r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Beginselen, partnerschap, welvaart: EU en India starten samenwerking op het gebied van duurzame connectiviteit

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zaterdag 8 mei 2021.

Ter gelegenheid van de bijeenkomst van de leiders van de EU en India in Porto en via videoconferentie hebben de EU en India een uitgebreid connectiviteitpartnerschap gesloten, waarin zij hun engagement bevestigen om samen te werken aan de ondersteuning van veerkrachtige en duurzame connectiviteit in India en in derde landen en regio's, met inbegrip van Afrika, Centraal-Azië en de Indo-Pacifische regio.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Met dit vandaag tussen de EU en India in aanwezigheid van onze 27 lidstaten gesloten partnerschap begint een nieuw hoofdstuk van onze betrekkingen. Hoewel het coronavirus nog steeds verwoestend on zich heen grijpt, moet onze aandacht thans ook gaan naar de wederopbouw. Dit connectiviteitpartnerschap zal onze acties de komende jaren sturen en moet leiden tot gezamenlijke inspanningen voor een groenere, inclusievere en welvarende toekomst voor de EU, India en andere regio's in de wereld.

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, Josep Borrell: “Er bestaan concurrerende modellen voor ontwikkeling, infrastructuur, handel en governance. De Europese Unie is de meest geïntegreerde regio ter wereld en we zijn trots op de manier waarop we het leven van de Europese burgers hebben verbeterd met een aanpak die gebaseerd is op internationale normen, duurzaamheid en gemeenschappelijke regels. Zij staat voor stabiliteit, financiële en milieuverantwoordelijkheid en levert directe voordelen op voor de betrokken bevolking. India deelt onze visie en wij zien ernaar uit om niet alleen in de respectieve landen, maar ook daarbuiten, te helpen om de wereld van morgen gestalte te geven.

Ontsluiten van ons collectief potentieel

Het connectiviteitpartnerschap tussen de EU en India is het tweede dergelijke partnerschap, na dat met Japan, gesloten in september 2019. Deze bilaterale partnerschappen maken een integrerend deel uit van de strategie van de EU om Europa en Azië met elkaar te verbinden, zoals die door de Commissie en de hoge vertegenwoordiger in september 2018 is uiteengezet en door de Raad is bekrachtigd in oktober van dat jaar.

Het connectiviteitpartnerschap EU-India bestrijkt samenwerking in de digitale, energie- en vervoerssector en connectiviteit tussen mensen. De fundamentele principes zijn ondersteuning van de dubbele digitale en groene transitie, naleving en ontwikkeling van internationale normen, alsook de gedeelde normen en waarden van sociale, ecologische, economische en budgettaire duurzaamheid, en een gelijk speelveld.

De EU en India samen vertegenwoordigen vandaag een markt van 1,8 miljard mensen met een gezamenlijk bbp van 16,5 biljoen euro per jaar. Tegen 2030 zal India het meest bevolkte land ter wereld zijn met een mediane leeftijd van nauwelijks 31 jaar. Studies wijzen op een groei van ruim 250 % in India's digitale kerneconomie tussen 2019 en 2025.

Het nieuwe connectiviteitpartnerschap is dan ook gericht op het bundelen van middelen, normen en expertise om te voorzien in de behoeften van de volgende generatie aan duurzame en hoogwaardige infrastructuur. Het omvat gezamenlijke werkzaamheden op het gebied van normen en regelgeving, alsmede concrete infrastructuurprojecten.

Het partnerschap biedt een platform om voort te bouwen op de vele reeds lopende projecten tussen publieke en private actoren uit de EU en India, en stelt ook nieuwe activiteiten voor in alle sectoren. Bij de activiteiten van de EU zal de “Team Europe”-benadering worden gevolgd, waarbij de EU-instellingen, de EU-lidstaten en de Europese financiële instellingen in een gezamenlijk kader worden samengebracht.

Een alomvattende benadering

Milieu is een bijzondere prioriteit. In de energiesector zullen de werkzaamheden worden toegespitst op de uitvoering van het partnerschap tussen de EU en India inzake schone energie en klimaat, met regelgevende steun ter aanvulling van overheids- en particuliere activiteiten, onder andere op het gebied van drijvende zonne-energie, offshore windenergie en energieopslag.

De digitale dimensie is een ander centraal element van het partnerschap, en gebaseerd op onze gemeenschappelijke digitale agenda waarin de mens centraal staat. We zullen ijveren voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door middel van adequaatheidsbesluiten, teneinde veilige en beveiligde grensoverschrijdende gegevensstromen te vergemakkelijken. De activiteiten in het kader van het partnerschap omvatten samenwerking op het gebied van digitale connectiviteit, bijvoorbeeld via onderzeese kabels en satellietnetwerken, alsmede de bevordering van snelle en efficiënte 5G op basis van mondiale normen.

In de vervoerssector zijn er voorstellen voor normalisatie en certificering, decarbonisatie en digitalisering, voor een luchtvaarttop tussen de EU en India om de samenwerking en de dialoog inzake slimme en duurzame mobiliteit uit te breiden, en voor nieuwe investeringen in metro's, mogelijke nieuwe luchtroutes en werkzaamheden inzake de maritieme sector.

Door middel van interpersoonlijke connectiviteit willen we baanbrekende innovaties ontwikkelen, en zo helpen om de jongste wetenschappelijke ontdekkingen op te schalen, onder andere door meer mogelijkheden te bieden in het kader van het Erasmus+-programma, gezamenlijke werkzaamheden in het kader van Horizon Europa, en koppelingen met het Global Initiative for Academic Network (GIAN) en de Scheme for Promotion of Academic Research and Collaboration (SPARC).

Het partnerschap zal ernaar streven gunstige voorwaarden te scheppen voor meer investeringen door de particuliere sector in connectiviteitsprojecten, door een concurrerend mondiaal ecosysteem te bevorderen. Het partnerschap weerspiegelt onze gehechtheid aan internationale normen om te zorgen voor een gelijk speelveld voor bedrijven en wederzijdse toegang tot markten.

Het bevorderen van nieuwe financieringsmogelijkheden staat centraal in het partnerschap. Op regelgevingsniveau omvat dit de betrokkenheid in het kader van het Internationaal platform inzake duurzame financiering (IPSF). Het omvat ook een gezamenlijke verbintenis om de samenwerking tussen de EU en India te ontwikkelen in het kader van de internationale regelgeving inzake overheidssteun voor exportfinanciering. We streven ook naar bevordering van de samenwerking tussen bedrijven uit de EU en India, kamers van koophandel, nationale ontwikkelingsbanken en stimuleringsbanken/-fondsen, en agentschappen voor exportfinanciering.

In het kader van het connectiviteitpartnerschap zullen ook de ondertekeningsplechtigheden plaatsvinden voor de nieuwe financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) ten belope van 300 miljoen euro voor de metro's van Pune en Kanpur, en van een kapitaalinvestering van 25 miljoen euro in het NEEV II-investeringsfonds, samen met de State Bank of India, ter versterking van de wereldwijde klimaatactie. Deze verrichtingen, die de totale EIB-financiering in India op 3,3 miljard euro brengen, vormen de eerste nieuwe financiering in het kader van dit partnerschap. Nieuwe activiteiten — met inbegrip van verdere metroinvesteringen van de EIB en door de lidstaten geleide projecten in sectoren zoals metro's, spoorwegen, offshore windenergie en samenwerking op het gebied van onderzoek — zijn al gepland.

Meer informatie

Website van de bijeenkomst van de leiders EU-India

Gezamenlijke verklaring over de bijeenkomst van de leiders EU-India

Factsheet over de bijeenkomst van de leiders EU-India

Tekst connectiviteitspartnerschap EU-India

Factsheet over connectiviteit tussen de EU en India

Lijst van lopende connectiviteitsprojecten tussen de EU en India

Gezamenlijke mededeling (2018): Europa en Azië verbinden: Bouwstenen voor een EU-strategie

Conclusies van de Raad (2018): Europa en Azië verbinden

Factsheet over het verbinden van Europa en Azië

Website van de EU-delegatie in India


Terug naar boven