r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financieringsstrategie voor NextGenerationEU: vragen en antwoorden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 14 april 2021.

FINANCIERINGSSTRATEGIE: EEN OVERZICHT

wat heeft de Commissie op 14 april 2021 besloten en waarom is het belangrijk?

NextGenerationEU - het centrale instrument van de respons van de EU op de coronapandemie - zal worden gefinancierd met leningen die op de kapitaalmarkten worden opgenomen. Tussen nu en eind 2026 zullen we tot ongeveer 800 miljard EUR aantrekken.

Dit zou neerkomen op leningvolumes van gemiddeld ongeveer 150 miljard EUR per jaar, waardoor de EU een van de grootste emittenten in euro zal worden. Alle leningen zullen uiterlijk in 2058 terugbetaald zijn.

Hoewel de Commissie al eerder leningen heeft opgenomen - om EU-lidstaten en derde landen te ondersteunen - vragen de leningen voor NextGenerationEU, door hun volumes, frequentie en complexiteit, om een fundamentele verandering in de aanpak van de kapitaalmarkten.

Een gediversifieerde financieringsstrategie zal inspelen op de nieuwe behoeften. Die zal de verschillende eisen en beperkingen van de financiering van NextGenerationEU met elkaar verzoenen en ervoor zorgen dat alle nodige middelen beschikbaar zijn tegen de gunstigste voorwaarden voor de EU-lidstaten en hun burgers.

Op 14 april heeft de Commissie een aantal besluiten genomen waardoor zij een gediversifieerde financieringsstrategie zal kunnen volgen. Daarnaast is de Commissie bezig met het opzetten van een robuust governancekader, dat een coherente en consequente uitvoering zal garanderen. Ten slotte is de Commissie bezig met een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden binnen de instelling voor de uitvoering van desbetreffende processen.

De nieuwe financieringsstrategie is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de Commissie de financiële middelen kan mobiliseren als en wanneer die nodig zijn voor de uitvoering van NextGenerationEU.

Dit pakket helpt de Commissie dus om het operationele kader op te zetten waarbinnen zij een nieuwe en flexibelere aanpak zal hanteren om op de kapitaalmarkten middelen voor NextGenerationEU aan te trekken, in lijn met de aanpak die door andere grote en frequente emittenten, waaronder lidstaten, wordt gehanteerd.

Waarom hebben we een nieuwe aanpak nodig?

In het kader van de tot dusver gehanteerde back-to-backbenadering gaf de Commissie obligaties uit en droeg zij de opbrengsten rechtstreeks aan het begunstigde land over onder dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die zij voor zichzelf had bedongen (qua rente en looptijd).

Deze methode werkte goed voor kleine financieringsbehoeften. De methode heeft haar limieten echter bereikt met het SURE-programma, waarmee 19 lidstaten door één financieringsprogramma worden bediend. De methode zou niet kunnen zorgen voor de financiering van de veel grotere volumes die in de komende jaren en onder veranderende omstandigheden op regelmatige basis voor NextGenerationEU zullen worden uitgegeven.

Door de omvang en de complexiteit van het NextGenerationEU-programma is de Commissie genoodzaakt uitgiftemethoden in te voeren die door grote en frequente emittenten worden gehanteerd.

Aangezien er tot eind 2026 tot ongeveer 800 miljard EUR (of gemiddeld ongeveer 150 miljard EUR per jaar) leningen zullen worden opgenomen en het uitbetalingsschema voor de lidstaten en het EU-beleid complex is, is een gediversifieerde financieringsstrategie de enige haalbare manier voor de EU om de komende uitgifteprogramma's met succes uit te voeren.

Wat is een gediversifieerde financieringsstrategie en wat is de meerwaarde ervan?

Een gediversifieerde financieringsstrategie combineert het gebruik van verschillende financieringsinstrumenten en financieringstechnieken met open en transparante communicatie met marktdeelnemers.

Op die manier vergemakkelijkt de emittent de marktabsorptie van zijn financieringsprogramma, terwijl hij snel en doortastend kan reageren op veranderende financieringsbehoeften of veranderende marktomstandigheden.

De gediversifieerde financieringsstrategie van de Commissie zou het volgende omvatten:

 • mededeling van de jaarlijkse leningvolumes en de belangrijkste parameters van het zesmaandelijkse financieringsplan, om met name beleggers duidelijkheid te verschaffen over de voorgenomen uitgiftes van de Commissie, zodat zij hun beleggingen kunnen plannen;
 • gestructureerde en transparante betrekkingen met banken die het programma ondersteunen door transacties te organiseren (via een netwerk van primary dealers);
 • een combinatie van veilingen en syndicaties als methoden om de transacties te structureren, om te zorgen voor een kostenefficiënte toegang tot de nodige financiering tegen gunstige voorwaarden;
 • meerdere financieringsinstrumenten (middellange- en langetermijnobligaties, waarvan sommige zullen worden uitgegeven als groene obligaties van NextGenerationEU, en kortlopend EU-schuldpapier) om flexibiliteit qua markttoegang te behouden en de liquiditeitsbehoeften en het looptijdprofiel te beheren.

De opgenomen leningen zullen worden ingebed in een robuust governancekader dat een coherente en samenhangende uitvoering zal garanderen.

Bij haar werkzaamheden zal de Commissie de coördinatie met andere emittenten, waaronder de EU-lidstaten en supranationale instellingen, voortzetten.

Welke instrumenten en technieken zal de Commissie gebruiken voor het opnemen en verstrekken van leningen in het kader van NextGenerationEU?

Om de volledige omvang van NextGenerationEU onder optimale omstandigheden te kunnen plaatsen, zal de Commissie uiteenlopende instrumenten en technieken gebruiken, zowel bij het opnemen als bij het verstrekken van leningen in het kader van het NextGenerationEU-instrument.

Voor het opnemen van leningen zal de Commissie een breed scala van instrumenten en technieken gebruiken om gunstige financieringsmogelijkheden ten volle te kunnen benutten wanneer deze zich voordoen. Hierdoor zal de Commissie de mogelijke risico's van financieringstekorten tot een minimum kunnen beperken, optimale voorwaarden kunnen verkrijgen en alle financiering in het kader van NextGenerationEU kunnen aantrekken als en wanneer die nodig is.

Meerdere instrumenten met EU-obligaties en kortlopend EU-schuldpapier (EU-bills)

Om de volledige omvang van NextGenerationEU onder optimale omstandigheden te kunnen plaatsen, zal de Commissie gebruik maken van obligaties met uiteenlopende looptijden en daarnaast van kortetermijnschuldinstrumenten, die EU-bills zullen worden genoemd.

 • EU-obligaties

De uitgifte van obligaties met benchmarklooptijden (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 jaar) is de belangrijkste manier voor een emittent om zijn financieringsplan uit te voeren. Met SURE, het instrument voor de financiering van werkgelegenheidsregelingen in de hele EU, heeft de Commissie al benchmarkobligaties met verschillende looptijden (van 5 tot 30 jaar) uitgegeven. Het uitgifteprogramma voor NextGenerationEU zal de Commissie de mogelijkheid bieden om een regelmatige aanwezigheid in alle delen van de rentecurve te consolideren met zo liquide mogelijke EU-obligaties. In plaats van nieuwe obligaties met nieuwe looptijden uit te geven, zal de Commissie waar mogelijk het bedrag van reeds uitgegeven obligaties verhogen. Daardoor zal het uitstaande bedrag deze obligaties in de handel op de secundaire markt liquider en dus aantrekkelijker voor beleggers maken.

 • Kortlopend EU-schuldpapier (EU-bills)

De Commissie zal ook starten met de uitgifte van effecten met een kortere looptijd - minder dan één jaar - die EU-bills zullen worden genoemd. Daarmee zal de EU toegang krijgen tot de diepe en liquide geldmarkt. Dit zal de EU de flexibiliteit bieden om de omvang van elke transactie te bepalen op basis van de werkelijke liquiditeitsbehoeften. Om EU-bills uit te geven, zal de Commissie gebruik maken van veilingen, zoals gebruikelijk op de markt.

Meerdere uitgiftetechnieken met syndicaties en veilingen

Het gebruik van uiteenlopende financieringstechnieken zal de Commissie in staat stellen de nodige financiering aan te trekken, zelfs onder moeilijke marktomstandigheden, de beleggersbasis te verbreden en de financieringskosten te verlagen. Om dit allemaal te bereiken, zal de Commissie syndicaties en veilingen combineren en meerdere financieringstechnieken gebruiken.

 • Syndicatie

Voor gesyndiceerde transacties werkt de Commissie met een groep van underwriters, gewoonlijk banken die als rol hebben de schuld bij beleggers te plaatsen. Syndicaties zijn de traditionele techniek voor schulduitgifte door supranationale emittenten. De Commissie heeft in het verleden uitsluitend gebruik gemaakt van syndicatie en zal er voor een aanzienlijk deel van de toekomstige NextGenerationEU- en andere obligatie-uitgiften op blijven vertrouwen.

 • Veilingen

Veilingen zijn een financieringstechniek waarbij de Commissie haar schuld zal aanbieden aan een groep financiële instellingen (primary dealers) die de schuld kunnen verwerven door biedingen in te dienen via een elektronisch platform. Veilingen zijn een kostenefficiënte manier om schuld uit te geven en de enige vorm voor de uitgifte van EU-bills. Veilingen zijn de uitgiftetechniek waarvan grote EU-overheden zoals Duitsland en Frankrijk bij voorkeur gebruik maken (voor meer dan 90 % van hun volumes). De veilingen van NextGenerationEU-obligaties zullen worden gehouden door een veilingplatform dat het beste een kosteneffectieve uitvoering van deze nieuwe financieringsverrichtingen kan waarborgen.

Voor het verstrekken van leningen zal de nieuwe aanpak het mogelijk maken om de lidstaten aantrekkelijk geprijsde en gestructureerde leningen aan te bieden. De financieringsstrategie voor NextGenerationEU zal het mogelijk maken om de lidstaten langlopende leningen aan te bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden, aangezien deze zullen worden gefinancierd door EU-schuld met een hoge rating en een kortere gemiddelde looptijd.

Wat is het belang van het jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen en het financieringsplan voor de uitvoering van NextGenerationEU?

Het jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen en het financieringsplan zijn essentiële elementen om te zorgen voor goed financieel beheer, verantwoordingsplicht en transparantie ten aanzien van het Europees Parlement en de Raad bij de uitvoering van de schuldbeheerverrichtingen van NextGenerationEU (zie artikel 5, lid 3, van Besluit (EU, Euratom) 2020/2053). De twee elementen vullen elkaar aan.

Het jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen, als omschreven in het besluit van de Commissie inzake governance, zal een plafond vaststellen voor de geplande op te nemen leningen gedurende de planningsperiode van één jaar. Het zal ook een bandbreedte vaststellen voor de maximale uitgiftebedragen van lange- en kortetermijnfinanciering, de gemiddelde looptijd van de langetermijnfinanciering van de Unie en een limiet voor het bedrag per uitgifte.

Het zesmaandelijkse financieringsplan zal de in de komende zes maanden op te nemen leningen in kaart brengen, binnen de grenzen die in het jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen zijn vastgesteld. Het financieringsplan moet ervoor zorgen dat de nodige middelen beschikbaar zijn om de desbetreffende betalingsbehoeften te dekken.

De belangrijkste elementen van het financieringsplan zullen met het oog op de nodige voorspelbaarheid aan de marktdeelnemers worden meegedeeld. De Commissie zal met name het volgende regelmatig publiceren:

 • de streefbedragen die met obligaties moeten worden gefinancierd;
 • de streefdata voor veilingen voor de uitgifte van obligaties en kortlopend schuldpapier;
 • gegevens over het verwachte aantal en de totale volumes van gesyndiceerde verrichtingen.

Wanneer zal de Commissie het eerste jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen en financieringsplan in het kader van NextGenerationEU bekendmaken?

De Commissie zal haar eerste jaarlijkse besluit betreffende het opnemen van leningen vaststellen en een financieringsplan publiceren vóór de start van het opnemen van leningen voor NextGenerationEU, die deze zomer wordt verwacht. Het precieze tijdschema zal afhangen van de goedkeuring, door de lidstaten, van het eigenmiddelenbesluit, het wetgevingsbesluit dat de Commissie in staat zal stellen om voor NextGenerationEU leningen op te nemen.

Zodra het eigenmiddelenbesluit in werking treedt, kan er worden gestart met het opnemen van leningen. Daarna zullen de financieringsplannen om het half jaar worden geactualiseerd.

NETWERK VAN PRIMARY DEALERS

Wat is het netwerk van primary dealers van de EU en waarom is het nodig?

Primary dealers zijn financiële instellingen die door overheidsemittenten zijn aangewezen om overheidsschuld te kopen, te bevorderen en aan de man te brengen. Het zijn financiële intermediairs, meestal banken, die de vlotte marktabsorptie van schuld op het moment van de eerste uitgifte (primaire markt) faciliteren en de handel op secundaire markten ondersteunen.

In lijn met de gangbare marktpraktijk zal de Commissie een netwerk van primary dealers opzetten om de uitvoering van veilingen en gesyndiceerde transacties efficiënt te laten verlopen, de liquiditeit op secundaire markten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat onze schuld bij een zo breed mogelijke beleggersbasis wordt geplaatst.

Om middelen voor NextGenerationEU aan te trekken, zal de Commissie op grote schaal en met een hoge frequentie een beroep doen op de kapitaalmarkten.

Het netwerk van primary dealers zal de capaciteit van de Commissie versterken en zorgen voor transparante relaties met de banken die de plaatsing van de EU-leningen ondersteunen.

Hoe gaat u de banken binnen het netwerk van primary dealers selecteren?

Het besluit van de Commissie betreffende het netwerk van primary dealers, dat op 14 april 2021 is vastgesteld en in werking zal treden na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, beschrijft het selectieproces uitvoerig. Wie komen in aanmerking als lid van het netwerk van primary dealers van de EU?

 • Juridische entiteiten die gevestigd zijn en hun hoofdkantoor hebben in de Unie of in een land van de Europese Economische Ruimte;
 • Kredietinstellingen waaraan in de EU vergunning is verleend en die onder toezicht staan van een bevoegde autoriteit in de EU;
 • Primary dealers voor andere Europese emittenten.

De in aanmerking komende kredietinstellingen zullen zich ertoe moeten verbinden ten minste 0,05 % van het te veilen volume te kopen.

De Commissie zal trachten samen te werken met banken die actief zijn op het gebied van de ondersteuning van de uitgifte en plaatsing van obligaties om het succes van haar EU-obligaties en kortlopend EU-bills te waarborgen.

Het aanvraagformulier en de algemene voorwaarden voor deelname zullen binnenkort worden gepubliceerd.

De Commissie zal de banken voor latere gesyndiceerde transacties selecteren uit de leden van het netwerk.

Hoe heeft u de criteria voor het netwerk van primary dealers bepaald?

In lijn met de beste marktpraktijken en de ervaring van andere grote Europese emittenten heeft de Commissie besloten het lidmaatschap open te stellen voor alle gevestigde primary dealers in de EU of de Europese Economische Ruimte. Zo zal het netwerk zich verzekeren van een sterke pan-Europese reikwijdte en zullen alle beleggersgemeenschappen in de lidstaten toegang hebben.

Wat de deelnemers aan elke afzonderlijke transactie betreft, zal de Commissie erop toezien dat de geselecteerde banken de handel op de secundaire markt kunnen ondersteunen. Dit zal een goede absorptie ondersteunen en de EU-leningen aantrekkelijker maken.

Komen banken van buiten de EU ook in aanmerking voor deelname en waarom?

De leden van het netwerk van primary dealers dat de Commissie zal oprichten, moeten banken zijn die een vergunning hebben gekregen in de EU en onder toezicht staan van een bevoegde autoriteit in de EU.

Dit zal garanderen dat de primaire dealers overeenkomstig de EU-regels gekapitaliseerd zijn en onder rechtstreekse controle van bevoegde autoriteiten in de EU staan.

EU-bankfilialen van financiële of bankgroepen van buiten de EU komen in aanmerking als lid van het netwerk van primary dealers indien zij al lid zijn van een groep van primary dealers van een nationale of supranationale overheid. Dergelijke entiteiten vormen reeds een actief en belangrijk onderdeel van groepen van primary dealers voor nationale en Europese supranationale overheden. Zij kunnen een meerwaarde vormen voor het netwerk van primary dealers van de EU, onder meer omdat zij ook bij beleggers in andere delen van de wereld overheidsschuld aan de man kunnen brengen.

Zal er een soort roulatiemechanisme worden toegepast om ervoor te zorgen alle primary dealers die transacties ondersteunen, aan bod komen?

De selectie van banken voor gesyndiceerde transacties zal gebaseerd zijn op een strikte toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve criteria die focussen op de kwaliteit van de bankdiensten, en de beoordeling van de aanbieding die voor de betrokken transactie wordt ingediend.

Dit zal worden aangevuld met de toepassing van een roulatiefactor om ervoor te zorgen dat het niet altijd dezelfde banken zijn die de opdracht krijgen. Het doel is de inzet van elke in aanmerking komende bank te erkennen en een bredere groep van bekwame partners te ontwikkelen die dit uitgifteprogramma tijdens de looptijd ervan kan ondersteunen.

VEILINGPLATFORM

Wat is een veilingplatform en waarom is het belangrijk? Hoe zal dit platform van invloed zijn op de efficiëntie en de kosten van de uitgiften voor NextGenerationEU?

Een veilingplatform is een systeem dat door overheidsemittenten wordt gebruikt om hun obligaties en kortlopend schuldpapier te veilen bij een groep banken (meestal primary dealers genoemd).

Op die manier kunnen de emittenten waarborgen dat de transacties op kostenefficiënte wijze worden uitgevoerd. Toegang tot een robuust, gemakkelijk te beheren en veilig veilingplatform zal dus een krachtige factor zijn voor de voltooiing van het NextGenerationEU-financieringsprogramma.

Hoe zal de Commissie haar veilingplatform selecteren?

De Commissie heeft een uitgebreid onderzoek verricht naar de belangrijkste veilingplatforms die door nationale agentschappen voor schuldbeheer in de EU-lidstaten worden gebruikt.

Op basis hiervan zal de Commissie de aanbieder selecteren met het veilingplatform dat het beste past bij de specifieke behoeften van de financieringsverrichtingen voor NextGenerationEU.

Het gaat onder meer om functionele vereisten zoals het beheer van grote volumes en meerdere tranches, en het vermogen om in de komende maanden, voorafgaand aan de eerste veilingverrichtingen in het kader van NextGenerationEU, een grote groep van primary dealers aan boord te nemen.

De Commissie is ook bezig met de zorgvuldige beoordeling van de robuustheid van de IT-infrastructuur en de compatibiliteit met de systemen die de Commissie voor de afwikkeling van de geveilde effecten gebruikt.

Wanneer zult u uw veilingplatform bekendmaken?

De procedure voor de selectie van een veilingplatform is nog aan de gang. Het besluit over de selectie van het veilingplatform zal worden bekendgemaakt zodra de procedure is afgerond.

Zult u zowel voor obligaties als voor kortlopend schuldpapier veilingen gebruiken?

Het veilingplatform dat de Commissie zal selecteren, zal zowel voor obligaties als voor kortlopend schuldpapier worden gebruikt. Syndicaties blijven een belangrijk instrument voor de uitgifte van obligaties, maar kortlopend schuldpapier zal uitsluitend via het veilingplatform worden uitgegeven.

START VAN HET OPNEMEN VAN LENINGEN

Wanneer zal de Commissie starten met het opnemen van leningen in het kader van NextGenerationEU? Waarom heeft het zo lang geduurd om op dit punt te komen?

De Commissie is pas wettelijk gemachtigd om in het kader van NextGenerationEU leningen op te nemen, nadat alle lidstaten het eigenmiddelenbesluit hebben goedgekeurd overeenkomstig hun grondwettelijke vereisten.

Ondertussen werkt de Commissie samen met de lidstaten om hun herstel- en veerkrachtplannen op te stellen. Op basis van die plannen zullen zij toegang krijgen tot financiering in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit, het instrument dat zal worden gebruikt om 90 % van de NextGenerationEU-middelen toe te wijzen.

Zodra de plannen zijn goedgekeurd, zal de Commissie kunnen starten met de uitbetaling van de eerste middelen.

De Commissie zal starten met het opnemen van leningen in het kader van NextGenerationEU zodra alle nodige wettelijke randvoorwaarden zijn vervuld.

Meer informatie

Persbericht

Website over de EU als kredietnemer

Website van de EU over de relaties met beleggers

Informatiebladen

Wettelijke besluiten

Presentatie ten behoeve van beleggers


Terug naar boven