r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: in dialoog met de burger voor een veerkrachtiger Europa

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 10 maart 2021.

Vandaag hebben voorzitter Sassoli, de Portugese premier Costa en Commissievoorzitter Von der Leyen de gezamenlijke verklaring over de conferentie over de toekomst van Europa ondertekend.

Hiermee wordt de basis gelegd voor een reeks debatten en discussies waarin mensen uit alle hoeken van Europa hun ideeën over hoe de toekomst van Europa er moet uitzien met anderen zullen kunnen delen.

Voorzitter Sassoli verklaarde: “Vandaag wordt het startsein gegeven voor een nieuw begin voor de Europese Unie en voor alle Europese burgers. De conferentie over de toekomst van Europa zal een unieke gelegenheid zijn voor alle Europese burgers en ons maatschappelijk middenveld om de toekomst van Europa vorm te geven, een gemeenschappelijk project voor een goed functionerende Europese democratie. We roepen u, alle burgers, op uw stem te laten horen en mee te helpen bouwen aan het Europa van morgen, UW Europa.”

Premier Costa zei hierover: “De start van de conferentie over de toekomst van Europa is een boodschap van vertrouwen en hoop voor de toekomst bestemd voor alle Europeanen. Vertrouwen dat we de pandemie en de crisis te boven zullen komen; hoop dat we samen een eerlijk, groen en digitaal Europa van de toekomst kunnen opbouwen.”

Voorzitter Von der Leyen voegde eraan toe: “Vandaag nodigen we alle Europeanen uit hun stem te laten horen en duidelijk te maken in wat voor Europa ze willen leven, om dat Europa vorm te geven en de handen in elkaar te slaan om ons te helpen het op te bouwen. De verwachtingen van de burgers zijn duidelijk: zij willen inspraak over de toekomst van Europa, over zaken die hun leven aangaan. Even duidelijk is vandaag onze verbintenis aan hen: We zullen luisteren en dan zullen we handelen.”

De conferentie heeft tot doel de burgers een grotere rol te geven bij de vormgeving van het beleid en de ambities van de EU, om de veerkracht van de Unie in crisissituaties te verbeteren, zowel op economisch als op gezondheidsvlak. De conferentie zal een nieuw publiek forum bieden voor een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met de Europese burgers over kwesties die voor hen van belang zijn en hun dagelijkse leven aangaan.

De gezamenlijke verklaring bevat een niet-uitputtende lijst van mogelijke onderwerpen voor de conferentie. Daaronder vallen bijvoorbeeld gezondheid, de klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid, de digitale transformatie, de rol van de EU in de wereld, en de vraag hoe democratische processen in de EU kunnen worden versterkt. Deze punten komen overeen met de overkoepelende prioriteiten van de EU en met kwesties die door burgers in opiniepeilingen aan de orde zijn gesteld. Uiteindelijk zullen de deelnemende burgers bepalen welke onderwerpen tijdens de conferentie zullen worden besproken.

Volgende stappen

De conferentie staat onder het gezag van de drie instellingen die het initiatief leiden; zij worden vertegenwoordigd door hun voorzitters, die gezamenlijk de conferentie voorzitten. Er zal spoedig een raad van bestuur worden samengesteld met gelijke vertegenwoordiging van de drie instellingen, waarin de nationale parlementen de status van waarnemer hebben. De raad van bestuur zal toezicht houden op de werkzaamheden van de conferentie en de plenaire vergaderingen van de conferentie voorbereiden, met inbegrip van de input van de burgers en de follow-up daarvan.

Achtergrondinformatie

In de gezamenlijke verklaring worden de reikwijdte, structuur, doelstellingen en beginselen van de conferentie uiteengezet. De verklaring biedt de achtergrond voor evenementen op het initiatief van burgers en waarbij het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden op alle niveaus, de nationale en regionale parlementen, het Comité van de Regio's, het Economisch en Sociaal Comité, de sociale partners en de academische wereld worden betrokken. Hun deelname aan het proces is essentieel om een zo breed mogelijke uitwerking en betrokkenheid te garanderen.

De conferentie zal gebruikmaken van diverse fora, waaronder digitale, en waar mogelijk ook fysieke fora organiseren, met eerbiediging van de COVID-regels. Een interactief meertalig digitaal platform zal burgers en belanghebbenden de mogelijkheid bieden hun ideeën online in te dienen en evenementen op te zetten of eraan deel te nemen.

Het platform en alle evenementen die in het kader van de conferentie worden georganiseerd, moeten gestoeld zijn op de beginselen van inclusiviteit, openheid en transparantie, met eerbiediging van de privacy van personen en de EU-regels inzake gegevensbescherming. De Europese burgerpanels die op Europees niveau worden opgezet, moeten worden uitgezonden en alle online-bijdragen moeten worden gepubliceerd.

Van de conferentie worden conclusies verwacht om sturing te geven aan de richting die Europa in de toekomst moet inslaan.


Delen

Terug naar boven