r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groen licht voor NDICI, het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021.

De ambassadeurs van de EU-lidstaten hebben de definitieve compromis­tekst goed­gekeurd van NDICI, het instrument voor nabuurschaps­beleid, ontwikkeling en internationale samen­werking, een onderdeel van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027.

Met het budget van € 79,5 miljard kan de EU met alle derde landen samenwerken, haar waarden en belangen wereldwijd doeltreffend verdedigen en promoten, en mondiale multilaterale inspanningen onder­steunen.

Dit nieuwe financierings­instrument is een tastbaar bewijs dat de EU een wereld­speler wil zijn. Met de COVID-19-pandemie is onze verantwoordelijk­heid verdubbeld. Dankzij NDICI kunnen we partner­landen onder­steunen en wereld­wijd duurzame ontwikkeling bevorderen.

Augusto Santos Silva, minister van Buitenlandse Zaken van Portugal

De tekst weerspiegelt het voorlopige akkoord dat op 15 december 2020 door het voorzitter­schap van de Raad en vertegen­woordigers van het Europees Parlement werd bereikt.

Het NDICI steunt op 3 pijlers:

Geografisch

De geografische component zal partner­schappen bevorderen door middel van samen­werking met partner­landen in de volgende regio's: het Europese nabuurschap, Afrika bezuiden de Sahara, Azië en de Stille Oceaan, en Amerika en het Caribisch gebied.

De geografische samenwerking richt zich op horizontale kwesties als goed bestuur, inclusieve groei, klimaat- en milieu­doelstellingen, uitbanning van armoede, bestrijding van ongelijkheid, weerbaarheid, conflict­preventie en menselijke ontwikkeling. De landen van het Europese nabuurschap kunnen bovendien profiteren van versterkte politieke samen­werkingen steun voor betere regionale samen­werking en het bevorderen van de integratie in de interne markt van de EU.

De financiële middelen bedragen € 60 388 miljoen (€ 53 805 miljoen), waarvan ten minste € 19 323 miljoen (€ 17 217 miljoen) bestemd is voor het nabuurschap (met behoud van een passend geografisch evenwicht), en ten minste € 29 181 miljoen (€ 26 000 miljoen) voor Afrika bezuiden de Sahara.

Thematisch

De thematische component - waarvoor € 6 358 miljoen (€ 5 665 miljoen) is uitgetrokken - richt zich op de duurzame­ontwikkelings­doelen op mondiaal niveau. De thematische programma's zijn daarom gericht op mensen­rechten en democratie, het maatschappelijk midden­veld, stabiliteit en vrede, en op mondiale uitdagingen als gezond­heid, onder­wijs en opleiding, vrouwen en kinderen, werk, sociale bescherming, cultuur, migratie en klimaat­verandering.

Snelle respons

De snelle-respons­component ter hoogte van € 3 182 miljoen (€ 2 835 miljoen) is bestemd voor het financieren van de snelle respons­capaciteit voor crisis­beheersing, conflict­preventie en vredes­opbouw. Hieronder vallen acties die gericht zijn op het versterken van de veerkracht van door crises getroffen landen, het koppelen van humanitaire en ontwikkelings­acties en het aanpakken van behoeften en prioriteiten van het buitenlands beleid.

Het NDICI is flexibel, zodat nieuwe prioriteiten en uitdagingen in een snel veranderende wereld kunnen worden aangepakt. Daarom is € 9 534 miljoen (€ 8 495 miljoen) gereserveerd voor onverwachte gebeurtenissen, zoals crisis- en post­crisis­situaties of migratie­druk.

Volgende stappen

Nu de tekst door het Coreper is goedgekeurd, kan deze juridisch en taal­kundig worden bijgewerkt om in juni 2021 definitief te worden aangenomen.

De verordening zal met terug­werkende kracht met ingang van 1 januari 2021 van toepassing zijn.


Terug naar boven