r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bijlage: Geïntegreerde LIFE-projecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 17 februari 2021.

Bijlage bij onze persmededeling - IP/21/501

Een reeks samenvattingen van projecten in het kader van de oproep uit 2019 tot het indienen van voorstellen voor LIFE. De projecten zijn gerangschikt volgens het land van de projectleider (de coördinator).

BELGIË

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (afvalbeheer, circulaire economie)

Kringlopen sluiten met het oog op minder kunststofafval (LIFE-IP C-MARTLIFE)

In het Vlaamse Gewest in België worden materialen op grote schaal gerecycleerd en hergebruikt. Maar er is behoefte aan meer innovatie en betere knowhow bij de omgang met kunststofafval. In de circulaire economie zijn de producten van vandaag de grondstoffen van morgen. Zo ontstaat een gesloten kringloop of cyclus waarbij materialen in verschillende mate worden gerecupereerd of gerecycleerd.

Het geïntegreerde project onder leiding van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) beoogt de materiaalkringloop te sluiten via recyclage en hergebruik. Het is ook de bedoeling de kringloop te vertragen door de levensduur van producten te verlengen. En er zullen meer gerecycleerde materialen en minder grondstoffen worden gebruikt om de kringloop in te perken.

Concreet zal het team het recyclagepercentage verhogen, zodat een gesloten kringloop ontstaat voor 80 % van de kunststoffen in levensmiddelenverpakkingen en bouwafval. Tegelijkertijd zal er aanzienlijk minder zwerfvuil zijn dankzij een betere afvalinzameling. Ook is het de bedoeling om cateringmateriaal voor eenmalig gebruik bij evenementen en in overheidsgebouwen te beperken. De partners zullen met aangrenzende regio's in België en Nederland samenwerken om het project een groter geografisch bereik te geven.

Het team verwacht dat het efficiënter gebruik van kunststof tot minder afval en zwerfvuil van kunststof zal leiden. Ook zal een duurzame recyclagemarkt voor kunststof worden gecreëerd en het gebruik van kunststof als secundaire grondstof worden gestimuleerd.

Samenvatting van het project

DUITSLAND

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (natuurbehoud, broedvogels in natte graslanden)

Overwinterende vogels terugbrengen naar waterrijke natuurgebieden in Europa (LIFE IP GrassBirdHabitats)

Het aantal vogels in waterrijke natuurgebieden is in heel Europa dramatisch gedaald. Dit is te wijten aan moderne landbouwpraktijken en veranderd landgebruik in de overwinteringsgebieden van de vogels in West-Afrika. Dankzij het geïntegreerde project zullen de broedpopulaties en de reproductiecijfers van deze vogels in natte graslanden toenemen - zowel in Duitsland als in Nederland. Het team streeft ook naar meer terugkerende trekvogels.

De projectpartners zullen daartoe betere habitats voor broedvogels ontwikkelen door het waterpeil te verhogen en invasieve uitheemse soorten te bestrijden. Het Ministerie van Milieu, Energie, Bouw en Klimaatbescherming van Nedersaksen zorgt daarbij voor de nodige coördinatie. Het project zal zowel op openbare als particuliere terreinen worden uitgevoerd en het team zal een compensatieregeling uitwerken ten behoeve van landbouwers en andere grondeigenaren. Het is de bedoeling in totaal 21 000 hectare natte graslanden voor broedvogels te ontwikkelen - een gebied ongeveer twee derde zo groot als München.

Samenvatting van het project

IERLAND

Geïntegreerd LIFE-project - Klimaatactie (koolstofvastlegging, veengebieden)

De Ierse veengebieden in hun voormalige glorie herstellen (LIFE IP Peatlands and People)

Veengebieden zijn goed voor meer dan 20 % van het Ierse landoppervlak. Ze bieden veel voordelen: ze binden bijvoorbeeld koolstof en verhinderen zo dat de koolstof in de atmosfeer terechtkomt. In het verleden werden de Ierse veengebieden vooral ontgonnen voor brandstof: daardoor is bijna de helft van de oorspronkelijke oppervlakte verloren gegaan. Van de resterende veengebieden is ongeveer 80 % beschadigd. Ierland wil uiterlijk 2050 broeikasgasneutraal zijn en daartoe het klimaatactieplan 2019 uitvoeren. In het kader van het geïntegreerde project zal het staatsbedrijf Bord na Móna het plan helpen uitvoeren. Bijna 10 000 hectare veengebied - een gebied ongeveer even groot als Dublin - zullen worden hersteld. Bord na Móna zal ook een model ontwikkelen om de economische groei in de Ierse Midlands te stimuleren via opleidingen, het scheppen van banen en nieuwe waardeketens. Er zal ook een ontdekkingscentrum worden opgericht. Doel is de perceptie van turf bij te stellen: van een brandstof naar een belangrijke natuurlijke troef.

Samenvatting van het project

FRANKRIJK

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (bescherming van watervoorraden)

Schoner water voor de regio Pays de la Loire (LIFE-IP REVERS'EAU)

De regio Pays de la Loire heeft te lijden onder watervervuiling en extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen. Van slechts 11 % van de oppervlaktewaterlichamen is de toestand “goed” overeenkomstig de EU-kaderrichtlijn water; van 25 % is de toestand “slecht”. Bovendien dreigen veel waterlopen in de regio niet te voldoen aan de milieudoelstellingen voor 2027. De regionale raad van de regio Pays de la Loire beoogt de waterkwaliteit in de regio te verbeteren door het beheerplan voor het stroomgebied Loire-Bretagne uit te voeren. Het plan beschrijft op welke wijze de waterlichamen in het gebied beschermd en verbeterd kunnen worden. Het geïntegreerde project beoogt het plan doeltreffend uit te voeren. Het is onder meer de bedoeling de vorm en de structuur van waterlopen te verbeteren en de vervuiling te bestrijden door het probleem aan de bron aan te pakken.

Samenvatting van het project

HONGARIJE

Geïntegreerd LIFE-project - Klimaatactie (koolstofarme transitie, hernieuwbare energiebronnen)

De vervanging van bruinkool door hernieuwbare energiebronnen in Hongarije (LIFE-IP North-HU-Trans)

De geleidelijke vervanging van bruinkool speelt een belangrijke rol in het Hongaarse nationale energie- en klimaatplan (NECP). Bruinkool wordt momenteel gebruikt om elektriciteit op te wekken in de elektrische centrale van Mátra. Het is de laatste bruinkoolcentrale in Hongarije; de centrale is verantwoordelijk voor bijna 50 % van de CO2-uitstoot van de energiesector.

In het kader van dit geïntegreerde project zal het Hongaarse Ministerie van Innovatie en Technologie (de projectcoördinator) de elektrische centrale van Mátra uiterlijk 2030 koolstofvrij maken. De volledige energieproductie met bruinkool zal worden vervangen door koolstofarme technologieën. Het gaat onder meer om technologieën op het gebied van hernieuwbare energie en energieopslag en technologieën op basis van aardgas. Het project zal een sleutelrol spelen bij de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in het hele land.

Samenvatting van het project

ITALIË

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (natuurbescherming, Natura 2000-netwerk)

Optimaal gebruikmaken van het Natura 2000-netwerk in Umbrië (LIFE IMAGINE UMBRIA)

In Umbrië (Italië) bestaat het Natura 2000-netwerk uit 102 sites met een totale oppervlakte van ongeveer 140 000 hectare, d.w.z. ongeveer 20 keer de oppervlakte van San Marino. De regio beschikt reeds over een aan een eerder LIFE-project ontleend strategisch kader met een overzicht van de vereiste maatregelen om het Natura 2000-netwerk te beheren. Dankzij deze maatregelen wil de Regione Umbria (de leidinggevende projectpartner) de instandhoudingsdoelstellingen van de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn van de EU verwezenlijken. Doel is onder meer de regionale wetgeving inzake natuurbescherming te harmoniseren en de staat van instandhouding van verschillende habitats en soorten te verbeteren. Het team zal ook nagaan of strategische habitats met elkaar kunnen worden verbonden, zodat dieren zich vrijer kunnen bewegen. Het team wil ook de verwoestende effecten bestrijden van invasieve uitheemse soorten op andere soorten en habitats. Bovendien zullen duurzaam toerisme en groene werkgelegenheid worden bevorderd.

Samenvatting van het project

LETLAND

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (natuurbehoud, Natura 2000-netwerk)

Een beter beheer van natuurreservaten in Letland (LIFE-IP LatViaNature)

Het strategische kader - het zogenaamde “prioritaire actiekader” - voor het Natura 2000-netwerk in Letland bevat een lijst van habitats en soorten waarvan de staat van instandhouding moet worden verbeterd. In het kader is ook een kostenraming opgenomen. Het Letse Natura 2000-netwerk omvat 326 terrestrische en zeven mariene sites. Maar het netwerk vertoont nog steeds tekortkomingen en lacunes.

Dankzij het geïntegreerde project zal het prioritaire actiekader van Letland volgens plan worden uitgevoerd. Het projectteam - onder leiding van het Agentschap voor Natuurbehoud - zal bestaande lacunes verhelpen en de gunstige staat van instandhouding van terrestrische en mariene habitats en soorten helpen waarborgen, met bijzondere aandacht voor beschermde mariene habitats zoals riffen en zandbanken. Het team zal ook betere plannen voor het beheer van sites ontwikkelen, evenals nieuwe mechanismen voor natuurbehoud op particuliere gronden en een gecentraliseerd dataportaal voor natuurbehoud. Ook de beheersing van invasieve uitheemse soorten is een prioriteit.

Samenvatting van het project

NEDERLAND

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (biodiversiteit)

De biodiversiteit bevorderen samen met de landgebruikers (LIFE IP ALL4Biodiversity)

De biodiversiteit neemt af in de natuurreservaten in Nederland. Het geïntegreerde project beoogt de biodiversiteit in verschillende Natura 2000-sites te herstellen door de bedreigingen als gevolg van het landgebruik in de omliggende gebieden tegen te gaan. De biodiversiteit wordt onder meer bedreigd door de excessieve aanwezigheid van voedingsstoffen uit de landbouw, het opdrogen van het land als gevolg van drainage en de vervuiling waardoor de waterkwaliteit voor aquatische soorten wordt aangetast. De provincie Zuid Holland zal als projectleider de beheerders van de Natura 2000-sites en de gebruikers van de omliggende gronden bij de activiteiten betrekken. Het is ook de bedoeling nauw samen te werken met de betrokken overheidsorganisaties, natuurbeschermingsverenigingen, landbouwers, bedrijven, wetenschappelijke instellingen en andere belanghebbenden. Het team erkent dat natuurbehoud ter bevordering van de biodiversiteit gebaseerd moet zijn op wederzijdse voordelen en nieuwe bedrijfsmodellen voor de landbouw. Dit zal van cruciaal belang zijn wanneer het team beheersplannen voor plattelandsgebieden opstelt - een essentieel onderdeel van het project.

Samenvatting van het project

POLEN

Geïntegreerd LIFE-project - Klimaatactie (klimaat en energie)

Voorbereidingen treffen voor klimaatactie in de regio Małopolska (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA)

In februari 2020 heeft de regio Małopolska haar regionaal actieplan voor klimaat en energie (RAPCE) goedgekeurd. Doel van het plan is de regio te helpen de streefcijfers van de EU inzake de vermindering van broeikasgasemissies te halen. Mede dankzij het geïntegreerde project kan het RAPCE worden uitgevoerd en de regio de transitie naar een koolstofarme economie maken. Het team zal zowel een beroep doen op nationale en Europese overheidsmiddelen als op middelen van de particuliere sector. Het geld zal worden gebruikt om de in het RAPCE vastgestelde prioritaire maatregelen te financieren. De partners zullen de institutionele capaciteit en de knowhow verbeteren door opleidingscursussen te organiseren. Ze zullen ook nagaan hoe de markt voor verwarmingstoestellen milieuvriendelijker kan worden gemaakt. Tegelijkertijd verwachten ze groene banen te creëren. Het team wil ook iets doen aan de negatieve perceptie van klimaatacties en zal daarom voorlichtingscampagnes organiseren om de algemene aandacht voor het klimaat te bevorderen.

Samenvatting van het project

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (beheer van stroomgebieden)

Schoonmaak van het stroomgebied van de Pilica (IP LIFE PL Pilica Basin CTRL)

Volgens de EU-kaderrichtlijn water moeten alle oppervlaktewateren en al het grondwater in Europa goed in stand worden gehouden. Toch zijn van de 126 oppervlaktewaterlichamen van de Pilica in Polen er slechts 21 in goede staat. Het geïntegreerde project - onder leiding van het openbare waterschap Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - heeft tot doel de waterkwaliteit in het stroomgebied van de rivier te verbeteren.

Het team zal zich buigen over de maatregelen van het bestaande beheersplan voor het stroomgebied van de Vistula. Het zal ook investeren in proefprojecten op het gebied van blauwe en groene infrastructuur en biotechnologie, waarbij levende organismen worden gebruikt. Dankzij het project zal de vervuiling op het platteland afnemen en meer overtollig regenwater in stedelijke gebieden worden gecapteerd en gezuiverd.

Het is ook de bedoeling de bloei van blauw-groene algen in het reservoir van Sulejów te beteugelen en ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld het toerisme in het stroomgebied van de Pilica) nieuwe impulsen te geven. Opleidingen en voorlichtingscampagnes moeten de druk van de landbouw op de watervoorraden helpen verminderen.

Samenvatting van het project

PORTUGAL

Geïntegreerd LIFE-project - Klimaatactie (aanpassing aan de klimaatverandering)

De klimaatverandering op de Azoren aanpakken (LIFE IP CLIMAZ)

De klimaatverandering is een groot probleem op de negen eilanden van de Azoren (Portugal). Mede dankzij het geïntegreerde project zal de lokale overheid - de Direção Regional do Ambiente (DRA) - een bestaand regionaal programma voor aanpassing aan de klimaatverandering op de eilanden kunnen uitvoeren.

Het team zal de lokale gemeenschappen aanmoedigen om samen plannen te ontwikkelen voor de aanpassing aan de klimaatverandering. De DRA zal ook aanpassings- en mitigatiemaatregelen op andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld energie, bosbouw en toerisme) promoten om de klimaatbestendigheid te vergroten. Mede dankzij demonstratieprojecten kan de transitie naar koolstofneutrale mobiliteit worden gemaakt. Het team zal ook samenwerken met overheden uit de ultraperifere regio's van de EU om oplossingen te vinden voor problemen als gevolg van de klimaatverandering.

Samenvatting van het project

SLOWAKIJE

Geïntegreerd LIFE-project - Milieu (natuurbehoud, Natura 2000-netwerk)

Het Natura 2000-netwerk in Slowakije voltooien (LIFE- IP NATURA 2000 SVK)

Het Slowaakse Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden bestrijkt ongeveer 30 % van het land, maar vertoont nog hiaten. Hoewel er streefcijfers zijn geformuleerd voor de instandhouding van soorten en habitats, ontbreekt het soms aan een methode om de staat van instandhouding te meten.

Het Ministerie van Milieu streeft ernaar het prioritaire actiekader (PAF) via het geïntegreerde project uit te voeren. Het PAF geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om het Natura 2000-netwerk te beheren. Dankzij een doeltreffend beheer zal de staat van instandhouding van verschillende soorten en habitats verbeteren. Bovendien zal het land beter in staat zijn de streefcijfers van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 te halen. De maatregelen beogen onder meer het herstel van veengebieden en van habitats waarvan zeer bedreigde soorten zoals het auerhoen en de Europese moerasschildpad afhankelijk zijn. Het publiek moet ook beter over het Natura 2000-netwerk worden voorgelicht zodat het netwerk op meer bijval kan rekenen.

Samenvatting van het project

Meer informatie

Persbericht - IP/21/501


Terug naar boven