r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2020: Prestatieverslag toont snelle en wereldwijde EU-respons op coronacrisis maar ook blijvende aandacht voor EU-kernprioriteiten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2021.

De EU-begroting heeft een snelle en alomvattende respons van de EU op de coronacrisis en de gevolgen ervan mogelijk gemaakt, terwijl zij ook overkoepelende EU-prioriteiten heeft ondersteund. Zo zijn er snel en flexibel financiële middelen vrijgemaakt om in de meest dringende behoeften te voorzien, zonder enige concessie te doen wat betreft de toepassing van de hoogste normen inzake financieel beheer.

Vandaag presenteert de Commissie twee complementaire instrumenten om verslag uit te brengen over de prestaties van de EU-begroting:

Uit het eerste document - het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag - is gebleken dat de EU-begroting, ondanks haar relatief beperkte omvang, grote resultaten kan opleveren en in tijden van crisis een essentiële rol kan spelen. Het solide internecontrolekader van de Commissie heeft ervoor gezorgd dat de EU-begroting gedurende het jaar goed en doeltreffend beschermd was.

Het prestatiekader - waarop het tweede document betrekking heeft - zal garanderen dat de Europese Commissie ook in de toekomst sterk de nadruk zal blijven leggen op de behaalde resultaten, te beginnen met de doeltreffende uitvoering van het huidige meerjarig financieel kader, aangevuld met het herstelinstrument NextGenerationEU. De combinatie van deze twee vormt het grootste stimuleringspakket dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie: “2020 was een bijzonder uitdagend jaar vanwege de coronapandemie, maar eens te meer heeft de EU getoond dat zij uitdagingen het hoofd kan bieden. Dankzij de EU-begroting heeft de EU een ongezien snelle en brede respons kunnen bieden om burgers te helpen de gezondheids-, economische en sociale tegenslagen als gevolg van de pandemie te overwinnen, waarbij zij ook tot in het verre buitenland solidariteit heeft getoond. Terwijl we de pandemie bestreden, hielden we onze prioriteiten voor ogen en haalden we al onze begrotingsdoelstellingen, ook op het gebied van klimaat en biodiversiteit. In de komende jaren rust er een grote verantwoordelijkheid op de Commissie om de EU-langetermijnbegroting en NextGenerationEU doeltreffend te blijven uitvoeren. Ook in tijden van crisis blijven we ernaar streven om de EU-middelen zo doeltreffend mogelijk te besteden en resultaten te blijven boeken voor de EU-burgers en partners daarbuiten.

Het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag van de EU (AMPR) voor de EU-begroting voor 2020

Het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag voor de EU-begroting is het document waarmee de Commissie politieke rekenschap aflegt voor het beheer van de EU-begroting van het voorgaande jaar.

Uit het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag voor 2020 blijkt dat de EU haar begroting van 2020 snel en doeltreffend heeft ingezet om de coronacrisis en de gevolgen ervan te verlichten.

 • In slechts een paar weken tijd heeft de EU elke beschikbare euro binnen haar begrotingsbevoegdheid vrijgemaakt om de impact van de crisis te verzachten. Er zijn snel middelen aangeboord door bestaande programma's flexibeler in te zetten, zoals de structuurfondsen, of nieuwe initiatieven uit te rollen, waaronder het instrument voor noodhulp of het innoverende SURE.
 • De budgettaire respons op de coronapandemie en de gevolgen ervan was alomvattend en zowel gericht op de acute gezondheidscrisis als de sociaaleconomische gevolgen ervan.
 • Dankzij een gecentraliseerd EU-aankoopbeleid konden veilige en doeltreffende vaccins voor alle EU-lidstaten worden aangekocht. SURE verschafte de lidstaten financiële middelen om de werkgelegenheid te ondersteunen; naar schatting 25-30 miljoen werknemers hebben hier baat bij gehad.
 • De EU heeft ook, met de inspanningen van Team Europe en haar steun voor het COVAX-instrument, de leidende rol gespeeld om vaccins wereldwijd even toegankelijk te maken.

Terwijl ze de pandemie bestreed, is de EU werk blijven maken van haar politieke prioriteiten via de EU-begroting:

 • ze steunde de groene transitie, door 20,1 % van haar begroting voor 2014-2020 (216 miljard EUR) te besteden aan de strijd tegen klimaatverandering - waarmee ze dus haar streefcijfer van 20 % haalde - en 8 % (85 miljard EUR) aan biodiversiteit.
 • ze steunde de digitale transitie, bijvoorbeeld door er via de cohesiefondsen en het Europees Fonds voor strategische investeringen voor te zorgen dat 25 miljoen gezinnen toegang kregen tot snel internet.

De EU-begroting heeft deze resultaten opgeleverd en tegelijkertijd de belangen van de belastingbetalers beschermd dankzij doeltreffende maatregelen tegen fraude en onregelmatigheden.

Uit het verslag bleek ook dat de EU-begroting in 2020 goed is beheerd, dankzij

 • een sterk internecontrolekader
 • een constant toezicht op de risico's (met name die in verband met de coronacrisis)
 • haar beproefde meerjarige controlecyclus en andere risicobeperkende maatregelen

Met name het risico dat er fouten zijn gemaakt bij de betaling van middelen aan partners en begunstigden, wordt geraamd op 1,9 % van het totale bedrag. Vele van deze vergissingen, die worden geraamd op 1,0 % van het totale bedrag, worden evenwel gedetecteerd en gecorrigeerd voordat de programma's zijn afgesloten. Het risico op echte fouten vertegenwoordigt dus 0,9 % van het totale bedrag, ruim onder de materialiteitsdrempel van 2 % die door de Europese Rekenkamer wordt gehanteerd.

Prestatiekader voor de EU-langetermijnbegroting 2021-2027

Een doeltreffende besteding van de EU-middelen is des te belangrijker vanwege de ongeziene omvang en rol van de EU-begroting voor de periode na 2020 en de oprichting van het herstelinstrument NextGenerationEU.

 • Het prestatiekader dat in de Commissiemededeling is beschreven, zal de Commissie en haar partners helpen de begroting nog doeltreffender uit te voeren en in te zetten.
 • Het bevat de concrete doelstellingen die elk programma in de langetermijnbegroting 2021-2027 en NextGenerationEU moet halen, en indicatoren en streefcijfers aan de hand waarvan de vooruitgang zal worden gemeten en regelmatig verslag zal worden uitgebracht over de resultaten.
 • Een modern prestatiekader is ook een onmisbaar beheerinstrument. Het zal de nodige informatie verstrekken om problemen die zich aandienen, snel te identificeren zodat er op tijd corrigerende maatregelen kunnen worden genomen, en om middelen weloverwogen te herschikken wanneer nieuwe prioriteiten ontstaan - binnen de grenzen van het rechtskader.
 • De Commissie kan een modern en sterk prestatiekader niet alleen implementeren. Om de EU-programma's doeltreffender en transparanter te maken, is een gecoördineerde inspanning nodig. De Commissie is ingenomen met het toenemende belang dat het Europees Parlement, de Raad, de Europese Rekenkamer en de lidstaten hechten aan hoe de bestede EU-middelen hebben gepresteerd. Samenwerking zal ertoe bijdragen dat deze EU-begroting van ongeziene omvang en ambitie maximaal resultaat oplevert, ten gunste van de EU-burgers.

Achtergrond

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag (AMPR)

Met het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag legt het College politieke rekenschap af voor het beheer van de EU-begroting van het voorgaande jaar, overeenkomstig artikel 318 VWEU en artikel 247 van het financieel reglement; dit verslag maakt deel uit van het pakket geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen, dat de Commissie voorlegt ter staving van haar kwijtingsverzoek aan het Europees Parlement. Kwijting is de procedure waarmee het Europees Parlement de uitvoering van de EU-begroting door de Commissie evalueert.

Het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag is gebaseerd op:

 • jaarlijkse activiteitenverslagen
 • programmaverklaringen
 • evaluaties van EU-programma's
 • de werkzaamheden van de intern controleur
 • de werkzaamheden van het Comité follow-up audit
 • de werkzaamheden van de Europese Rekenkamer

De Commissie publiceert het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag over de uitvoering van de begroting 2020 samen met de ontwerpbegroting voor 2022. Op die manier krijgen de belanghebbenden één alomvattende reeks prestatiegegevens, die een samenhangend geheel vormt van ontwerpbegroting tot kwijtingsprocedure. De Commissie onderstreept zo de nadruk die ze legt op prestatie en de rol van prestatiegegevens als input voor de begrotingsplanning.

Het hoofdverslag is doelbewust zeer bondig gehouden (10 bladzijden) om het zo toegankelijk en leesbaar mogelijk te maken. Dit versterkt de rekenschap die de Commissie aflegt. De bijlagen verschaffen waardevolle extra informatie: Met name:

 • bijlage 1 (“Prestaties en resultaten”) bevat een samenvatting op hoofdlijnen van de prestaties van de EU-begroting in 2020;
 • bijlage 2 (“Interne controle en financieel beheer”) beschrijft hoe de Commissie de EU-middelen heeft beschermd ondanks de uitdagingen die de coronapandemie met zich heeft meegebracht; en
 • bijlage 3 (“Prestatieoverzicht van de programma's”) bevat een beknopte en lezersvriendelijke prestatiestaat van elk EU-uitgavenprogramma.

De mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het prestatiekader voor de EU-begroting in het kader van het MFK 2021-27 benadrukt het belang dat de Commissie hecht aan de doeltreffende uitvoering van de begroting. De Commissie publiceert deze mededeling in het kader van de overgang tussen twee meerjarige financiële kaders, wat de mogelijkheid biedt om het prestatiekader en de plannen die de Commissie heeft om dit verder te verbeteren, toe te lichten.

Meer informatie

Jaarlijks beheers- en prestatieverslag

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het prestatiekader voor de EU-begroting in het kader van het MFK 2021-2027

Prestaties en verslaglegging


Delen

Terug naar boven