r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU richt Europese Vredesfaciliteit op

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 22 maart 2021.

Infographic - European Peace Facility

Zie volledige infographic

De EU beschikt met ingang van vandaag over een fonds waarmee al haar externe acties op militair of defensiegebied in het kader van het gemeen­schappelijk buiten­lands en veiligheids­beleid (GBVB) gefinancierd kunnen worden.

De Raad heeft besloten tot de oprichting van de Europese vredesfaciliteit (EVF), met een budget van ongeveer € 5 miljard voor de periode 2021-2027. Het fonds wordt niet uit de EU-begroting, maar uit bijdragen van de EU-lidstaten gefinancierd.

Met de EVF moet de EU beter in staat zijn om conflicten te voorkomen, de vrede te bewaren en de internationale stabiliteit en veiligheid te versterken. De EU kan partner­landen nu beter bijstaan, door vredes­handhavings­operaties te ondersteunen, de capaciteit van hun strijd­krachten te helpen vergroten ten behoeve van vrede en veilig­heid op hun nationale grond­gebied, of door bredere maatregelen op militair of defensie­gebied te nemen ter onder­steuning van de GBVB-doelstellingen.

Duurzame vrede kan alleen bereikt worden door in internationale stabiliteit en veiligheid te investeren. De EU heeft niet alleen de wens, maar nu ook de financiële middelen om dat te doen. Met de Europese Vredesfaciliteit kunnen we onze partner­landen concreet onder­steunen bij de aanpak van gedeelde veiligheids­problemen.

Augusto Santos Silva, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal

Dankzij de EVF kan de EU voor het eerst de activiteiten van haar gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) met missies en -operaties in gastlanden aanvullen met bijstands­maatregelen. Te denken valt aan het leveren - op verzoek van derde landen of van regionale of internationale organisaties - van militaire en defensie­gerelateerde uitrusting, infrastructuur of bijstand. De bijstands­maatregelen zullen worden opgenomen in een duidelijke en coherente politieke strategie en vergezeld gaan van grondige risico­beoordelingen en sterke waarborgen.

De nieuwe faciliteit is onderdeel van de brede EU-aanpak voor de financiering van extern optreden, die moet leiden tot een samenhangend en alomvattend EU-veiligheids­beleid en tot synergieën met andere beleids­maatregelen en instrumenten, zoals het instrument voor nabuurschaps­beleid, ontwikkeling en internationale samen­werking (NDICI - Europa als wereld­speler), waaronder de dimensie "Capaciteitsopbouw voor veiligheid en ontwikkeling".

De betrokkenheid van de EU bij militaire GVDB-missies en -operaties wordt sinds 2004 via het Athena-mechanisme gefinancierd. De EVF zal deze taak over­nemen. Dit biedt een grotere dekking van gemeenschappelijke kosten en daardoor een snellere inzet, meer flexibiliteit en grotere voorspel­baar­heid. Het operationele deel van de EVF blijft onder de Raad vallen.

Tot dusver kon EU-steun alleen worden verleend aan door Afrika geleide vredes­operaties, d.w.z. operaties onder leiding van de Afrikaanse Unie of van regionale Afrikaanse organisaties. Dit gebeurde via de Vredesfaciliteit voor Afrika (AFP). Dankzij de EVF kan de EU voortaan op meer plaatsen optreden en bijdragen tot de financiering van militaire vredes­onder­steunende operaties en bijstands­maatregelen voor onze partners wereldwijd.

Dit Europese Vredesfaciliteit treedt op 22 maart 2021 in werking.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven