r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council approves greater corporate transparency for big multinationals

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021.
Financieel District
Bron: wikipedia/Giligone

De EU neemt maatregelen om de transparantie van multinationals te vergroten. De ambassadeurs van de lidstaten hebben het Portugese voorzitterschap vandaag groen licht gegeven om onderhandelingen te starten met het Europees Parlement met het oog op de snelle goedkeuring van de richtlijn openbare verslaglegging per land ("voorstel voor een richtlijn inzake openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren").

Multinationals en zelfstandige ondernemingen met totale geconsolideerde inkomsten van meer dan € 750 miljoen in elk van de laatste 2 opeenvolgende boekjaren moeten volgens het voorstel - ongeacht of de hoofdvestiging zich binnen of buiten de EU bevindt - de door hen in elke lidstaat verschuldigde winstbelasting en andere relevante fiscale informatie openbaar maken in een speciaal rapport.

Dit geldt niet voor banken, die soortgelijke informatie openbaar moeten maken op grond van een andere richtlijn.

De richtlijn bevat een volledige en definitieve opsomming van te verstrekken informatie, om de ondernemingen niet onevenredig administratief te belasten en de informatie te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is voor doeltreffend openbaar toezicht.

De rapportage moeten binnen 12 maanden na de balansdatum van het betrokken boekjaar gebeuren. Bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden uitstel van openbaarmaking van maximaal 6 jaar krijgen.

Ook wordt in de richtlijn bepaald wie de feitelijke verantwoordelijkheid draagt voor naleving van de openbaarmakingsplicht.

De lidstaten krijgen 2 jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Volgende stappen

Op basis van het onderhandelingsmandaat zal het Portugese voorzitterschap samen met het Europees Parlement nagaan of een akkoord mogelijk is voor de snelle aanneming van de richtlijn in tweede lezing ("vroegtijdig akkoord voor de tweede lezing").

Achtergrond

Het richtlijnvoorstel werd in april 2016 ingediend en maakt deel uit van het actieplan van de Commissie voor een eerlijker vennootschapsbelastingstelsel.

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt in eerste lezing op 27 maart 2019 vastgesteld.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven