r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council agreement secures EU financing of high performance computing

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021.

De Raad heeft zijn standpunt bepaald over de voorgestelde verordening tot oprichting van de Gemeen­schappelijke Onderneming Europese high-performance computing.

Het akkoord van vandaag opent de weg voor de ontwikkeling van de volgende generatie digitale technologieën binnen Europa. Supercomputers en kwantum­computing zijn de motoren van de data-economie. Ze gebruiken technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), data-analyse en cyber­beveiliging voor het creëren van toepassingen die zullen leiden tot doorbraken op belangrijke gebieden als gezondheid en klimaatverandering. Onze transitie naar een digitale economie hangt daarvan af.

Manuel Heitor, Portugese minister van Wetenschap, Technologie en Hoger Onderwijs

De ontwerp­verordening, die de huidige vervangt, is afgestemd op het meerjarig financieel kader van de EU voor de jaren 2021‑2027. Daardoor kan de gemeen­schappelijke onderneming financiering krijgen uit EU-programma's zoals Horizon Europa, Digitaal Europa en de Connecting Europe Facility. Er is tevens rekening gehouden met recente technologische ontwikkelingen, zoals kwantum­computing.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van het Commissievoorstel:

  • de afstemming op het beginsel "gelijke bijdrage" van de Horizon Europa-verordening wordt verduidelijkt en versterkt, met het oog op rechts­zekerheid en voorspel­baarheid omtrent de respectieve financiële bijdragen van de EU en de deelnemende staten;
  • conform de Horizon Europa-verordening wordt een coördinatie­mechanisme voor het centrale beheer van financiële bijdragen ingesteld, dat tot verdere vereen­voudiging voor begunstigden leidt: de deelnemende staten zullen ernaar streven het betalings­schema, de verslag­legging en de audits te synchroniseren om de administratieve lasten voor de begunstigden te verlichten. Daarnaast kunnen de deelnemende staten de betaling van hun financiële bijdrage toevertrouwen aan de gemeen­schappelijke onderneming, zodat hun begunstigden één enkele subsidie­overeenkomst zouden hebben. Voorts behouden de deelnemende staten een vetorecht ten aanzien van het gebruik van hun nationale bijdragen voor in hun land gevestigde begunstigden;
  • er wordt voorzien in de mogelijkheid tot financiering van de upgrade van bestaande supercomputers die eigendom of mede-eigendom zijn van de gemeen­schappelijke onderneming. Verlenging van de levensduur van deze supercomputers is een kosten­effectieve manier om een goed rendement te verzekeren. De EU-bijdrage aan deze upgrades is beperkt, om een zo breed mogelijke geografische spreiding van supercomputers te waarborgen;
  • inzake bestuur worden de structuur en de verantwoor­delijkheden van de verschillende organen verduidelijkt en wordt bepaald dat de administratieve kosten alleen door de EU worden gedragen.

Achtergrond

De Gemeen­schappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) moet in de Unie een wereldwijd toon­aangevend ecosysteem van gefedereerde, beveiligde en hyper­geconnecteerde supercomputing-, kwantumcomputing-, diensten- en data-infrastructuur ontwikkelen, uitrollen, uitbreiden en in stand houden. Dankzij de ontwerp­verordening kunnen de activiteiten van de huidige, in oktober 2018 opgerichte, Gemeen­schappelijke Onderneming EuroHPC, worden voortgezet. Daarbij worden middelen gebundeld van de EU, 32 landen en 2 private leden: het European Technology Platform for HPC en de Big Data Value Association.

Met "High-performance computing (HPC)" worden computing­systemen met een extreem hoge rekenkracht ("supercomputers") bedoeld die zeer complexe en veeleisende vraagstukken kunnen oplossen. Dankzij HPC kunnen belangrijke technologieën zoals artificiële intelligentie, data-analyse en cyber­beveiliging het enorme potentieel van de "big data"-economie benutten.

Het Commissievoorstel werd in september 2020 ingediend.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven