r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2022: Het Europese herstel aanzwengelen met het oog op een groene, digitale en veerkrachtige toekomst

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2021.

De Commissie heeft vandaag een EU-jaarbegroting van 167,8 miljard EUR voorgesteld voor 2022, aangevuld met naar schatting 143,5 miljard EUR aan subsidies in het kader van NextGenerationEU. Met deze gecombineerde slagkracht zullen aanzienlijke investeringen worden aangetrokken om het economisch herstel, de duurzaamheid en de werkgelegenheid te stimuleren. Er zal prioriteit worden gegeven aan groene en digitale uitgaven om Europa veerkrachtiger en toekomstbestendig te maken.

Commissaris Johannes Hahn, bevoegd voor de EU-begroting: “Vandaag trekken we een ongekend hoog niveau van financiële steun uit om Europa te helpen zich van de economische en gezondheidscrisis te herstellen. Wij gaan hulp bieden aan de mensen, de bedrijven en de regio's die het zwaarst door de pandemie zijn getroffen. We grijpen de groene en digitale transitie aan om te investeren in de veerkracht en modernisering van Europa. Dit zijn onze prioriteiten: Europa weer op de rails helpen, het herstel aanzwengelen en onze Unie klaarmaken voor de toekomst!”

De ontwerpbegroting 2022, versterkt met NextGenerationEU, kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en onze partners in de wereld.

De financiering zal bijdragen tot de wederopbouw en de modernisering van onze Unie, door de groene en digitale transitie te stimuleren, banen te scheppen en de rol van Europa in de wereld te versterken.

De begroting weerspiegelt de politieke prioriteiten voor een duurzaam herstel van de EU. De Commissie stelt daarom voor de volgende bedragen (in vastleggingen) uit te trekken:

 • 118,4 miljard EUR aan subsidies van NextGenerationEU in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie te verzachten en de economieën en samenlevingen van de EU duurzamer en veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie.
 • 53,0 miljard EUR voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 972 miljoen EUR voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, voor de Europese landbouwers en vissers, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer. Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) zou 5,7 miljard EUR extra kunnen ontvangen van NextGenerationEU.
 • 36,5 miljard EUR voor regionale ontwikkeling en cohesie, verhoogd met 10,8 miljard EUR van NextGenerationEU in het kader van React-EU ter ondersteuning van crisisrespons en -herstel.
 • 14,8 miljard EUR ter ondersteuning van onze partners en belangen in de wereld, waarvan 12,5 miljard EUR in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking - Europa als wereldspeler (NDICI - Europa als wereldspeler) en 1,6 miljard EUR voor humanitaire hulp (HUMA).
 • 13,1 miljard EUR voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,2 miljard EUR voor Horizon Europa, het Europese vlaggenschipprogramma voor onderzoek. Dit zou kunnen worden aangevuld met 1,8 miljard EUR van NextGenerationEU.
 • 5,5 miljard EUR voor Europese strategische investeringen, waarvan 1,2 miljard EUR voor InvestEU voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, de groene en de digitale transitie, de gezondheidssector en strategische technologieën), 2,8 miljard EUR voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur en 1,2 miljard EUR voor het programma Digitaal Europa om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven. InvestEU zou 1,8 miljard EUR extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 4,7 miljard EUR voor mensen, sociale cohesie en waarden, waarvan 3,4 miljard EUR in het kader van Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 401 miljoen EUR ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 250 miljoen EUR ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden.
 • 2,1 miljard EUR voor ruimtevaart, voornamelijk voor het Europees ruimtevaartprogramma, dat het optreden van de Unie op dit strategische gebied zal bundelen.
 • 1,9 miljard EUR voor milieu- en klimaatactie, waarvan 708 miljoen EUR voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,2 miljard EUR voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om ervoor te zorgen dat de groene transitie voor iedereen werkt. Het Fonds voor een rechtvaardige transitie zou 4,3 miljard EUR extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 1,9 miljard EUR voor de bescherming van onze grenzen, waarvan 780 miljoen EUR voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF), en 758 miljoen EUR voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex).
 • 1,9 miljard EUR om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te helpen aan de vereisten van het toetredingsproces van de Unie te voldoen, voornamelijk via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
 • 1,3 miljard EUR voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,1 miljard EUR ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met onze waarden en prioriteiten.
 • 1,2 miljard EUR voor defensie en gemeenschappelijke veiligheidsuitdagingen, waarvan 950 miljoen EUR ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), en 232 miljoen EUR ter ondersteuning van militaire mobiliteit.
 • 905 miljoen EUR om de werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waaronder 584 miljoen EUR voor het programma voor de eengemaakte markt, en bijna 200 miljoen EUR voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding, belastingen en douane.
 • 789 miljoen EUR voor EU4Health om te zorgen voor een alomvattende gezondheidsrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 95 miljoen EUR voor het Uniemechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om in geval van een crisis snel operationele bijstand te kunnen verlenen. RescEU zou 680 miljoen EUR extra van NextGenerationEU kunnen ontvangen.
 • 600 miljoen EUR voor veiligheid, waarvan 227 miljoen EUR voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden.

De ontwerpbegroting voor 2022 maakt deel uit van de langetermijnbegroting van de Unie die eind 2020 is goedgekeurd, en heeft tot doel de prioriteiten van de Unie om te zetten in concrete jaarlijkse resultaten. Daarom zal een aanzienlijk deel van de middelen worden besteed aan de bestrijding van klimaatverandering, in overeenstemming met de doelstelling om 30 % van de langetermijnbegroting en het herstelinstrument NextGenerationEU aan deze beleidsprioriteit te besteden.

Achtergrond

De ontwerpbegroting 2022 van de EU omvat uitgaven in het kader van NextGenerationEU die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten, en uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Voor dat laatste worden in de ontwerpbegroting voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. “Vastleggingen” zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; “betalingen” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De voorgestelde EU‑begroting voor 2022 bedraagt 167,8 miljard EUR aan vastleggingen en 169,4 miljard EUR aan betalingen. Alle bedragen luiden in lopende prijzen.

De werkelijke betalingen van NextGenerationEU - en de financieringsbehoeften waarvoor de Europese Commissie marktfinanciering zal zoeken - kunnen lager uitvallen en zullen gebaseerd worden op nauwkeurige ramingen die mettertijd kunnen veranderen. De Commissie zal zesmaandelijkse financieringsplannen blijven publiceren met informatie over de geplande uitgiften in de daaropvolgende maanden.

Met een budget van 807 miljard EUR in lopende prijzen zal NextGenerationEU helpen de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronapandemie te herstellen en de EU toekomstbestendig te maken. Het instrument zal ertoe bijdragen dat de EU na COVID-19 groener, digitaler, veerkrachtiger en beter toegerust is om de huidige en komende uitdagingen aan te gaan. Het kloppende hart van NextGenerationEU is de herstel- en veerkrachtfaciliteit, een instrument voor het verstrekken van subsidies en leningen ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in de EU-lidstaten. De contracten/verbintenissen in het kader van NextGenerationEU kunnen tot eind 2023 worden gesloten; de betalingen in verband met de opgenomen leningen volgen tot eind 2026.

Na de goedkeuring van het eigenmiddelenbesluit door alle EU-lidstaten kan de Commissie nu beginnen met het bijeenbrengen van middelen om het herstel van Europa via NextGenerationEU te financieren.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Ontwerpbegroting 2022

Documenten

EU-langetermijnbegroting 2021-2027 & NextGenerationEU

De EU als kredietnemer


Terug naar boven