r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Commissie en Breakthrough Energy Catalyst kondigen een nieuw partnerschap aan ter ondersteuning van investeringen in schone technologieën voor koolstofarme industrieën

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 juni 2021.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Bill Gates hebben vandaag een baanbrekend partnerschap aangekondigd tussen de Europese Commissie en Breakthrough Energy Catalyst voor het stimuleren van investeringen in cruciale klimaattechnologieën die de klimaatneutrale economie mogelijk zullen maken. Het nieuwe partnerschap, dat is gepresenteerd ter gelegenheid van de zesde ministeriële bijeenkomst van Mission Innovation, is gericht op het aantrekken van nieuwe investeringen ter waarde van maximaal 820 miljoen euro/1 miljard dollar tussen 2022 en 2026, voor de bouw van grootschalige, commerciële demonstratieprojecten voor schone technologieën, zodat de kosten ervan worden verlaagd, de inzet ervan wordt versneld en de CO2-emissies aanzienlijk worden verminderd in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Dit nieuwe partnerschap is gericht op investeringen in een portefeuille van in de EU gevestigde projecten met een grote impact, aanvankelijk in vier sectoren met een groot potentieel om bij te dragen aan de verwezenlijking van de economische en klimaatambities van de Europese Green Deal:

  • groene waterstof;
  • duurzame vliegtuigbrandstoffen;
  • directe luchtafvang;
  • langdurige energieopslag.

Daarmee wordt gestreefd naar de opschaling van cruciale klimaatslimme technologieën en de versnelling van de overgang naar duurzame industrieën in Europa.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: Met onze Europese Green Deal wil Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. En Europa heeft ook de uitgelezen kans om het continent van klimaatinnovatie te worden. Daartoe zal de Europese Commissie de komende tien jaar grootschalige investeringen in nieuwe en transformerende industrieën mobiliseren. Daarom ben ik blij de krachten te bundelen met Breakthrough Energy. Ons partnerschap zal bedrijven en innovatoren in de EU helpen om de vruchten te plukken van emissieverminderende technologieën en de werkgelegenheid van morgen te creëren.”

Bill Gates, oprichter van Breakthrough Energy: “Het koolstofarm maken van de wereldeconomie is de grootste kans voor innovatie die de wereld ooit heeft gezien. Europa zal daarbij een cruciale rol spelen, aangezien het blijk heeft gegeven van een vroege en consistente inzet voor het klimaat en sinds lange tijd een leidende rol speelt op het gebied van wetenschap, techniek en technologie. Met dit partnerschap zal Europa een solide basis leggen voor een klimaatneutrale toekomst waarin schone technologieën betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar voor iedereen zijn.”

Het partnerschap tussen de Europese Commissie en Breakthrough Energy Catalyst zal zich richten op technologieën die een erkend potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar die momenteel nog te duur zijn om op te schalen en te kunnen concurreren met gevestigde technologieën op basis van fossiele brandstoffen. Maar de wereld kan niet wachten tot de technologieën zich op eigen kracht hebben ontwikkeld. Door de publieke en particuliere sector samen te brengen voor investeringen in grootschalige demonstratieprojecten, zal het partnerschap bijdragen tot een verlaging van de kosten van deze cruciale technologieën, waardoor de invoering en het gebruik ervan zullen worden versneld. Het partnerschap zal helpen om met wetenschappelijk leiderschap de basis te leggen voor de duurzame industrieën van de toekomst. De ondersteuning zal worden geboden in de vorm van financiële instrumenten en subsidies.

EU-financiering voor het partnerschap wordt voorzien uit Horizon Europa en het innovatiefonds in het kader van InvestEU, volgens de vastgestelde governanceprocedures. Het Breakthrough Energy Catalyst-programma zal vergelijkbare particuliere en filantropische fondsen mobiliseren om de geselecteerde projecten te financieren. Het partnerschap staat ook open voor nationale investeringen door EU-lidstaten via InvestEU of op projectniveau.

Achtergrond

De EU ondersteunt een reeks partnerschappen in het kader van het Horizon Europa-programma (voortbouwend op de partnerschappen die werden ondersteund in het kader van eerdere onderzoeks- en innovatieprogramma's van de EU). Hiermee wordt particuliere financiering gemobiliseerd om dringende mondiale uitdagingen aan te gaan en de industrie te moderniseren door middel van onderzoek en innovatie. Een investeringsfonds van 100 miljoen euro dat in 2019 met Breakthrough Energy Ventures is opgericht, heeft veelbelovende investeringen opgeleverd in vijf belangrijke energiegerelateerde sectoren waar inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan.

Breakthrough Energy wil de krachten bundelen met bestaande EU-programma's als Horizon Europa en het innovatiefonds om het nieuwe partnerschap te financieren, dat zal worden uitgevoerd door de Europese Investeringsbank en andere belangstellende financiële instellingen in het kader van het InvestEU-programma.

Een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor potentiële uitvoerende partners van InvestEU loopt momenteel tot en met 30 juni 2021. De Commissie organiseert vóór deze termijn een openbare informatiesessie om de mogelijkheden van het Catalyst-partnerschap te presenteren.

Breakthrough Energy Catalyst

Breakthrough Energy Catalyst is een baanbrekend programma waarmee wordt getoond hoe de nieuwe oplossingen die de basis vormen voor een koolstofarme economie, kunnen worden gefinancierd, geproduceerd en aangekocht. Het doel van Catalyst is om de publieke en private sector samen te brengen om demonstratieprojecten voor technologieën die cruciaal zijn voor het koolstofarm maken van de economie, in de commerciële fase te financieren. Catalyst zal de financieringskloof waar deze technologieën in een vroeg stadium mee te maken krijgen, aanpakken en een structuur bieden om de commercialisering ervan te versnellen.

Catalyst zal beginnen met de financiering van projecten op het gebied van vier technologieën: groene waterstof, duurzame vliegtuigbrandstof, directe luchtafvang en langdurige energieopslag. In de toekomst wil Catalyst dat kader uitbreiden tot andere noodzakelijke innovaties, zoals koolstofarm staal en cement. Een Catalyst-partnerschap met de Europese Commissie zal ertoe bijdragen dat de kosten voor technologieën voor het verminderen van de koolstofuitstoot zodanig verlaagd kunnen worden dat die technologieën voor alle economieën ter wereld toegankelijk worden.

De Europese Commissie en Breakthrough Energy zullen de komende maanden verder werken aan de opzet van het programma, mede met het oog op de komende CoP-26-conferentie in Glasgow in november, met als doel projecten met een grote impact te financieren die de kosten van cruciale klimaattechnologieën verlagen, koolstofarme industrieën opbouwen en goed betaalde banen creëren.

Meer informatie

Mission Innovation

Breakthrough Energy

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in InvestEU (uitvoerende partners)

Een Europese Green Deal | Europese Commissie

Cluster 5: Klimaat, energie en mobiliteit | Europese Commissie

Innovatiefonds | Klimaat

EU zet nieuwe Europese partnerschappen op

European Clean Hydrogen Alliance | Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Videobericht van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Bill Gates, oprichter van Breakthrough Energy


Terug naar boven