duurzame visserij in de EU en wordt ingegaan op het evenwicht tussen de vangstcapaciteit en de vangstmogelijkheden, de sociaal-economische prestaties van de sector en de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Ook wordt de grondgedachte van het voorstel voor de vangstmogelijkheden voor het volgende jaar uiteengezet.

Volgende stappen

Na de raadpleging zal de Commissie in het najaar haar voorstellen voor de verordeningen over de vangstmogelijkheden voor 2022 in de Atlantische Oceaan, de Noordzee, de Oostzee alsook de Middellandse Zee en de Zwarte Zee indienen. De voorstellen houden rekening met de meerjarenplannen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en andere onafhankelijke instanties, en op de economische analyse van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV).

De voorstellen omvatten ook aanpassingen die voortvloeien uit de uitvoering van de aanlandingsverplichting. Tot slot zal de Raad van Visserijministers van de Europese Unie de voorstellen van de Commissie bespreken en de verdeling van de vangstmogelijkheden vaststellen.

Nadere informatie

De mededeling “Naar een duurzamere visserij in de EU: stand van zaken en oriëntaties voor 2022”

Vragen en antwoorden

Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)


Terug naar boven