r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sociale top van Porto: alle partners onderschrijven sociale doelstellingen voor 2030

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 7 mei 2021.

De partners hebben de drie kerndoelen voor 2030 van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten van de Commissie onderschreven in een gezamenlijke verklaring van Porto over sociaal engagement:

  • 1) 
    ten minste 78 % van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar moet een baan hebben;
  • 2) 
    ten minste 60 % van alle volwassenen moet jaarlijks aan een opleiding deelnemen;
  • 3) 
    het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd, van wie ten minste 5 miljoen kinderen.

Deze toezegging werd op de eerste dag van de sociale top in Porto gedaan door de voorzitter van de Europese Commissie, de voorzitter van het Europees Parlement, de Portugese premier, die momenteel het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleedt, de Europese sociale partners en maatschappelijke organisaties.

Voorts hebben ze beloofd alles in het werk te zullen stellen om een inclusiever en socialer Europa tot stand te brengen. Zij verwelkomen het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten en hebben nog duidelijker toegezegd om de beginselen van de pijler in maatregelen om te zetten om een sterk, rechtvaardig en banenrijk herstel op gang te brengen.

De top van vandaag is een kantelmoment voor de sociale rechten in Europa waarop de sociale partners en het maatschappelijk middenveld de EU-staatshoofden en -regeringsleiders oproepen om het actieplan en de kerndoelen ervan te onderschrijven en ambitieuze nationale doelstellingen vast te stellen die op passende wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de Europese doelstellingen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: “De sociale doelstellingen van Europa moeten hand in hand gaan met de Europese groene en digitale doelen. We willen dichter bij volledige werkgelegenheid komen. Meer Europeanen moeten toegang krijgen tot de vaardigheden die zij nodig hebben. We willen gelijke kansen waarborgen voor alle Europeanen in een economie die digitaler en duurzamer is. De sociale top van Porto is onze gezamenlijke toezegging om een sociaal Europa te verwezenlijken dat geschikt is voor deze tijd en dat voor iedereen werkt.

De Portugese premier, António Costa, voegde daaraan toe: “De verklaring van Porto is een verbintenis voor de toekomst en voor hoop. Vandaag zijn we tot de conclusie gekomen dat we in onze samenlevingen alleen meer welvaart en rechtvaardigheid zullen verwezenlijken als we onze sociale pijler uitvoeren en tegelijkertijd onze digitale en klimaatdoelstellingen halen.”

De conferentie op hoog niveau zal worden gevolgd door een informele bijeenkomst van de EU-staatshoofden en -regeringsleiders op zaterdag 8 mei.

Tijd voor resultaten

In de gezamenlijke engagementsverklaring tonen de ondertekenaars zich verheugd met het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, dat de Commissie begin maart heeft gepresenteerd en waarin concrete maatregelen zijn opgenomen om de twintig beginselen van de pijler verder uit te voeren. Het actieplan bevat ook kerndoelen voor werkgelegenheid, vaardigheden en sociale inclusie die uiterlijk 2030 op EU-niveau moeten worden verwezenlijkt. Het actieplan biedt Europa een routekaart om de transformaties als gevolg van nieuwe maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen tot een goed einde te brengen en de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie met succes te doorstaan. Het zal ertoe bijdragen dat niemand achterblijft bij de dubbele digitale en klimaattransitie.

Focus op banen, vaardigheden, strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

De COVID-19-pandemie heeft verstrekkende en diepgaande sociaal-economische gevolgen. Tot dusver heeft de collectieve respons van de lidstaten en de EU bijgedragen tot het behoud van banen en bestaansmiddelen en tot het beperken van veel negatieve gevolgen van de pandemie. Werkloosheid en ongelijkheid zullen echter waarschijnlijk blijven en nog toenemen. Daarom roepen de deelnemers aan de conferentie op hoog niveau de EU-leiders op de middelen te besteden waar zij het hardst nodig zijn.

De beleidsmakers moeten hun inspanningen richten op het herstel van de werkgelegenheid, het scheppen van kwaliteitsvolle banen en op investeringen in een leven lang leren, waardoor mensen nieuwe of aanvullende vaardigheden kunnen verwerven die ze nodig hebben om te slagen in de groene en digitale transitie. Verder moeten gelijke kansen voor iedereen worden bevorderd om zo armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Achtergrond

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben in 2017 op de top van Göteborg de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd. In de pijler worden 20 beginselen en rechten geformuleerd die essentieel zijn voor rechtvaardige en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in de eenentwintigste eeuw. De pijler is opgebouwd uit drie hoofdstukken: 1) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 2) billijke arbeidsvoorwaarden; 3) sociale bescherming en inclusie.

Meer informatie

Engagement sociale top van Porto

Website sociale top van Porto

Informatieblad: het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Mededeling: het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten

Website van het actieplan


Terug naar boven