r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Zimbabwe: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021.
Logo van de Europese dienst voor extern optreden (Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL )
Bron: Wikimedia / Ssolbergj / CC-BY-SA-3.0, GFDL

De Europese Unie (EU) verwelkomt verdere mogelijkheden voor een voortgezette dialoog met en betrokkenheid bij Zimbabwe en blijft streven naar constructievere betrekkingen.

De EU herinnert aan de conclusies van de Raad van 17 februari 2020 en constateert met bezorgdheid dat de multidimensionale en aanhoudende crisis nog verergerd is.

Het uitblijven van substantiële hervormingen heeft de humanitaire, economische en sociale situatie verder doen verslechteren. Ook schendingen van de mensenrechten en beperkingen van de democratische ruimte blijven bestaan. De EU is met name bezorgd over de toename van het aantal arrestaties en vervolgingen van journalisten, oppositieleden en personen die afwijkende meningen uiten, en over de uitspraken van hoge ambtenaren die als aanzetting tot geweld kunnen worden geïnterpreteerd.

De regering van Zimbabwe heeft toegezegd haar grondwettelijke en internationale mensenrechtenverplichtingen volledig na te komen, hetgeen impliceert dat de mensenrechten en de fundamentele vrijheden worden geëerbiedigd, onder meer door straffeloosheid aan te pakken. Plegers van mensenrechtenschendingen moeten snel voor de rechter worden gebracht, en er moet dringend en prioritair werk gemaakt worden van de uitvoering van de aanbevelingen van de Motlanthe-onderzoekscommissie.

In het licht van haar aanhoudende bezorgdheid heeft de EU haar beperkende maatregelen herzien en eraan herinnerd dat deze tot doel hebben de Zimbabwaanse autoriteiten aan te sporen zich aantoonbaar, oprecht en langdurig in te zetten voor de eerbiediging en handhaving van de mensenrechten en de rechtsstaat. De EU heeft besloten haar wapenembargo te verlengen en de tegoeden van één onderneming, Zimbabwe Defence Industries, verder te bevriezen, rekening houdend met de situatie in Zimbabwe, waaronder de aanhoudende noodzaak om de rol van veiligheidstroepen bij mensenrechtenschendingen te onderzoeken. De beperkende maatregelen tegen 3 personen worden nog steeds opgeschort. De EU zal de gebeurtenissen op de voet blijven volgen, met bijzondere aandacht voor de mensenrechtensituatie, en herhaalt dat zij bereid is het gehele spectrum van haar beleid dienovereenkomstig te herzien en aan te passen.

Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de bevolking van Zimbabwe, de economie, directe buitenlandse investeringen of de handel, en Zimbabwe kan rechten- en contingentvrij blijven uitvoeren naar de EU, terwijl de onderhandelingen om de Economische Partnerschapsovereenkomst met staten in oostelijk en zuidelijk Afrika te verdiepen, blijven lopen. Versnelde politieke en economische hervormingen, eerbiediging van de mensenrechten, versterking van het vertrouwen in de rechtsstaat en corruptiebestrijding zouden het vertrouwen van investeerders aanzienlijk bevorderen, een stabiel ondernemingsklimaat creëren en Zimbabwe helpen de door de economische partnerschapsovereenkomst geboden kansen ten volle te benutten.

De EU herhaalt dat zij bereid is geloofwaardige en duurzame economische en politieke hervormingen te steunen, op basis van concrete toezeggingen van de Zimbabwaanse regering.

De EU beschouwt de hervorming van het kiesstelsel als een belangrijk element om de democratie in Zimbabwe te versterken, en blijft bereid Zimbabwe op dit gebied te ondersteunen conform de aanbevelingen van de verkiezingswaarnemingsmissie van de EU van 2018.

De EU blijft de bevolking van Zimbabwe ondersteunen; zij heeft de afgelopen 7 jaar meer dan € 366 miljoen verstrekt voor de ontwikkeling van het land en € 68 miljoen voor humanitaire bijstand, waaronder specifieke bijstand voor de bestrijding van de COVID-19-pandemie.

De aanstaande politieke dialoog met Zimbabwe zal de mogelijkheid bieden om een gedachtewisseling te houden, het wederzijds begrip te verbeteren en te werken aan een constructieve samenwerking.


Terug naar boven