r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toegang van publiek tot Raadsdocumenten: verslag 2020

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 21 april 2021.

De Raad heeft zijn jaarverslag over de toepassing van Verordening 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten goedgekeurd.

In 2020 werden de activiteiten van de Raad beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19-crisis. Medio maart moest de Raad zijn werking en besluitvormingsproces in deze crisis aanpassen om de institutionele continuïteit te waarborgen. Zo moest hij tijdelijk afwijken van zijn reglement van orde om eenvoudiger de gewone schriftelijke procedure te kunnen inzetten en om informele videoconferenties van ministers en van de leden van de werkgroepen te kunnen houden.

Uit het verslag blijkt dat het openbaar register op 31 december 2020 meer dan 440 000 documenten in de oorspronkelijke taal bevatte. Meer dan 71% daarvan waren openbare documenten die konden worden gedownload.

In 2020 werden meer dan 22 000 documenten in de oorspronkelijke taal aan het register toegevoegd, waarvan er bijna 73% voor het publiek toegankelijk zijn. Het openbaar register van de Raad werd ongeveer 400 000 keer geraadpleegd.

Iedereen kan verzoeken om toegang tot documenten die in het openbaar register zijn opgenomen, maar nog niet publiek toegankelijk zijn. De toegang kan uitsluitend worden geweigerd op grond van een van de uitzonderingen in Verordening 1049/2001. Die houden onder meer verband met de bescherming van het besluitvormingsproces van de Raad en met de bescherming van het openbaar belang op het gebied van defensie, militaire aangelegenheden en internationale betrekkingen. Wordt in de initiële fase de toegang geweigerd, dan kan een confirmatief verzoek worden ingediend.

In 2020 ontving de Raad 2 321 initiële verzoeken om toegang tot documenten en 26 confirmatieve verzoeken, waardoor 13 382 documenten geanalyseerd moesten worden. Dat is een sterke stijging ten opzichte van de vorige jaren.

In de initiële fase werd volledige toegang verleend tot 11 254 documenten (84,1%) en gedeeltelijke toegang tot 542 documenten (4%). Tot 1 586 documenten werd de toegang geweigerd (11,9%).

Naar aanleiding van confirmatieve verzoeken werd volledige toegang verleend tot 35 documenten en gedeeltelijke toegang tot 31 documenten. Voor 52 documenten bevestigde de Raad dat de toegang moest worden geweigerd.

De opgevraagde documenten hielden verband met een aantal beleidsterreinen, met name justitie en binnenlandse zaken (20,4%), economisch en monetair beleid (16,7%), gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (13,1%) en algemene beleidsvraagstukken (6,7%).

De verzoeken kwamen voornamelijk van de academische wereld (39%) en van vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke en particuliere organisaties (20,5%).

Tekstversie

Uit het cirkeldiagram blijkt dat op initieel verzoek volledige toegang werd verleend tot 11 254 documenten (84,1%) en gedeeltelijke toegang tot 542 documenten (4%). Voor 1 586 documenten (11,9%) werd het verzoek om toegang geweigerd.


Terug naar boven