r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie neemt aanbeveling aan over gecoördineerde EU-aanpak van reizen en vervoer in reactie op nieuwe variant van coronavirus in het Verenigd Koninkrijk

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 december 2020.

Naar aanleiding van de snelle toename in delen van Engeland van het aantal gevallen van COVID-19, waarvan een groot deel wordt veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus, heeft de Commissie vandaag een aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van reizen en vervoer. Deze aanbeveling bouwt voort op de aanbeveling van de Raad van 13 oktober betreffende een gecoördineerde aanpak van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie en op een aantal andere richtsnoeren die de Commissie de voorbije maanden heeft aangenomen, met name de mededeling over de green lanes. Hoewel het belangrijk is snel tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verdere verspreiding van de nieuwe variant van het virus te beperken en alle niet-essentiële reizen naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk moeten worden afgeraden, moeten essentiële reizen en de doorreis van passagiers worden vergemakkelijkt. Gezien de noodzaak om essentiële reizen te waarborgen en verstoringen van de toeleveringsketen te voorkomen, moeten verboden op vlieg- en treinreizen worden opgeheven.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Gezien de huidige onzekerheid en in het licht van het voorzorgsbeginsel moeten de lidstaten gecoördineerde maatregelen nemen om niet-essentiële reizen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te ontmoedigen. Tegelijk mag er geen algemeen reisverbod gelden waardoor duizenden burgers uit de EU en het Verenigd Koninkrijk niet naar huis kunnen terugkeren. Er zijn wel voorzorgsmaatregelen nodig om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus in te dammen, en met deze aanbeveling zorgen wij ervoor dat de beperkingen worden gecoördineerd en dat de nodige uitzonderingen worden gemaakt voor burgers en ingezetenen die naar huis terugkeren en voor andere personen die een essentiële reis maken.”

Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken: “Sinds maart heeft de Commissie solide aanbevelingen voor de lidstaten opgesteld inzake het toezicht aan de binnen- en buitengrenzen. Dankzij de opgedane ervaring kunnen wij de veranderende situatie en de nieuwe problemen aanpakken die door de pandemie worden veroorzaakt. Om doeltreffend te zijn, moeten wij onze maatregelen op gecoördineerde wijze nemen. Met deze aanbeveling maken wij het gemakkelijker om snel tegen de nieuwe variant van het coronavirus op te treden, terwijl essentiële reizen nog altijd kunnen doorgaan.”

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Met de aanbeveling van vandaag bieden wij de lidstaten duidelijkheid over de wijze waarop de connectiviteit kan worden behouden en het vervoer kan worden gewaarborgd na de ontdekking van de nieuwe variant van het coronavirus. Binnen de EU is het cruciaal dat vervoerswerknemers worden vrijgesteld van beperkende maatregelen, zoals quarantaine en tests. Wij moeten de toeleveringsketens intact houden, overeenkomstig onze mededeling over de green lanes.”

Tot eind december zijn de regels voor vrij verkeer nog altijd van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat de lidstaten in beginsel de inreis van personen die vanuit het Verenigd Koninkrijk reizen, niet mogen weigeren. Na het verstrijken van de overgangsperiode zal het Verenigd Koninkrijk onderworpen zijn aan de aanbeveling van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de eventuele opheffing van een dergelijke beperking.

De Commissie beveelt de lidstaten het volgende aan:

  • Zij moeten uitvoering geven aan de beginselen van de aanbeveling van de Raad van oktober betreffende de coördinatie van beperkingen van vrij verkeer. In het licht van het voorzorgsbeginsel moeten alle niet-essentiële reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk tot nader order worden afgeraden.
  • Burgers van de Unie en van het Verenigd Koninkrijk die naar hun lidstaat of land van verblijf reizen, alsook onderdanen van derde landen die het EU-recht van vrij verkeer genieten, moeten echter worden vrijgesteld van verdere tijdelijke beperkingen, mits zij een test ondergaan of quarantaine in acht nemen.
  • Reizigers met een essentiële functie, zoals medisch personeel, moeten worden verplicht binnen 72 uur voor vertrek een RT-PCR-test of een snelle antigeentest te ondergaan, maar mogen niet worden verplicht om tijdens de uitoefening van die essentiële functie in quarantaine te gaan.
  • Vervoerspersoneel moet binnen de EU worden vrijgesteld van elk reisverbod over enige grens en van test- en quarantainevereisten als zij een grens overschrijden op weg van en naar een schip, voertuig of luchtvaartuig. Als een lidstaat in de specifieke context van de situatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in de komende dagen snelle antigeentests voor werknemers in de vervoerssector vereist, mag dat niet tot verstoringen van het vervoer leiden.
  • De doorreis van passagiers, met name voor essentiële reizen, moet worden vergemakkelijkt zonder quarantaine. Er kan om een test worden gevraagd, maar de autoriteiten moeten de reizigers daarvan vooraf in kennis stellen of tests aanbieden tijdens de reis.
  • Gezien de noodzaak om essentiële reizen en doorreis naar huis te waarborgen zoals beschreven in de aanbeveling, moet elk verbod op vervoersdiensten, zoals een vlieg- of treinverbod, worden opgeheven.
  • Goederenstromen moeten ononderbroken blijven doorgaan, in overeenstemming met de green lanes en de mededeling inzake luchtvracht, niet in de laatste plaats om te waarborgen dat bijvoorbeeld COVID-19-vaccins tijdig worden gedistribueerd.
  • De volksgezondheidsautoriteiten van de lidstaten moeten hun sequencinginspanningen opvoeren en virusisolaten tijdig analyseren om gevallen van de nieuwe variant snel op te sporen. Zij moeten ook onmiddellijk melding maken van gevallen waarbij personen betrokken waren die de afgelopen 14 dagen naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn gereisd of die nauwe contacten onderhouden met bevestigde gevallen, om een passende follow-up te waarborgen (bv. RT-PCR-test, isolatie, versterkte contacttracering).

Volgende stappen

Overeenkomstig artikel 126 van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie verstrijkt de door de partijen overeengekomen overgangsperiode op 31 december 2020.

Vanaf 1 januari 2021, na het einde van de overgangsperiode, is het Verenigd Koninkrijk een derde land en passen de lidstaten de aanbeveling betreffende de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU toe op personen die vanuit het Verenigd Koninkrijk reizen. Bijgevolg mogen in beginsel alleen essentiële reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden. Om een vrijstelling van die algemene reisbeperking te genieten, zou de Raad moeten besluiten het Verenigd Koninkrijk toe te voegen aan de lijst van derde landen waarvan de ingezetenen niet onder tijdelijke beperkingen van niet-essentiële reizen naar de EU aan de buitengrenzen mogen vallen. De lijst wordt regelmatig door de lidstaten geëvalueerd in de Raad.

Die beperking van essentiële reizen is echter niet van toepassing op burgers van de Unie die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die langdurig ingezetenen zijn van een EU-lidstaat op grond van de richtlijn langdurig ingezetenen, ongeacht het doel van de reis.

Achtergrond

Dit jaar heeft de Commissie een belangrijke rol gespeeld bij het waarborgen van het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie.

De Commissie heeft een aantal richtsnoeren inzake green lanes aangenomen, waaronder haar mededeling van oktober, waarin het concept van de green lanes wordt versterkt zodat die niet alleen het goederenvervoer over de weg, maar ook per spoor, over water en door de lucht omvatten, om te waarborgen dat essentiële toeleveringsketens blijven functioneren en om verstoringen van het vrachtverkeer en de logistiek in de EU tijdens de tweede golf van de pandemie te voorkomen.

Op 30 juni heeft de Raad een aanbeveling aangenomen over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de eventuele opheffing van een dergelijke beperking. In die aanbeveling heeft de Raad een gemeenschappelijke aanpak vastgesteld met betrekking tot de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen, zoals door de staatshoofden en regeringsleiders van de EU is overeengekomen op 17 maart 2020, en de geleidelijke opheffing van een dergelijke beperking.

In september heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de coronaviruspandemie; dat voorstel is op 13 oktober aangenomen.

Een goed gecoördineerde, voorspelbare en transparante aanpak voor het vaststellen van beperkingen van het vrije verkeer van personen en goederen is noodzakelijk om de verspreiding van het virus te voorkomen, de gezondheid van de burgers te beschermen en het vrije verkeer binnen de Unie onder veilige omstandigheden te handhaven. Dat is belangrijk voor de miljoenen burgers die elke dag onbelemmerd de grens moeten kunnen passeren, en cruciaal voor onze inspanningen om op een veilige manier te beginnen met de wederopbouw van de economie.

Meer informatie

Aanbeveling over een gecoördineerde aanpak van reizen en vervoer in reactie op de in het Verenigd Koninkrijk waargenomen variant van SARS-CoV-2

Aanbeveling betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer

Aanbeveling over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU

Veel gestelde vragen over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie


Terug naar boven