r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Council approves conclusions on the EU Chemicals Strategy for Sustainability

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 15 maart 2021.

Een gifvrij milieu

De Raad heeft een nieuwe chemische­stoffen­strategie goedgekeurd met een lange­termijn­visie voor het EU-beleid voor chemische stoffen. Doel is een gifvrij milieu tot stand te brengen met een grotere bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, en tegelijk het concurrentie­vermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. De Raad vraagt de Commissie de maatregelen van de strategie uit te voeren, waaronder gerichte wijzigingen om de EU-chemische­stoffen­wetgeving te stroomlijnen. Zorgwekkende stoffen worden vervangen en beperkt, en de schadelijkste stoffen voor niet-essentiële maat­schappelijke toepassingen verdwijnen geleidelijk.

Het is de bedoeling de schadelijkste chemische stoffen te verbieden in consumenten­producten, zoals cosmetica, speelgoed, schoon­maak­middelen, kinder­verzorgings­producten, meubilair, textiel of materiaal dat in contact komt met voeding, tenzij ze essentieel zijn voor de gezondheid, veiligheid of het functioneren van de samenleving, of als er geen alternatief is. De Raad benadrukt ook dat het belangrijk is de blootstelling aan hormoon­ontregelende stoffen tot een minimum te beperken en de schadelijke effecten van mengsels van chemische stoffen te verminderen.

Voorts is het de bedoeling gevaarlijke chemische stoffen die kwetsbare groepen treffen, geleidelijk te elimineren. In het algemeen moeten chemische stoffen op duurzamere en veiligere wijze worden gebruikt.

Een belangrijk nieuw onderdeel van de strategie is de verschuiving van de focus naar een "veilige en inherent duurzame" benadering. De lidstaten steunen deze levens­cyclus­benadering, die de toxiciteit van chemische stoffen centraal stelt in alle bestaansfasen, van productie tot gebruik, recycling en verwijdering. Doel is te voorkomen dat gevaarlijke chemische stoffen reeds tijdens de ontwerpfase in producten terechtkomen. Deze benadering is er ook op gericht innovatie en duurzaamheid in de chemische sector te stimuleren.

De Raad moedigt de EU aan een voortrekkers­rol op mondiaal niveau te spelen door haar regels inzake chemische stoffen als de gouden standaard te promoten, en de toegang veilig te stellen tot chemische stoffen die van cruciaal belang zijn voor de gezond­heid en het functioneren van de samen­leving.

Achtergrond

Op 14 oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie de "EU-strategie voor duurzame chemische stoffen - Op weg naar een gifvrij milieu". De chemische­stoffen­strategie is een essentieel onderdeel van de Green Deal en de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen. Ze is ook een belangrijk onderdeel van het herstelplan naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

Met meer dan 40 wetgevingsteksten beschikt de EU over een solide chemische­stoffen­wetgeving. Daartoe behoort een overkoepelend kader voor de registratie, evaluatie en beoordeling van chemische stoffen en de classificatie en etikettering ervan en daarnaast ook sectorale wetgeving inzake biociden, speelgoed, cosmetica, verf, pesticiden, enzovoort.


Terug naar boven