r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie tevreden met akkoord over de Connecting Europe Facility voor de financiering van de digitalisering en van de groene en duurzame vervoers- en energienetwerken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 12 maart 2021.

De Europese Commissie is ingenomen met het akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over het voorstel inzake de Connecting Europe Facility (CEF), goed voor een bedrag van 33,7 miljard EUR uit de meerjarenbegroting 2021-2027 van de EU.

Via het programma Connecting Europe Facility wordt steun verleend voor investeringen in de Europese vervoers- en energie-infrastructuur en voor digitale netwerken. Het zal de dubbele groene en digitale transitie ondersteunen door bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen voor de Europese Green Deal en het digitale decennium.

Op die manier draagt de CEF bij tot de uitvoering van de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit, legt ze de basis voor de groene en digitale transformatie van het vervoerssysteem van de EU en maakt ze dat systeem beter bestand tegen toekomstige crises. Zoals afgesproken in de Europese Green Deal, moet ons vervoerssysteem tegen 2050 slim, concurrerend, veilig, toegankelijk en betaalbaar zijn en 90 % minder broeikasgassen uitstoten. Er zal prioriteit worden gegeven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals het spoor en aan de installatie van oplaadpunten voor voertuigen op alternatieve brandstoffen.

Door een efficiënte en concurrerende interne energiemarkt verder te integreren, de grensoverschrijdende interoperabiliteit van netwerken te verbeteren en de decarbonisatie en grensoverschrijdende samenwerking op energiegebied te faciliteren, zal de Connecting Europe Facility onze ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen helpen verwezenlijken. Ter ondersteuning van de prioriteiten van het herziene TEN-E-beleidskader, dat de Commissie eind 2020 heeft voorgesteld, wordt gerichte financiële steun uitgetrokken voor belangrijke infrastructuurprojecten die de energiesystemen van de Unie met elkaar verbinden.

De digitale pijler van het CEF-programma zal bijdragen tot de ontwikkeling en uitrol van innovatieve, veilige en duurzame grensoverschrijdende digitale infrastructuur, die digitale netwerken en diensten in Europa laat floreren en bijdraagt aan de Europese visie voor het digitaal decennium voor 2030, voortbouwend op de doelstellingen om tegen 2025 een gigabitmaatschappij tot stand te brengen. Belangrijke vervoerscorridors, zoals wegen, spoorwegen, zeeroutes en havens, worden uitgerust met robuuste hogesnelheidsconnectiviteit. Burgers krijgen dankzij snellere en robuuste verbindingen meer mogelijkheden voor online leren, toegang tot efficiëntere digitale diensten en een groter potentieel voor samenwerking op afstand. Aangezien grensoverschrijdende digitale connectiviteit een cruciale rol speelt bij het wegwerken van economische, sociale en territoriale verschillen, zullen veel meer Europese regio's, ook plattelandsgebieden, nieuwe kansen krijgen dankzij het nieuwe CEF-instrument voor de financiering van de digitalisering.

Enkele reacties van leden van het college.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “De Connecting Europe Facility is van cruciaal belang om het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) te voltooien en groener en digitaler te maken. De CEF-middelen worden gebruikt om grensoverschrijdende vervoersverbindingen te bouwen, meer verkeer naar het spoor en de binnenvaart te verschuiven en de multimodale integratie een boost te geven. We hebben een slimmer en duurzamer vervoerssysteem nodig, dat beter bestand is tegen crises. De CEF is cruciaal om dat te verwezenlijken.”

Thierry Breton, commissaris voor de interne markt: “Geavanceerde grensoverschrijdende connectiviteit is een fundamenteel onderdeel van onze economie dat de digitale en groene transitie van Europa ondersteunt naarmate we nieuwe stappen zetten naar het digitale decennium. De nieuwe CEF Digital wordt een van onze belangrijkste instrumenten om de uitrol van grensoverschrijdende glasvezel- en 5G-verbindingen te ondersteunen en zal ervoor zorgen dat alle burgers en bedrijven kunnen profiteren van innovatieve digitale diensten, nieuwe banen en meer sociale en economische kansen.

Kadri Simson, commissaris voor Energie: “Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal op onze weg naar klimaatneutraliteit en een groen energiesysteem. De versterkte CEF zal ons herziene beleid inzake trans-Europese energienetwerken ondersteunen met investeringen in slimme en duurzame grensoverschrijdende infrastructuur en, voor het eerst, steun voor nieuwe grensoverschrijdende projecten voor de opwekking van hernieuwbare energie.”

Volgende stappen

De voorlopige overeenkomst moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

De CEF verleent financiële bijstand, doorgaans in de vorm van subsidies. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het soort project. CEF Vervoer: uit de EU-begroting wordt voor de periode 2021-2027 25,8 miljard EUR beschikbaar gesteld voor de medefinanciering van vervoersprojecten in de EU-lidstaten. CEF-Energie: er wordt 5,8 miljard EUR uitgetrokken voor de medefinanciering van projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van de TEN-E-verordening en voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie. CEF Digital: er wordt 2 miljard EUR geïnvesteerd in Europese connectiviteitsinfrastructuur om de uitrol en het gebruik van mobiele 5G-netwerken door lokale gemeenschappen te stimuleren. De CEF zal een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Green Deal: de verdere digitalisering en het promoten van groene en duurzame trans-Europese vervoers- en energienetwerken.


Terug naar boven