r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie lanceert interactieve tool voor het monitoren van en anticiperen op demografische veranderingen in de EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 29 april 2021.

De Commissie heeft een “Atlas of Demography” (demografische atlas) van de EU gelanceerd. Deze interactieve tool is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie en dient om demografische veranderingen in de Europese Unie te visualiseren, monitoren en voorspellen.

De atlas biedt snelle en gemakkelijke toegang tot een grote hoeveelheid kennis en demografische gegevens die op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn verzameld.

Hij bevat officiële statistieken en prognoses van Eurostat, nieuwe gegevens met een hoge ruimtelijke resolutie die door het JRC zijn geproduceerd, alsook thematische verhalen waarin demografische trends aan specifieke beleidsterreinen worden gekoppeld.

De atlas zal helpen een beter inzicht in demografische veranderingen te krijgen en op demografische ontwikkelingen te anticiperen. Het gaat om een “levend” instrument dat kan worden aangepast en uitgebreid in het licht van verschillende beleidsbehoeften en behulpzaam kan zijn bij de ontwikkeling van beleid dat sociale cohesie bevordert en voordelen oplevert voor alle EU-burgers. Door een beter inzicht in de demografie in de EU kan de Commissie haar beleid verbeteren.

Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie: “De demografische atlas zal ons een beter inzicht geven in de manier waarop demografische veranderingen optreden. Deze innovatieve tool zal ons helpen om EU-beleid beter af te stemmen op de behoeften van onze burgers, zodat niemand zich in de steek gelaten voelt. De atlas zal al onze initiatieven ondersteunen met actuele, robuuste en vergelijkbare gegevens.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “De demografische atlas is een uitstekend instrument. Een goed voorbeeld van het gebruik van hoogwaardige gegevens. Ik kan mij tal van toepassingen voorstellen, waaronder op school, aan de hand waarvan onze jongeren meer kunnen leren over hun regio en over Europa en deel kunnen uitmaken van de opbouw ervan.

De “Atlas of Demography” is voor iedereen toegankelijk en kan activiteiten ondersteunen op verschillende beleidsterreinen, waaronder gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs, toegang tot diensten, alsook territoriaal en cohesiebeleid.

Achtergrond

Demografische verandering is een van de belangrijkste processen die de toekomst van Europa vormgeven. De Europese bevolking wordt ouder en de beroepsbevolking krimpt. De mobiliteit van jongeren, die grotendeels wordt gestuwd door arbeidskansen en studiemogelijkheden, biedt zowel kansen als uitdagingen voor Europese steden en plattelandsgebieden.

Uit een recent rapport van het JRC blijkt dat tussen 2015 en 2019 22,9 miljoen jonge Europeanen tot de beroepsbevolking gingen behoren, terwijl in dezelfde periode 26,6 miljoen werknemers de pensioengerechtigde leeftijd bereikten: dit wijst op een mogelijke kloof van ongeveer 3,8 miljoen werknemers.

Hoewel beleidsmaatregelen de demografische trends slechts ten dele kunnen beïnvloeden, kunnen ze ervoor zorgen dat de demografische veranderingen geen negatieve gevolgen hebben voor de economie, de productiviteit, de sociale cohesie of het democratische leven.

In juni 2020 bracht de Commissie haar activiteiten op dit gebied op gang met het verslag over de gevolgen van de demografische veranderingen.

De vandaag gepresenteerde demografische atlas ondersteunt deze inspanningen door de Commissie te voorzien van objectief bewijsmateriaal, dat wordt meegenomen in drie belangrijke politieke initiatieven: het groenboek over de vergrijzing, de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden en de EU-strategie voor de rechten van het kind.

In toekomstige versies van de tool zal informatie over demografische factoren zoals vruchtbaarheid, sterfte en nettomigratie worden samengevoegd met actuele Eurostat-prognoses die ook de situatie buiten de EU in beeld brengen. In 2022 zou de dekking mondiaal moeten zijn.

Deel uw standpunten en ideeën over demografie in de EU via de conferentie over de toekomst van Europa.

Meer informatie

Atlas of Demography

De gevolgen van de demografische veranderingen in Europa

Kenniscentrum Migratie en Demografie

Verslag van de Commissie van juni 2020 over de gevolgen van de demografische veranderingen


Terug naar boven