r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie publiceert aanbevelingen voor nationale strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 18 december 2020.

Vandaag heeft de Commissie aanbevelingen voor elke lidstaat gepubliceerd om hen te helpen bij het opstellen van hun strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Bij die aanbevelingen hoort ook een mededeling. Deze aanbevelingen maken deel uit van de dialoog die de Commissie met de lidstaten voert om hen te ondersteunen bij de uitvoering van het GLB vanaf 2023 en om ervoor te zorgen dat hun strategische GLB-plannen op ambitieuze wijze bijdragen aan de Europese Green Deal.

In de strategische plannen, die een essentieel onderdeel van de hervorming van het GLB zijn, zal, op basis van een analyse van de omstandigheden en de behoeften in de lidstaten, worden bepaald hoe elke lidstaat van de GLB-instrumenten zal gebruikmaken. Hierbij wordt beoogd zowel de specifieke doelstellingen van het GLB te verwezenlijken als de streefcijfers van de Europese Green Deal te halen.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “De aanbevelingen aan de lidstaten zijn een cruciale stap in de transitie naar een grotere duurzaamheid en veerkracht van onze landbouwsector. Ik moedig de lidstaten sterk aan om bij de opstelling van hun strategische GLB-plannen met deze aanbevelingen rekening te houden. Op die manier kunnen wij zorgen voor een GLB dat in overeenstemming is met de Green Deal en dat de landbouwers ondersteunt als aanjagers van de groene transitie. Samen met het Europees Parlement en de Raad zullen wij ervoor zorgen dat bij de hervorming van het GLB de nodige milieu- en klimaatambities gehandhaafd blijven.”

De Commissie doet aanbevelingen voor elke lidstaat op basis van een analyse van hun landbouwsector en plattelandsgebieden. Deze aanbevelingen houden verband met de negen specifieke GLB-doelstellingen die betrekking hebben op ecologische, sociale en economische uitdagingen, en met een horizontale doelstelling inzake kennis en innovatie.

Daarnaast wordt in de aanbevelingen rekening gehouden met de ambities van de Europese Green Deal, en meer in het bijzonder met zes streefcijfers van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie. De aanbevelingen zijn bedoeld om de richting aan te geven die de strategische GLB-plannen moeten volgen om deze doelstellingen en streefcijfers te verwezenlijken. Zij brengen in kaart welke belangrijke kwesties een zorgpunt zijn voor de lidstaten en hoe deze moeten worden aangepakt. Daartoe geven zij ook een stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen van de Green Deal. De bijgevoegde kaart geeft bijvoorbeeld een beeld van de emissies van vee per hectare voor elke lidstaat.

Voorts heeft de Commissie, om het streefcijfer van 25 % biologische landbouw te halen, een grote meerderheid van de lidstaten aanbevolen de nodige structuren in de voedselvoorzieningsketen uit te bouwen, het lokale potentieel van de biologische productie in kaart te brengen, de consumptie van biologische producten te bevorderen en steun te verlenen voor de omschakeling naar en de instandhouding van biologische landbouw in het kader van de plattelandsontwikkeling.

  • Verder beveelt de Commissie, voor de GLB-doelstellingen met betrekking tot het vergroten van het concurrentievermogen en het aantrekken van jonge landbouwers, meerdere lidstaten aan om de toegang tot financiering te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de financiële instrumenten die beschikbaar zijn in het kader van de plattelandsontwikkeling.
  • Een ander voorbeeld is de vermindering van het gebruik van pesticiden en van de daaraan verbonden risico's. De Commissie beveelt de lidstaten aan het duurzame gebruik van pesticiden te bevorderen door ervoor te zorgen dat geïntegreerde gewasbescherming wordt toegepast. Doel hiervan is gezonde gewassen met zo min mogelijk verstoring van het agro-ecosysteem te telen en natuurlijke plaagbestrijdingsmethoden aan te moedigen. Tot slot wordt er in de aanbevelingen ook op gewezen dat de waarde van de landbouwproducten op het niveau van de primaire producenten moet worden verhoogd door middel van geografische aanduidingen of lokale en regionale toeleveringsketens.

Achtergrond

Na de publicatie van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie in mei 2020 zijn de Commissie en de lidstaten een gestructureerde dialoog aangegaan. Deze twee strategieën werden gepresenteerd in het kader van de Europese Green Deal om de transitie naar een grotere duurzaamheid van onze voedselsystemen mogelijk te maken en de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies aan te pakken. In die strategieën zijn de streefcijfers vastgesteld die uiterlijk in 2030 moeten worden gehaald: zo moeten het gebruik en de risico's van pesticiden worden gehalveerd, moet het gebruik van meststoffen met minstens 20 % worden verminderd, moet de verkoop van antimicrobiële stoffen voor landbouwdieren en aquacultuur met 50 % dalen en moet 25 % van de landbouwgrond worden gebruikt voor biologische landbouw; ook moeten alle plattelandsgebieden uiterlijk in 2025 over snel breedbandinternet beschikken.

De Commissie heeft in 2018 haar voorstellen voor de hervorming van het GLB gepresenteerd. Daarbij is een meer flexibele, prestatie‑ en resultaatgerichte aanpak ingevoerd die met de lokale omstandigheden en behoeften rekening houdt en de duurzaamheidsambities op EU-niveau verhoogt. Het nieuwe GLB is opgebouwd rond negen doelstellingen, die ook de basis vormen waarop de EU-landen hun strategische GLB-plannen opstellen.

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 23, respectievelijk 21 oktober 2020 overeenstemming bereikt over hun onderhandelingsstandpunten over de hervorming van het GLB. Hierdoor konden de trialogen op 10 november 2020 van start gaan. De Commissie is vastbesloten ten volle haar rol te spelen in de trialoogonderhandelingen over het GLB, als eerlijke bemiddelaar tussen de medewetgevers en als drijvende kracht voor meer duurzaamheid om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Meer informatie

Mededeling en aanbevelingen

Toekomstig GLB

“Van boer tot bord”-strategie

Biodiversiteitsstrategie


Terug naar boven