r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European travel information and authorisation system (ETIAS): Council Presidency and European Parliament provisionally agree on rules for accessing relevant databases

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 18 maart 2021.

Het voorzitterschap van de Raad en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn het voorlopig eens over de regels die het centrale Etiassysteem koppelen aan de relevante EU‑databanken. De teksten zullen nu aan de bevoegde instanties van de Raad en het Parlement worden voorgelegd voor politieke goedkeuring en vervolgens voor formele aanneming.

De vaststelling van deze regels is de laatste wetgevings­stap voor het opzetten van Etias, dat in 2022 operationeel moet zijn.

De invoering van Etias moet de interne veiligheid verbeteren, illegale immigratie helpen voorkomen, de volks­gezondheid beschermen en vertragingen aan de grenzen verminderen door potentiële risicopersonen op te sporen voordat ze aan de grens aankomen. Etias is ook een bouwsteen van de in najaar 2023 geplande interoperabiliteit tussen JBZ-databanken, een belangrijke politieke doelstelling van de EU op dit gebied.

Op basis van de voorlopig overeengekomen regels kan het centrale Etias­systeem controles uitvoeren aan de hand van het Schengen­informatie­systeem (SIS), het Visum­informatie­systeem (VIS), het inreis-uitreissysteem (EES), Eurodac en de databank van strafregisters van onderdanen van derde landen (ECRIS‑TCN), en van gegevens van Europol en Interpol.

Naast die koppeling tussen het centrale Etiassysteem en deze databanken bepalen de regels welke gegevens voor Etias­doeleinden moeten worden geraadpleegd. Ook omvatten ze de voorwaarden en toegangsrechten voor de centrale Etiaseenheid en de nationale Etias­eenheden. De gegevens in deze systemen zullen de autoriteiten in staat stellen het veiligheids- of immigratierisico van aanvragers te beoordelen en te beslissen over het afgeven of weigeren van een reis­autorisatie.

Achtergrond

Etias is het nieuwe EU‑systeem voor reisinformatie en -autorisatie. Het geldt voor niet‑visumplichtige onderdanen van derde landen, die vóór hun reis een reis­autorisatie moeten krijgen, via een onlineaanvraag.

De ingevulde informatie wordt automatisch aan de hand van EU‑databanken en relevante Interpol-databanken verwerkt om na te gaan of er gronden tot weigering van een reisautorisatie zijn. Worden er geen overeenkomsten ("treffers") met andere databanken vastgesteld, of moeten er geen elementen nader worden geanalyseerd, dan wordt de reisautorisatie automatisch en snel afgegeven. Dit zal allicht het geval zijn voor de meeste aanvragen. Bij een treffer of een element dat nadere analyse vereist, zullen de bevoegde autoriteiten de aanvraag handmatig verwerken.

Een reis­autorisatie blijft 3 jaar geldig of, indien dat eerder is, tot het einde van de geldigheids­duur van het bij de aanvraag geregistreerde reisdocument. Voor elke aanvraag zal de aanvrager een reis­autorisatie­vergoeding van € 7 moeten betalen.


Terug naar boven