r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie stelt digitaal groen certificaat voor

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021.

De Europese Commissie stelt vandaag voor een digitaal groen certificaat in te voeren om het veilige vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Met het digitale groene certificaat zal een persoon kunnen bewijzen tegen COVID-19 te zijn gevaccineerd, over een negatief testresultaat te beschikken of van COVID-19 te zijn hersteld. Het zal gratis beschikbaar zijn, in digitale vorm of op papier. Het zal een QR-code bevatten om de beveiliging en de echtheid van het certificaat te waarborgen. De Commissie zal een gateway opzetten om ervoor te zorgen dat alle certificaten in de hele EU kunnen worden geverifieerd, en zal de lidstaten ondersteunen bij de technische implementatie van de certificaten. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de beslissing van welke beperkingen op het gebied van de volksgezondheid reizigers kunnen worden vrijgesteld, maar zullen deze vrijstellingen op dezelfde manier moeten toepassen op alle reizigers die houder zijn van een digitaal groen certificaat.

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie: “Het digitale groene certificaat biedt een EU-brede oplossing om ervoor te zorgen dat EU-burgers kunnen profiteren van een geharmoniseerd digitaal instrument ter ondersteuning van het vrije verkeer in de EU. Dit is een goede boodschap ter ondersteuning van het herstel. Onze belangrijkste doelstelling is het aanbieden van een gebruiksvriendelijk, niet-discriminerend en veilig instrument dat de gegevensbescherming ten volle eerbiedigt. Daarnaast blijven we werken aan internationale convergentie met andere partners.”

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Met het digitale groene certificaat volgen we een Europese aanpak om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun familieleden deze zomer veilig en met minimale beperkingen kunnen reizen. Het digitale groene certificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en het zal op generlei wijze discrimineren. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen het vrije verkeer binnen de EU geleidelijk te herstellen en versnippering te voorkomen. Het biedt ook een kans om mondiale normen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven op basis van onze Europese waarden zoals gegevensbescherming.”

Belangrijkste elementen van de vandaag door de Commissie voorgestelde verordening:

 • Toegankelijke en beveiligde certificaten voor alle EU-burgers:
 • het digitale groene certificaat behelst drie soorten certificaten: vaccinatiecertificaten, testcertificaten (RT-PCR-test of een snelle antigeentest) en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld;
 • de certificaten worden in digitale vorm of op papier afgegeven. Beide versies zullen een QR-code bevatten met de nodige essentiële informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat verzekert;
 • de Commissie zal een gateway opzetten en de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van software waarmee autoriteiten alle handtekeningen van certificaten in de hele EU kunnen verifiëren. De persoonsgegevens van certificaathouders passeren niet via de gateway en worden door de verifiërende lidstaat niet bewaard;
 • de certificaten zullen gratis beschikbaar zijn in de officiële taal of talen van de lidstaat van afgifte en in het Engels.
 • Non-discriminatie:
 • alle mensen - al dan niet gevaccineerd - moeten van het digitale groene certificaat gebruik kunnen maken wanneer zij in de EU reizen. Om discriminatie van niet-gevaccineerde personen te voorkomen, stelt de Commissie voor om niet alleen een interoperabel vaccinatiecertificaat in te voeren, maar ook COVID-19-testcertificaten en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld;
 • dezelfde rechten gelden voor reizigers die over het digitale groene certificaat beschikken - wanneer lidstaten een bewijs van vaccinatie aanvaarden om vrijstelling te verlenen van bepaalde beperkingen inzake volksgezondheid, zoals testen en quarantaine, zouden zij onder dezelfde voorwaarden vaccinatiecertificaten moeten aanvaarden die zijn afgegeven in het kader van het systeem van het digitale groene certificaat. Deze verplichting zou beperkt moeten blijven tot vaccins waarvoor een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen is verleend, maar de lidstaten kunnen besluiten ook andere vaccins te aanvaarden.
 • melden van andere maatregelen - als een lidstaat houders van een digitaal groen certificaat blijft verplichten om in quarantaine te gaan of zich te laten testen, moet die lidstaat dat aan de Commissie en alle andere lidstaten melden, en de redenen daarvoor opgeven.
 • Alleen essentiële informatie en beveiligde persoonsgegevens:
 • de certificaten zullen een beperkt aantal gegevens bevatten, zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over vaccinatie/test/herstel en een unieke identificatiecode van het certificaat. Deze gegevens kunnen alleen worden gecontroleerd om de echtheid en de geldigheid van de certificaten te staven en te verifiëren.

Het digitale groene certificaat zal geldig zijn in alle EU-lidstaten en openstaan voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het moet worden afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit. Het moet ook worden afgegeven aan onderdanen van derde landen die in de EU verblijven en aan bezoekers die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen.

Het systeem van het digitale groene certificaat is een tijdelijke maatregel. Het zal worden opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het einde van de internationale COVID-19-gezondheidscrisis heeft afgekondigd.

Volgende stappen

Om voor de zomer klaar te zijn, moet dit voorstel snel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad.

Tegelijkertijd moeten de lidstaten het vertrouwenskader en de technische normen implementeren, zoals overeengekomen in het e-gezondheidsnetwerk, om te zorgen voor de tijdige invoering van het digitale groene certificaat, de interoperabiliteit ervan en de volledige naleving van de bescherming van persoonsgegevens. Het is de bedoeling de technische werkzaamheden en het voorstel in de komende maanden af te ronden.

Achtergrond

Om te voldoen aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is reizigers in de EU verzocht verschillende documenten over te leggen, zoals medische certificaten, testresultaten of verklaringen. Doordat er geen gestandaardiseerde formaten zijn vastgesteld, is het voorgekomen dat reizigers problemen ondervonden bij reizen in de EU. Er is ook melding gemaakt van frauduleuze of vervalste documenten.

De leden van de Europese Raad hebben naar aanleiding van de informele videoconferenties van 25 en 26 februari 2021 ertoe opgeroepen verder te werken aan een gemeenschappelijke aanpak van vaccinatiecertificaten. In het e-gezondheidsnetwerk, een vrijwillig netwerk van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor e-gezondheidszorg, werkt de Commissie samen met de lidstaten aan de voorbereiding van de interoperabiliteit van vaccinatiecertificaten. Op 27 januari zijn richtsnoeren goedgekeurd, die op 12 maart zijn geactualiseerd, en op 12 maart 2021 is het vertrouwenskader goedgekeurd.

Vandaag heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel aangenomen tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor een digitaal groen certificaat. De Commissie heeft ook een aanvullend voorstel aangenomen om ervoor te zorgen dat het digitale groene certificaat ook wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die in een lidstaat of geassocieerde Schengenstaat verblijven en aan bezoekers die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen. Om juridische redenen zijn afzonderlijke voorstellen nodig voor respectievelijk EU-burgers en onderdanen van derde landen; er is geen verschil in behandeling tussen EU-burgers en in aanmerking komende onderdanen van derde landen met betrekking tot de certificaten.

De meest recente informatie van de lidstaten over de coronamaatregelen en reisbeperkingen is te vinden op het platform Re-open EU.

Meer informatie

Vragen en antwoorden - Digitaal groen certificaat

Digitaal groen certificaat - Factsheet

Digitaal groen certificaat — Videoclip

Voorstel voor een verordening betreffende een digitaal groen certificaat ter bevordering van het vrije verkeer in de EU

Voorstel voor een verordening betreffende digitale groene certificaten voor onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven of wonen

Veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19 voor alle Europeanen

Website van de Commissie over de respons op het coronavirus

Re-open EU

Coronavirus: a common path to Europe's safe re-opening


Delen

Terug naar boven