r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad klaar voor besprekingen over brexitreserve van € 5 miljard

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

De Raad is klaar voor besprekingen over de brexitaanpassings­reserve, een fonds van € 5 miljard dat de onmiddellijke gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU moet beperken. De lidstaten hebben het Raads­standpunt voor de besprekingen goedgekeurd.

Het fonds is vooral bedoeld voor de meest getroffen regio's, gebieden en sectoren in de EU. Het zal onder andere bedrijven compenseren voor verloren handel, en financiële steun bieden voor het behoud van banen en het opzetten van douanecontroles in havens.

De reserve moet alle lidstaten helpen de negatieve gevolgen van de terugtrekking van het VK op te vangen. Wij zijn vastbesloten om, in een geest van solidariteit, Europese regio's, bedrijven en burgers, en met name de zwaarst getroffen gemeenschappen, te helpen de ongekende uitdagingen van de brexit aan te pakken.

Augusto Santos Silva, minister van Staat en van Buitenlandse Zaken van Portugal, voorzitterschap van de Raad

In zijn standpunt geeft de Raad goedkeuring voor een periode van 4 jaar (1 januari 2020 tot 31 december 2023). De kosten gemaakt in die periode als gevolg van de brexit, kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedekt.

Aangezien de brexit talrijke onvoorspelbare economische gevolgen heeft, is in de ontwerpverordening een indicatieve en niet-uitputtende lijst van subsidiabele maatregelen opgenomen.

De lijst omvat onder meer steun aan bedrijven en vissers­gemeenschappen, regelingen voor arbeidstijd­verkorting en omscholings­programma's, grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles, de inning van indirecte belastingen en de re-integratie van EU-onderdanen die het VK hebben verlaten wegens de terugtrekking.

Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten de maatregelen van de lidstaten rechtstreeks verband houden met het beperken van de negatieve gevolgen van de brexit.

Toewijzing

Conform het cohesiebeleid houdt de toewijzingsmethode rekening met de ongelijke gevolgen van de brexit voor verschillende regio's en sectoren.

Volgens het standpunt van de Raad zal het totaalbedrag van € 5 miljard (in prijzen van 2018) al van tevoren voorlopig worden toegewezen. Het aandeel van elke lidstaat wordt bepaald door 3 belangrijke factoren: de waarde van de vis die in de exclusieve economische zone van het VK wordt gevangen, het belang van de handel met het VK, en een factor die rekening houdt met de bevolking van maritieme grensregio's met het VK.

In totaal zal € 600 miljoen worden toegewezen op basis van de factor die verband houdt met visserij, € 4,150 miljard op basis van de handel en € 250 miljoen op basis van maritieme grensregio's.

Daarbij zal € 4 miljard, of 80% van de reserve, als voorfinanciering in 3 tranches worden uitbetaald in 2021, 2022 en 2023. Het resterende miljard komt in 2025 vrij. Hoe het zal worden verdeeld, hangt af van de manier waarop de lidstaten de middelen in de voorgaande jaren hebben gebruikt. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ongebruikte bedragen.

Volgende stappen

Zodra het Europees Parlement zijn standpunt heeft goedgekeurd, zal het de ontwerpverordening met de Raad bespreken. Het doel is om voor het zomerreces tot een akkoord te komen, zodat de eerste tranche voor het einde van het jaar kan worden uitbetaald.

Over het fonds van € 5 miljard bereikten de EU-leiders vorig jaar overeenstemming in het kader van de begroting 2021-2027.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven