r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU waarin hij solidariteit betuigt met de VS na de cyberaanval op SolarWinds

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 15 april 2021.

De Europese Unie en haar lidstaten betuigen hun solidariteit met de Verenigde Staten over de gevolgen van kwaad­willige cyber­activiteiten, met name de cyber­operatie SolarWinds, die volgens de Verenigde Staten door de Russische Federatie is uitgevoerd. De gevolgen waren voelbaar voor over­heden en onder­nemingen wereldwijd - ook in de EU-landen. Wij delen de bezorgdheid van onze partners over het toe­nemende aantal kwaad­willige cyber­activiteiten, en met name de recente stijging van activiteiten die de veiligheid en integriteit van ICT-producten en -diensten raken. Eventuele systemische effecten ervan kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan onze samenleving, veiligheid en economie.

Dit soort kwaadwillig gebruik ondermijnt de voordelen van internet en ICT voor de hele samen­leving en laat zien dat bepaalde actoren de internationale veilig­heid en stabiliteit daadwerkelijk op het spel willen zetten.

Alle actoren moeten zich onthouden van onverantwoord en destabiliserend gedrag in de cyber­space. Wij blijven kwaadwillige cyber­activiteiten - in nauwe samenwerking met onze internationale partners - onderzoeken en zullen dit gedrag continu, gezamenlijk en gecoördineerd voorkomen, ontmoedigen, beletten en bestrijden. Wij vragen alle staten constructief mee te werken aan lopende onder­zoeken, en passende maat­regelen te treffen voor een betere beveiliging en integriteit van ICT-producten en -diensten en van hun toeleverings­keten.

De Europese Unie en haar lidstaten werken in VN-verband verder aan een actie­programma ter bevordering van verantwoord staats­gedrag in de cyberspace. Dit programma steunt op het werk van de VN-groepen van regerings­deskundigen op dit vlak en de recente goed­keuring ervan door de open werkgroep die ermee belast is.

De Europese Unie en haar lidstaten blijven nauw betrokken bij hun internationale partners en vast­beraden om samen te werken aan een mondiale, open, stabiele en veilige cyber­space waarin de mensen­rechten, de fundamentele vrij­heden, de democratische waarden en beginselen en de rechts­staat geëerbiedigd worden, zodat iedereen, online en offline, veilig zijn leven kan leiden.

De kandidaat-lidstaten Turkije, de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië1, en de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne en Georgië, sluiten zich bij deze verklaring aan.

1 De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven