r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Concentraties: Commissie keurt overname van Belchim door Mitsui onder voorwaarden goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 februari 2021.

De Europese Commissie heeft, na toetsing aan de EU-concentratieverordening, toestemming gegeven voor de geplande overname van Belchim door Mitsui. De toestemming werd verleend op voorwaarde dat Mitsui de gedane toezeggingen volledig naleeft.

Belchim en Mitsui distribueren allebei gewasbeschermingsmiddelen van derden en leveren hun eigen geformuleerde producten voor hoogwaardige gewassen zoals aardappelen, groenten en wijnstokken. Voor dergelijke gewassen verkopen beide bedrijven een breed scala aan producten die meestal gebaseerd zijn op werkzame bestanddelen waarop geen octrooi rust. In de Europese Economische Ruimte (EER) is Mitsui voornamelijk actief op het gebied van gewasbescherming via haar dochteronderneming Certis, die in Nederland is gevestigd.

Het onderzoek van de Commissie

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat de voorgenomen transactie, zoals oorspronkelijk aangemeld, de concurrentie op de volgende markten voor gewasbescherming zou hebben beperkt:

  • plantengroeiregulatoren die worden gebruikt om het kiemen van opgeslagen aardappelen te voorkomen of te remmen. In 2020 is het werkzame bestanddeel chloorprofam door de EU verboden, en sindsdien behoren Mitsui en Belchim tot de zeer weinige leveranciers die alternatieve producten voor chloorprofam verkopen of op het punt staan te verkopen op de markten voor na de oogst te gebruiken groeiregulatoren voor aardappelen in Denemarken, Duitsland, Polen, Zweden en mogelijk ook in Finland en Noorwegen. De transactie zou hebben geleid tot een groot gecombineerd marktaandeel in landen waar Mitsui en Belchim concurreren. Ook zou hierdoor de concurrentie van Mitsui als potentiële nieuwkomer in Finland en Noorwegen worden uitgeschakeld. De Commissie vreesde derhalve dat dit zou leiden tot hogere prijzen voor groeiregulatoren voor aardappelen in die landen;
  • paraffineolie die wordt gebruikt om de verspreiding van virussen bij pootaardappelen en bloembollen te voorkomen of te beperken. Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat Mitsui de belangrijkste leverancier van paraffineolie voor virusbestrijding bij pootaardappelen en bloembolgewassen in Nederland is. Tevens bleek dat er waarschijnlijk geen andere leveranciers dan Belchim waren die deze markten in de nabije toekomst op significante wijze zouden betreden. De Commissie vreesde derhalve dat de transactie de concurrentie van Belchim zou uitschakelen en dat de gefuseerde onderneming zeer grote marktaandelen in Nederland zou hebben behouden. De fusie had voor Nederlandse landbouwers kunnen leiden tot hogere prijzen van paraffineolie voor de bestrijding van virussen bij pootaardappelen en bloembollen.

De voorgestelde corrigerende maatregelen

Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, heeft Mitsui de volgende toezeggingen gedaan:

  • de distributieovereenkomst en de klantenrelaties van Mitsui voor haar groeiregulator voor aardappelen in een of twee pakketten (een voor Duitsland en Polen en een voor de Noordse landen) overdragen aan een of twee overnemers. Indien Mitsui beide pakketten niet binnen een bepaalde termijn kan overdragen, heeft zij aangeboden om in plaats daarvan de distributieovereenkomst en de klantenrelaties voor het groeiregulatorproduct van Belchim onder dezelfde voorwaarden over te dragen;
  • de distributieovereenkomst van Belchim en andere relevante gegevens en overeenkomsten voor haar paraffineolie voor virusbestrijding bij pootaardappelen en bloembollen in Nederland overdragen aan een overnemer.

De af te stoten bedrijfsonderdelen voor groeiregulatoren voor aardappelen en paraffineolie omvatten toegang tot de merken en de intellectuele eigendom, de machines voor het aanbrengen van de producten en onderwijs en opleiding. Mitsui kan de overname van Belchim niet ten uitvoer brengen voordat de Commissie de overdracht van elk pakket aan overnemers formeel heeft beoordeeld en goedgekeurd.

Met deze toezeggingen worden de overlappingen tussen Mitsui en Belchim op de markten waar de Commissie mededingingsbezwaren had vastgesteld, volledig weggenomen.

Daarom kon de Commissie concluderen dat de voorgenomen transactie, als gewijzigd door de toezeggingen, niet langer mededingingsbezwaren opleverde in de EER. Dit besluit is wel afhankelijk gesteld van de volledige naleving van de gedane toezeggingen.

Achtergrond

Mitsui is een in Japan gevestigd handelshuis dat zich bezighoudt met wereldwijde grondstoffenhandel en andere activiteiten, waaronder de distributie en levering van producten in diverse sectoren zoals ijzer en staal, non-ferrometalen, machines, elektronica, chemische stoffen, energiegerelateerde grondstoffen, logistiek en investeringen in infrastructuurprojecten.

Belchim is gevestigd in België en actief op het gebied van de ontwikkeling en het in de handel brengen van landbouwproducten, voornamelijk op de Europese markt voor gewasbescherming. Belchim distribueert voornamelijk een breed scala aan producten van derden, maar formuleert en verkoopt ook haar eigen gewasbeschermingsoplossingen, met name voor aardappelen, wijnstokken, fruit en groenten.

Concentratiecontrole - regels en procedures

De transactie is op 15 december 2020 bij de Commissie aangemeld.

Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II). Deze termijn wordt verlengd tot 35 werkdagen indien de partijen corrigerende maatregelen (“remedies”) voorstellen, zoals in deze zaak het geval is.

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknummer M.9686.


Terug naar boven