r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie maakt 123 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie om de dreiging van varianten tegen te gaan

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 7 april 2021.

De Commissie maakt 123 miljoen euro beschikbaar uit Horizon Europa, het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, voor dringend onderzoek naar varianten van het coronavirus. Deze eerste noodfinanciering in het kader van Horizon Europa vormt een aanvulling op een reeks door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties in de strijd tegen het coronavirus en ondersteunt de algemene actie van de Commissie om de gevolgen van coronavarianten te voorkomen, te beperken en aan te pakken, in overeenstemming met het nieuwe Europese plan voor de paraatheid op het gebied van biodefensie, de HERA Incubator.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “We blijven alles in het werk stellen om deze pandemie en de door de varianten van het coronavirus veroorzaakte problemen te bestrijden. We moeten onze krachten bundelen om voorbereid te zijn op de toekomst, van de vroegtijdige opsporing van varianten tot de organisatie en coördinatie van klinische proeven voor nieuwe vaccins en behandelingen, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat gegevens in alle stadia correct worden verzameld en gedeeld.”

Nieuwe oproepen voor dringend onderzoek naar varianten van het coronavirus

De Commissie heeft vandaag nieuwe oproepen gelanceerd die een aanvulling vormen op eerdere acties om behandelingen en vaccins te ontwikkelen door klinische proeven te organiseren en uit te voeren om de ontwikkeling van veelbelovende geneesmiddelen en vaccins tegen SARS-CoV-2/COVID-19 te bevorderen. De oproepen zullen de ontwikkeling van grootschalige COVID-19-cohorten en -netwerken buiten de Europese grenzen ondersteunen, koppelingen met Europese initiatieven creëren en de infrastructuur versterken die nodig is voor het uitwisselen van gegevens, deskundigheid, onderzoeksmiddelen en expertisediensten tussen onderzoekers en onderzoeksorganisaties.

Van de gefinancierde projecten wordt verwacht dat zij:

  • nieuwe grootschalige, multicentrische en regionale of multinationale cohorten oprichten of voortbouwen op bestaande cohorten, ook buiten de Europese grenzen, waardoor de kennis over SARS-CoV-2 en de nieuwe varianten daarvan snel zal worden verbeterd;
  • veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen of -vaccins tegen SARS-CoV-2/COVID-19 waarvan de preklinische ontwikkeling in klinische studies reeds is afgerond, verder ontwikkelen;
  • onderzoeksinfrastructuren ondersteunen om het delen van gegevens te versnellen en snelle onderzoeksondersteuning en -expertise te leveren, de coronavarianten aan te pakken en voorbereid te zijn op toekomstige epidemieën.

Van de geselecteerde consortia wordt verwacht dat zij samenwerken met andere relevante initiatieven en projecten op nationaal, regionaal en internationaal niveau om de synergieën en complementariteit te maximaliseren en overlapping van onderzoeksinspanningen te voorkomen.

Deze noodoproepen moeten de dreiging op korte tot middellange termijn aanpakken en ons tegelijkertijd voorbereiden op de verdere toekomst. Zij zullen bijdragen tot de vorming van de EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), die de EU in staat zal stellen beter te anticiperen en reageren op toekomstige pandemieën.

De oproepen kunnen worden ingediend vanaf 13 april en de uiterste indieningsdatum is 6 mei 2021. De nieuwe oplossingen moeten, in overeenstemming met de beginselen van de wereldwijde coronarespons, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.

Achtergrond

In februari 2021 kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de start aan van een Europees plan voor paraatheid op het gebied van biodefensie, de HERA Incubator, dat Europa moet voorbereiden op de toenemende dreiging van coronavarianten. De HERA Incubator heeft als doel wetenschap, industrie en overheden samen te brengen en alle beschikbare middelen aan te wenden om Europa in staat te stellen op deze dreiging te reageren.

De Commissie heeft vanaf het begin van de crisis, maar ook al lang daarvoor, het voortouw genomen bij het ondersteunen van onderzoek en innovatie en het coördineren van Europese en mondiale onderzoeksinspanningen, met inbegrip van paraatheid voor pandemieën. Zij heeft 1,4 miljard euro toegezegd voor de wereldwijde coronarespons, waarvan 1 miljard euro afkomstig is uit Horizon 2020, het vorige EU-programma voor onderzoek en innovatie.

De nieuwe speciale oproepen die vandaag in het kader van Horizon Europa, de opvolger van Horizon 2020, zijn aangekondigd, vormen een aanvulling op deze eerdere acties in de strijd tegen het coronavirus: steun voor 18 projecten met 48,2 miljoen euro voor de ontwikkeling van diagnostiek, behandelingen, vaccins en paraatheid voor epidemieën; 8 projecten met een investering van 117 miljoen euro in de ontwikkeling van diagnostiek en behandelingen via het initiatief innovatieve geneesmiddelen; 24 projecten waarvoor 133,4 miljoen euro is toegekend met het oog op de dringende behoeften en de sociaal-economische gevolgen van de pandemie; en andere maatregelen ter ondersteuning van innovatieve ideeën via de Europese Innovatieraad. Met deze oproep wordt uitvoering gegeven aan actie 3 van het EORvsCorona-actieplan, een werkdocument dat voortvloeit uit de dialogen tussen de diensten van de Commissie en de nationale instellingen.

Meer informatie

Oproepen in het kader van Horizon Europa (Engels):

Persbericht: Coronavirus: Europa voorbereiden op de toenemende dreiging van varianten

Von der Leyen announces the start of HERA Incubator to anticipate the threat of coronavirus variants

Website over de wereldwijde coronarespons

Vragen en antwoorden: de wereldwijde coronarespons

Informatieblad: de wereldwijde coronarespons

Persbericht: Wereldwijde coronarespons: €7,4 miljard opgehaald voor universele toegang tot vaccins

Onderzoek en innovatie op het gebied van het coronavirus met EU-steun (Engels)

Coronavirus: respons van de Europese Commissie


Terug naar boven