r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe EU-telecomregels: laatste maatregelen vóór de omzettingstermijn

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 21 december 2020.

Vandaag is de laatste dag waarop de lidstaten de nieuwe EU-telecomregels in hun nationale recht moeten omzetten. Het Europees wetboek voor elektronische communicatie, dat in december 2018 in werking is getreden, moderniseert het EU-regelgevingskader voor elektronische communicatie, met als doel de consument meer rechten en keuzevrijheid te geven, hogere standaarden van communicatiediensten te waarborgen en de investeringen te stimuleren voor meer connectiviteit en meer digitale innovatie.

Thierry Breton, EU-commissaris voor de Interne Markt: “Het wetboek is de hoeksteen waarop wij de naadloze gigabitconnectiviteit zullen creëren die ons continent nodig heeft om het herstel te ondersteunen en de sprong voorwaarts te maken in het digitale decennium. Het nieuwe regelgevingskader zal de investeringen in kwalitatief zeer hoogstaande, veilige en betaalbare telecommunicatiediensten in heel Europa, zowel vast als mobiel, faciliteren. De lidstaten moeten de omzetting nu snel voltooien zodat de Europese consumenten, bedrijven en samenleving als geheel ten volle kunnen profiteren van het nieuwe regelgevingskader.”

In overeenstemming met het wetboek heeft de Commissie op 18 december ook wetgeving aangenomen om de huidige doelstellingen op het gebied van concurrentie en interne markt te versterken, consumenten te beschermen en eerlijke tarieven en een divers aanbod van internet- en telefoniediensten mogelijk te maken.

Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:

  • een nieuwe gedelegeerde verordening met een enkel maximumtarief voor gespreksafgifte voor de hele Unie dat aanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor de afgifte van vaste en mobiele gesprekken tussen hun netwerken;
  • een geactualiseerde aanbeveling betreffende relevante markten, met een bijgewerkte lijst van welomschreven markten die de Europese nationale regelgevende instanties op gezette tijden moeten herzien.

In het kader van de verplichtingen die het wetboek oplegt, is in de uitvoeringsverordening betreffende het model voor de samenvatting van een contract een modelformulier vastgesteld dat aanbieders van elektronische-communicatiediensten, zoals telefonie-, berichten- en internetdiensten, aan consumenten in de EU moeten verstrekken. De samenvatting moet de belangrijkste elementen van het contract bevatten, zoals de contactgegevens van de aanbieder, de omschrijving van de dienst, de snelheden van de internetdienst, de prijs, de looptijd, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging, en kenmerken voor eindgebruikers met een beperking.

Ook in overeenstemming met het wetboek heeft de Commissie het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een verslag voorgelegd over de doeltreffendheid van de invoering van het uniforme Europese alarmnummer 112.

Tarieven voor gespreksafgifte in de hele Unie

Op 18 december heeft de Commissie de gedelegeerde verordening aangenomen waarbij een enkel maximumtarief voor vaste gespreksafgifte en een enkel maximumtarief voor mobiele gespreksafgifte voor de hele Unie is vastgesteld, dat wil zeggen voor het tarief dat aanbieders elkaar in rekening brengen om een verbinding tot stand te brengen. Deze maximumtarieven zullen leiden tot een grensoverschrijdende omgeving met meer concurrentie, wat ten goede zal komen aan de Europese consumenten door lagere prijzen en een uitgebreider aanbod van zowel vaste als mobiele telefonie.

Voor mobiele gesprekken bedraagt het enkele maximumtarief voor afgifte 0,2 eurocent per minuut, dat geleidelijk zal worden bereikt tussen nu en 2024. Deze afbouwperiode zal een snelle uitvoering mogelijk maken zonder grote verstoringen voor de aanbieders. Na de aanloopperiode van 2021-2023 zullen alle EU-aanbieders, vanaf 2024, hetzelfde enkele maximumtarief van 0,2 eurocent per minuut moeten hanteren.

Voor vaste gesprekken bedraagt het enkele maximumtarief voor afgifte voor de hele Unie 0,07 eurocent per minuut. Gezien de verschillen tussen de huidige afgiftetarieven in een aantal lidstaten en het definitieve tarief moet een overgangsperiode in 2021 een geleidelijke aanpassing mogelijk maken. Vanaf 2022 zal voor alle vaste aanbieders een maximaal vast afgiftetarief van 0,07 eurocent per minuut gelden.

Meer informatie over de gedelegeerde verordening met maximumtarieven voor gespreksafgifte voor de hele Unie is hier beschikbaar.

Een geactualiseerde aanbeveling betreffende relevante markten

De Commissie heeft ook de aanbeveling betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische-communicatiesector waarvoor regelgeving op EU-niveau nog altijd gerechtvaardigd is, geactualiseerd. De aanbeveling is een belangrijk regelgevings- en harmonisatie-instrument, dat de nationale regelgevende instanties (NRI's) in staat stelt hun maatregelen van regelgevende aard toe te spitsen op markten waar de concurrentie nog niet doeltreffend functioneert en nog altijd grote tekortkomingen bestaan. De aanbeveling wil daarom de concurrentie waarborgen, investeringen in netwerken stimuleren en maximale voordelen voor de consument bewerkstelligen. Dankzij de regulering van de wholesalemarkten tussen de aanbieders van communicatiediensten zullen consumenten kunnen profiteren van betere prijzen, een grotere beschikbaarheid van de diensten en nieuwe aanbiedingen.

Dit is de vierde herziening van de aanbeveling. Zij handhaaft twee wholesalemarkten op de lijst, namelijk de markt voor lokale toegang op wholesaleniveau voor breedbanddiensten aan het grote publiek, en de markt voor wholesaletoegang tot specifieke connectiviteit, voor zakelijk gebruik waarbij een hogere kwaliteit van connectiviteit vereist is.

Meer informatie over de geactualiseerde aanbeveling betreffende relevante markten is hier beschikbaar.

Achtergrond

Met het in 2018 vastgestelde Europees wetboek voor elektronische communicatie worden de vier bestaande richtlijnen, die van 2002 dateren en in 2009 zijn gewijzigd, namelijk de kader-, de machtigings-, de toegangs- en de universeledienstrichtlijn, opnieuw gewijzigd en in één enkel instrument samengebracht. In de twee jaar sinds de vaststelling van het wetboek heeft de Commissie de lidstaten bij het omzettingsproces ondersteund door voortdurend evaluaties te verrichten van, sturing te geven bij en verslag uit te brengen over een reeks steunmaatregelen. Daarnaast heeft het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) een groot aantal richtsnoeren opgesteld, die een coherente toepassing van het wetboek moeten bevorderen en aan een geslaagde tenuitvoerlegging ervan moeten bijdragen.

In september 2020 heeft de Commissie een aanbeveling goedgekeurd betreffende een toolbox ter bevordering van de connectiviteit, waarin de lidstaten worden opgeroepen nauw met elkaar en met de Commissie samen te werken om hun beste praktijken voor de uitrol van netwerken met zeer hoge capaciteit en voor de toewijzing van 5G-spectrum samen te brengen. De eerste mijlpaal in die richting was een op 18 december gepubliceerd verslag met een overzicht van de beste praktijken die de lidstaten, in samenwerking met de Commissie, vastgesteld en onderling gedeeld hebben. Uiterlijk 30 maart 2021 moet worden besloten welke beste praktijken uiteindelijk in de toolbox voor connectiviteit worden opgenomen.

In juni 2020 heeft de Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen over draadloze toegangspunten met klein bereik, of kleine antennes, die van wezenlijk belang zijn voor de tijdige beschikbaarheid van 5G-netwerken. In de verordening worden de fysieke en technische kenmerken van de kleine antennes vastgesteld; zij moet de installatie van 5G-netwerken helpen vereenvoudigen en versnellen doordat er vrijstelling van vergunningsplicht wordt verleend, terwijl het toezicht door de nationale autoriteiten toch nog wordt gewaarborgd.

In de strategie van de Commissie inzake connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij zijn de connectiviteitsdoelstellingen van de EU vastgesteld. Tegen 2025 moeten alle voornaamste sociaal-economische actoren, waaronder scholen, ziekenhuizen en vervoersknooppunten, beschikken over gigabitconnectiviteit, moeten alle stedelijke gebieden en belangrijkste transportroutes over land ononderbroken 5G-dekking hebben, en moeten alle Europese huishoudens toegang hebben tot connectiviteit van ten minste 100 Mbps, met de mogelijkheid van een upgrade naar gigabitsnelheden.

Meer informatie

Factsheet over het Europees wetboek voor elektronische communicatie

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Connectiviteit voor een Europese gigabitmaatschappij

Gedelegeerde handeling

Aanbeveling betreffende relevante markten


Terug naar boven