r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Videoconferentie van de leden van de Europese Raad, Brussel

Justus Lipsius
datum 25 februari 2021 - 26 februari 2021
plaats Brussel, Online, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
aanwezigen M. (Mark) Rutte e.a.
organisatie Europese Raad, Portugees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2021

Voornaamste agendapunten

Op 25 februari bespraken de leden van de Europese Raad via video­conferentie de huidige situatie van de COVID-19-pandemie en de paraatheid voor gezondheids­bedreigingen.

Voornaamste resultaten, 25 februari 2021

COVID-19

De EU-leiders evalueerden de epidemiologische situatie. Ze zullen blijven samenwerken en hun maatregelen blijven coördineren om de corona­pandemie aan te pakken. Ook blijven ze de algehele situatie nauwlettend volgen om waar nodig actie te ondernemen.

De epidemiologische situatie blijft ernstig, en de nieuwe varianten brengen extra uitdagingen met zich mee. Daarom moeten wij strenge beperkingen handhaven en meer doen om de levering van vaccins te versnellen.

Verklaring van de leden van de Europese Raad

Reisbeperkingen

De leiders waren het erover eens dat niet-essentiële reizen vooralsnog moeten worden beperkt.

De aanneming van de 2 aanbevelingen van de Raad over reizen binnen en naar de EU werd positief onthaald. Daarin staat dat beperkingen kunnen worden opgelegd die proportioneel en niet-discriminerend zijn en rekening houden met de specifieke situatie van grens­overschrijdende gemeenschappen. De goederen- en dienstenstroom in de eengemaakte markt moet gewaarborgd blijven, onder meer via green lanes.

Vaccins

Volgens de leiders moeten de goedkeuring, productie en distributie van vaccins, en het vaccineren zelf, dringend worden versneld. Ook is het nodig de bewakings- en detectie­capaciteit op te voeren om varianten zo snel mogelijk te identificeren en de verspreiding ervan onder controle te houden.

De inspanningen van de Commissie om samen te werken met de sector en de lidstaten om de productie te verhogen en vaccins aan te passen aan de nieuwe varianten, kregen bijval.

Ook was er lof voor de inspanningen van de Commissie om:

 • grondstoffen sneller beschikbaar te maken
 • overeenkomsten tussen fabrikanten in alle toeleveringsketens te faciliteren
 • faciliteiten uit te breiden om de productie in de EU op te schalen
 • onderzoek en ontwikkeling te stimuleren

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun vaccin­productie voorspelbaar is en moeten de contractuele leverings­termijnen naleven.

Verklaring van de leden van de Europese Raad

De leiders willen dat er wordt voortgewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor vaccinatie­bewijzen. Ze zullen hier later op terugkomen.

Solidariteit met derde landen

De EU-leiders bevestigden hun solidariteit met derde landen en zijn vastbesloten de mondiale respons op de pandemie te intensiveren. Ze waren ingenomen met de eerste plannen van Covax voor de verdeling van vaccins in 92 laag- en midden­inkomens­landen.

Wij blijven ons, op basis van gedeelde beginselen, inzetten voor een betere toegang tot vaccins voor prioritaire groepen in ons nabuurschap en daarbuiten, en wij blijven een mondiale aanpak via de Covax-faciliteit ondersteunen.

Verklaring van de leden van de Europese Raad

Gezondheid

Hoewel de COVID-19-crisis nog niet voorbij is, willen de leiders de toekomstige veerkracht van de EU op gezond­heids­gebied nu al verbeteren. De EU-coördinatie zal worden opgevoerd om te zorgen voor:

 • betere systemen voor paraatheid en preventie
 • instrumenten voor respons
 • middelen voor voldoende vaccins en cruciale voorraden voor alle lidstaten
 • ondersteuning voor de ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins en geneesmiddelen - onder meer door snel te investeren in productiecapaciteit
 • optimaal gebruik van big data en digitale technologieën voor medisch onderzoek en gezondheidszorg
 • toegang tot geneesmiddelen in alle lidstaten

De Commissie werd gevraagd uiterlijk in juni 2021 met een verslag te komen over de lessen die tot dusver uit de COVID-19-pandemie zijn getrokken. In dit verslag (met follow-up in de tweede helft van 2021) dient aandacht uit te gaan naar:

 • informatie-uitwisseling
 • coördinatie
 • communicatie
 • gezamenlijke aanbestedingen
 • hoe kan worden gezorgd voor voldoende productie­capaciteit in de EU en strategische reserves, mét ondersteuning van de diversificatie en veerkracht van mondiale medische toeleveringsketens

De leiders willen ook meer internationale solidariteit en samenwerking op gezondheids­gebied. Dit is immers essentieel om huidige en toekomstige bedreigingen aan te pakken. Er werd gepleit voor een sterkere Wereld­gezondheids­organisatie, en voor het toewerken naar een internationaal pandemie­verdrag binnen het WHO-kader.

Zuidelijk nabuurschap

De leiders houden een strategische bespreking over de betrekkingen van de EU met het zuidelijk nabuurschap. In december 2020 nam de Europese Raad conclusies over dit partner­schap aan. Hierin werd benadrukt dat een democratisch, stabieler, groener en welvarender zuidelijk nabuurschap een strategische prioriteit voor de EU is.


Inhoud

1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Portugees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2021

Van 1 januari tot en met 30 juni 2021 vervult Portugal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Portugal volgt hiermee Duitsland op.

Het Portugees voorzitterschap heeft als missie het versterken van de veerkracht van Europa, het vergroten van het vertrouwen in het Europese sociale model, het bevorderen van een Europese Unie die innovatief is en naar de toekomst kijkt, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van solidariteit, verbinding en het verkleinen van verschillen.

4.

Meer over...

Terug naar boven