r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP geeft formele goedkeuring aan EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 28 april 2021.

Het Parlement heeft met een grote meerderheid besloten om in te stemmen met het akkoord dat de toekomstige relatie tussen de EU en het VK regelt.

Het instemmingsbesluit werd genomen met 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De bijbehorende resolutie, die de evaluatie en de verwachtingen van het Parlement over het akkoord bevat, werd goedgekeurd met 578 stemmen voor, 51 tegen en 68 onthoudingen. De stemming vond plaats op dinsdag en de uitslag werd woensdag bekend gemaakt.

Op 24 december 2020 bereikten onderhandelaars van de EU en van het VK overeenstemming over het handels- en samenwerkingsakkoord waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor toekomstige samenwerking tussen het VK en de EU. Om verstoringen te voorkomen, wordt de overeenkomst al voorlopig toegepast sinds 1 januari 2021. De instemming van het Parlement is nodig om de overeenkomst permanent in werking te laten treden voordat deze verloopt op 30 april 2021.

Vertrek is een “historische vergissing, maar de overeenkomst is welkom

In de resolutie die werd opgesteld door de VK-coördinatiegroep en de Conferentie van voorzitters verwelkomt het Parlement het sluiten van het handels- en samenwerkingsakkoord, dat de negatieve gevolgen van de uittreding van het VK uit de EU beperkt. Maar het noemt het vertrek van het VK uit de EU een “historische vergissing”, omdat een derde land nooit dezelfde voordelen kan genieten als een lid van de EU.

De parlementsleden zijn positief over de overeenkomst over nulquota en nultarieven tussen de EU en het VK, en de garanties voor eerlijke concurrentieregels zouden als voorbeeld moeten dienen voor toekomstige vrijhandelsovereenkomsten. Het Parlement is het eens met de bepalingen over onder andere visserij, consumenten, luchtverkeer, energie en gegevensbescherming.

Daarentegen betreuren de parlementsleden dat het VK niet bereid was tot een akkoord over het voorzetten voor het beleid op het terrein van buitenlandse zaken, veiligheid, en ontwikkelingssamenwerking en niet wilde deelnemen aan het Erasmus+ programma voor studentenuitwisselingen.

Vrede op het eiland Ierland

Wijzend op het belang dat het Parlement acht aan het behoud van vrede op het eiland Ierland in het instemmen met de toekomstige relatie, veroordelen de parlementsleden de recente unilaterale acties van het VK die in strijd zijn met het terugtrekkingsakkoord'. Ze roepen de Britse regering op om “te goeder trouw te handelen en de voorwaarden van de door haar ondertekende overeenkomsten volledig en onverwijld ten uitvoer te leggen,” waaronder het protocol over Ierland en Noord-Ierland, en om die toe te passen in overeenstemming met het tijdschema dat samen met de Europese Commissie werd opgesteld.

Parlement moet betrokken zijn bij het toezicht

De Europarlementariërs benadrukken dat het Parlement een volledige rol moet spelen bij het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst en dat er rekening gehouden moet worden met diens standpunten.

Quotes

“De EU en het VK hebben de basis gelegd voor een relatie tusssen gelijken. En nog belangrijker: vandaag is een begin, geen einde. We hebben overeenstemming bereikt op veel terreinen, waaronder het verzekeren van wederzijdse markttoegang en het opbouwen van een goede relatie op handelsgebied. Er is nog veel werk te doen op het gebied van buitenlands beleid en uitwisselingen in het onderwijs. Om de belangen van burgers te representeren, is het belangrijk dat het Parlement nauw betrokken wordt. Alleen een partnerschap waarin beide landen zich houden aan hun verplichtingen heeft een toekomst”, aldus Andreas Schieder (S&D, AT), rapporteur voor de commissie buitenlandse zaken.

“Ratificatie van de overeenkomst is geen stem van blind vertrouwen in de intentie van de Britse regering om onze overeenkomsten in goed vertrouwen uit te voeren. Het is juist een EU-verzekeringspolis tegen toekomstige eenzijdige afwijkingen van wat we gezamenlijk hebben afgesproken. Het Parlement zal waakzaam blijven. Laten we nu snel het Parlementaire Partnerschapsassemblee bijeen roepen om blijvend bruggen te bouwen over het Kanaal,” zei Christophe Hansen (EPP, LU), rapporteur voor de Commissie internationale handel.

Volgende stappen

Na de instemming van het Parlement zal de overeenkomst in werking treden zodra de Raad erover gestemd heeft.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven