r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hof van Justitie van de EU: benoeming van 2 rechters en 2 advocaten-generaal

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 21 april 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben 2 rechters en 2 advocaten-generaal bij het Hof van Justitie benoemd.

De benoemingen zijn nodig omdat op 6 oktober 2021 het mandaat van 14 rechters en 6 advocaten­generaal afloopt.

Eugene Regan (Ierland) is herbenoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.

Athanasios Rantos (Griekenland) is herbenoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.

Dimitrios Gratsias (Griekenland) is benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.

Nicholas Emiliou (Cyprus) is benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.

Deze 4 personen zijn benoemd voor een termijn van 7 oktober 2021 tot en met 6 oktober 2027.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt. Zij worden geselecteerd uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden. Om benoemd te worden bij het Hof van Justitie moeten kandidaten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land van herkomst tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Om in aanmerking te komen voor het Gerecht, moeten kandidaten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.


Terug naar boven