r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vragen en antwoorden over het meertalige digitale platform voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 19 april 2021, 15:35.

Wat is het doel van het meertalige digitale platform?

Het platform is het centrale informatiepunt van dit initiatief voor democratische participatie en laat burgers toe het voortouw te nemen in het debat over onderwerpen die hen aangaan in hun dagelijkse leven.

Het digitale platform verzamelt op één plaats alle bijdragen van burgers die online of tijdens evenementen worden gedeeld. De ideeën die tijdens de evenementen in het kader van de Conferentie naar voren komen, zullen de hele Conferentie lang op het platform worden verzameld en gepubliceerd.

De bedoeling is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan de Conferentie deelnemen, de dialoog tussen burgers te stimuleren en de toegankelijkheid en transparantie van de Conferentie te garanderen.

Het platform biedt burgers in de hele EU de ruimte om met elkaar in contact te treden, ideeën uit te wisselen en online bijdragen in te dienen. Het platform is een middel om bijdragen te verzamelen en burgers te informeren over de stand van zaken van de besprekingen en de follow-up ervan.

Het platform staat open voor alle EU-burgers, alsook voor parlementen, lokale overheden, EU-instellingen en -organen en het maatschappelijk middenveld, mits zij het Handvest van de conferentie eerbiedigen. Het is de bedoeling dat de deelnemers zo verscheiden en zo talrijk mogelijk zijn.

Hoe werkt het platform?

Gebruikers kunnen voornamelijk op drie manieren met elkaar communiceren via het platform: ze kunnen hun mening geven over Europa en over de veranderingen die ze nodig achten, of akkoord gaan met of reageren op wat andere Europeanen te zeggen hebben; ze kunnen evenementen vinden die online of in hun buurt plaatsvinden, of ze kunnen hun eigen evenementen organiseren en bijdragen tot de voortgang en het resultaat van de Conferentie.

Om hun stem te laten horen, kiezen gebruikers uit een lijst van onderwerpen waarover ze de EU via het platform laten weten hoe ze erover denken. Die ideeën worden de hele Conferentie lang op het platform verzameld, geanalyseerd en gepubliceerd. Vervolgens worden ze meegenomen in de besprekingen in de Europese burgerpanels en in de plenaire vergaderingen van de Conferentie.

Op een kaart van alle komende evenementen kunnen gebruikers de evenementen filteren op basis van thema, locatie en soort (bv. fysiek, online of hybride evenement) en zich vervolgens registreren. Organisatoren zorgen voor een beschrijving van hun geplande evenementen en publiceren hun initiatieven op het platform, zodat anderen ze kunnen opzoeken en bijwonen. Organisatoren van evenementen verbinden zich ertoe de resultaten van de besprekingen van het evenement te uploaden zodat alle ideeën op het platform worden weergegeven.

Dankzij een feedbackmechanisme zullen de ideeën die tijdens de Conferentie worden geuit, worden meegenomen in de strategische planning van de EU en uitmonden in concrete aanbevelingen voor EU-maatregelen.

Kunnen regionale overheden, nationale parlementen, regeringen of EU-instellingen hun evenementen op het platform uploaden?

Evenementen die in partnerschap met nationale en regionale parlementen worden georganiseerd, zullen er mede voor zorgen dat de Conferentie veel verder reikt dan de hoofdsteden van Europa, en in alle hoeken van de Unie wordt gehoord.

Op het platform zal alle informatie uit deze “nationale evenementen” en de kwesties die de burgers er aankaarten, worden verzameld.

Nationale evenementen die door de parlementen, regeringen en EU-instellingen worden georganiseerd, zullen op de kaart van evenementen duidelijk worden aangegeven met een afzonderlijke kleurcode.

Welke follow-up zal worden gegeven aan de evenementen en ideeën die op het platform worden gepresenteerd?

Op het platform worden alle ideeën verzameld die rechtstreeks afkomstig zijn van de burgers en die tijdens de evenementen aan bod komen. Op het platform zal over alle evenementen van de Conferentie een verslag beschikbaar moeten worden gemaakt dat verwijst naar concrete voorstellen of ideeën. Er zullen verslagen worden aangemaakt over de inbreng en met analyse van de frequentie, populariteit en de prominentie van de verschillende kwesties die worden aangekaart. Naast het modereren zullen daarvoor digitale tools worden gebruikt.

Deze verslagen zullen worden meegenomen in de Europese burgerpanels en in de plenaire vergaderingen van de Conferentie. Deze informatie zal uiteraard ook zichtbaar zijn op het platform zelf en dus beschikbaar voor iedereen het platform bezoekt.

Het resultaat van de Conferentie zal in een verslag aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie worden gepresenteerd door de raad van bestuur. De drie instellingen bespreken spoedig daarna hoe aan dit verslag effectief gevolg kan worden gegeven, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen.

Hoe zal het platform gemodereerd worden?

Op het meertalige digitale platform en bij alle evenementen die in het kader van de Conferentie plaatsvinden, wordt ervoor gezorgd dat burgers centraal staan en vrij hun stem kunnen uitbrengen.

Op het platform kan iedereen de ingediende ideeën en de resultaten van de evenementen bekijken. Om een bijdrage te kunnen leveren, moet u een “EU Login”-account aanmaken en zich registreren of inloggen via sociale media. Een team van moderatoren zal eventuele problemen snel opsporen en oplossen. Het modereren zal zowel proactief als reactief gebeuren en zal onder toezicht staan van het secretariaat van de Conferentie, dat optreedt namens de raad van bestuur.

Waarom is het platform opgebouwd rond specifieke onderwerpen en niet rond andere?

Burgers kunnen via een vrij tekstvak op het meertalige digitale platform onderwerpen aankaarten die zij belangrijk vinden; het kan gaan om horizontale ideeën of onderwerpen die niet op het platform zijn vermeld.

Om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan het platform gestructureerd verlopen, werd een lijst van onderwerpen geselecteerd in overeenstemming met de grote ambities van de EU, zoals uiteengezet in de politieke prioriteiten van de Commissie en de strategische agenda van de Europese Raad. Die onderwerpen bieden een voldoende breed kader om het voor burgers mogelijk te maken zich te richten op wat zij belangrijk achten.

Deze onderwerpen zijn opgenomen en overeengekomen in de gezamenlijke verklaring over de Conferentie, die op 10 maart 2021 door de voorzitters van de drie instellingen is ondertekend. De onderwerpen zijn de klimaatverandering en het milieu; gezondheid; een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen; de EU in de wereld; waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid; digitale transformatie; Europese democratie; migratie; onderwijs, cultuur, jongeren en sport.

Aanvaardt het digitale platform bijdragen in andere talen dan de 24 officiële EU-talen?

Het platform zal beschikbaar zijn in alle 24 officiële EU-talen en de inhoud ervan zal volledig in al deze talen worden vertaald zodat elke gebruiker ideeën uit de hele EU kan lezen. Vertalingen voor niet-officiële EU-talen (bv. Catalaans of Luxemburgs) kunnen op het platform beschikbaar worden gesteld indien zij door de betrokken lidstaat worden geleverd en gefinancierd.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk burgers van het platform gebruikmaken?

Ervoor zorgen dat de Conferentie de brede bevolking overal in Europa bereikt, zal een van de belangrijkste indicaties zijn voor het succes ervan. Alle Europeanen moeten een gelijke kans krijgen om deel te nemen: jong en oud, plattelandsbewoners en stedelingen en ongeacht of zij goed op de hoogte zijn van de EU of niet.

Het meertalige platform is met name nuttig in tijden van COVID-19 om ervoor te zorgen dat burgers online met elkaar in contact kunnen treden en aan de Conferentie kunnen deelnemen; de Europese burgerpanels daarentegen zijn belangrijke hefbomen om ervoor te zorgen dat mensen uit alle lagen van de bevolking een actieve bijdrage kunnen leveren aan de Conferentie.

De Conferentie moet meer mensen bereiken dan enkel de burgers die voorstander zijn van de EU of degenen die regelmatig deelnemen aan besprekingen over Europese politieke aangelegenheden. Het is de bedoeling de stille meerderheid te bereiken die zich niet uitspreekt in EU-debatten of anders enkel tijdens verkiezingen. De diversiteit van de deelnemers aan de burgerpanels op EU-niveau zal een belangrijke manier zijn om meer mensen te bereiken dan degenen die al betrokken zijn bij debatten over de Europese Unie.

Hoelang zal het platform beschikbaar zijn?

De Conferentie zal naar verwachting in het voorjaar van 2022 tot conclusies komen om de drie instellingen aanbevelingen en richtsnoeren te bieden voor de toekomst van Europa.

Wat zijn de volgende stappen?

Vanaf de lancering van het platform op 19 april kunnen burgers hun ideeën delen en kunnen evenementen plaatsvinden.

Op 9 mei wordt in Straatsburg een openingsevenement georganiseerd, dat geheel of gedeeltelijk online zal plaatsvinden, afhankelijk van de COVID-19-beperkingen en de volksgezondheidsvoorschriften.

Meer informatie

Persbericht

Burgerplatform over de Conferentie over de toekomst van Europa


Delen

Terug naar boven