r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council approves €330 billion cohesion legislative package

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021.

De EU maakt in 2021-2027 meer dan € 330 miljard vrij via de structuur­fondsen. Dat geld gaat naar regionale en lokale projecten die economische ongelijkheid helpen te verkleinen en het herstel na de pandemie stimuleren.

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU hechtten hun goedkeuring aan de wetteksten over de fondsen - goed voor bijna een derde van de zevenjarige begroting van de EU - en bevestigden daarmee het politieke akkoord met het Europees Parlement.

Het cohesiebeleid vormt de kern van de Europese solidariteit omdat de mensen het concrete effect ervan kunnen voelen. Het komt ten goede aan de regio's, werknemers en bedrijven. Het wetgevings­pakket voor de nieuwe programmerings­periode onderbouwt het herstel van de EU en de groene en de digitale transitie.

Nelson de Souza, Portugees minister van Planning

Nieuwe investerings­prioriteiten

Het cohesiepakket 2021-2027 zorgt voor jaren investeringen. Het merendeel van de middelen gaat naar minder ontwikkelde landen en regio's zodat de sociale, economische en territoriale cohesie van de hele EU verbetert. In de huidige crisis zal dit niet alleen de sociale en economische lange­termijn­effecten van de COVID-19-pandemie verlichten, maar ook goed zijn voor de werking van de interne markt.

Raad en Parlement bereikten overeen­stemming over vijf nieuwe beleids­doelstellingen waarin de belangrijkste prioriteiten van de EU doorklinken:

  • een concurrerender en slimmer Europa
  • een groenere, koolstofarme transitie naar een koolstof­neutrale economie en een veerkrachtig Europa
  • een meer verbonden Europa
  • een socialer en inclusiever Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten
  • een Europa dat dichter bij de burger staat

De gefinancierde projecten zijn heel divers en gaan van vervoers­infrastructuur, zieken­huizen en gezond­heids­zorg, schone energie, water­beheer, duurzame stads­ontwikkeling, onderzoek, innovatie en digitalisering tot arbeids­regelingen, sociale inclusie, onderwijs en opleiding.

Vereenvoudiging en efficiëntie

De nieuwe wetgeving vereenvoudigt regels, vermindert bureaucratie en zorgt ervoor dat geld efficiënter wordt besteed.

Belangrijk is het verband met het Europees Semester, een kader voor coördinatie van het economisch beleid dat leidt tot aanbevelingen voor structurele hervormingen op nationaal niveau. Dit zal de lidstaten helpen te bepalen hoe het geld uit de fondsen het best kan worden geïnvesteerd voor een grotere impact op regionaal en lokaal niveau.

Wie cohesie­middelen wil ontvangen, moet zich houden aan het Handvest van de grondrechten van de EU en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De wetgeving zal ook zorgen voor toezicht op de markt van overheids­opdrachten en meer transparantie doordat de lidstaten gedetailleerdere informatie verstrekken over de ontvangers van de middelen.

Klimaatactie

In totaal zal ongeveer 30% van de structuur­fondsen bijdragen tot het koolstofarm maken van de economie en krijgt elk type investerings­activiteit een klimaatcoëfficiënt. De projecten moeten ook voldoen aan het beginsel "geen ernstige afbreuk doen", zoals vermeld in de milieu­doelstellingen van de EU.

Crisisrespons

In 2020 bleek het cohesiebeleid essentieel voor de snelle respons op de COVID-19-pandemie. Dankzij een wijziging van de regels konden de lidstaten snel beschikken over middelen die elders nog niet waren gebruikt en mochten ze deze zelf uitgeven waar dat het hardst nodig was. Op basis van deze ervaring is een nieuwe bepaling toegevoegd voor tijdelijk gebruik van middelen om te reageren op toekomstige noodsituaties.

Volgende stappen

Het Europees Parlement zal het politieke akkoord naar verwachting in maart bevestigen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de verordeningen in juni in werking treden nadat de tekst door de juristen-vertalers is bijgewerkt, maar de toewijzingen aan de lidstaten zijn vanaf 1 januari 2021 van kracht.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven