r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Akkoord van de EU-instellingen over de prioriteiten voor de komende jaren: Een gemeenschappelijke agenda voor ons herstel en onze hernieuwde vitaliteit

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 17 december 2020.

Vandaag hebben Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli en bondskanselier Angela Merkel namens het voorzitterschap van de Raad de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten voor 2021 ondertekend. In de verklaring wordt de belofte van de drie instellingen bevestigd om snel de wetgevingsvoorstellen aan te nemen die nodig zijn om het herstel van de EU van de COVID-19-pandemie te stimuleren en tegelijkertijd de kansen van de klimaat- en de digitale transitie te benutten. De drie voorzitters hebben ook de allereerste gezamenlijke conclusies over de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten voor 2020-2024 ondertekend, die hun akkoord bevatten over een ambitieuze politieke en wetgevingsagenda voor herstel en hernieuwde vitaliteit tot 2024.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: “Deze gezamenlijke akkoorden laten zien hoe vastberaden de EU samen wil werken om de gezondheid en de jobs van onze burgers in heel Europa veilig te stellen. Europa heeft behoefte aan een duurzaam herstel dat iedereen ten goede komt en waardoor we beter kunnen reageren op gezondheidscrises. Nu is het moment gekomen om de uitvoering aan te vatten.”

De gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten voor 2021 is gebaseerd op het werkprogramma van de Commissie voor het komende jaar. In de verklaring wordt de politieke aandacht gevestigd op belangrijke wetgevingsvoorstellen die de Europese Commissie reeds heeft ingediend of uiterlijk in het najaar van 2021 zal indienen. Daarnaast worden in de allereerste gezamenlijke conclusies de prioriteiten vastgesteld die de instellingen hebben afgesproken als leidraad voor de wetgevingsagenda van de EU tot 2024.

Volgens de gezamenlijke verklaring zullen de drie instellingen voorrang geven aan de volgende initiatieven, met als doel zo veel mogelijk daarvan tegen eind 2021 af te ronden:

  • De Europese Green Deal uitvoeren, zodat de klimaattransitie rechtvaardig is en niemand buiten de boot valt, de EU tegen 2050 klimaatneutraal kan worden en er tegen 2030 ambitieuze vooruitgang in de richting van die doelstelling wordt geboekt.
  • Het digitale decennium van Europa vormgeven, door een werkelijk functionerende eengemaakte markt voor digitale diensten binnen veilige en ethische grenzen tot stand te brengen, een kader voor betrouwbare kunstmatige intelligentie te ontwerpen, en Europees leiderschap met digitale doelstellingen voor 2030 en een levendige data-economie te ontwikkelen.
  • Een economie tot stand brengen die werkt voor de mensen, zodat het herstel in de hele samenleving doorwerkt, de eengemaakte markt wordt verdiept en onze industrieën worden versterkt, terwijl er naar meer sociale rechtvaardigheid en welvaart wordt gestreefd. Tegelijkertijd moet de economische en monetaire unie worden verdiept en moeten de veerkracht en de duurzaamheid van de Europese banken en kapitaalmarkten worden versterkt.
  • Europa sterker maken in de wereld, door het Europees merk van verantwoordelijk leiderschap wereldwijd te versterken en sterke partnerschappen aan te gaan, en klaar te staan om een nieuwe impuls te geven aan de trans-Atlantische betrekkingen. De EU zal pleiten voor internationale handelsregels die naar behoren worden gehandhaafd en een gelijk speelveld waarborgen.
  • Een vrij en veilig Europa bevorderen, door overeenstemming te bereiken over een nieuw asiel- en migratiepact en onze buitengrenzen doeltreffend te controleren. De EU zal het vrije verkeer beschermen door het Schengenkader te versterken en de reactie van Europa op gezondheidscrises te verbeteren. De EU zal doortastend optreden om de onlineverspreiding van terroristische inhoud en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.
  • Onze democratie beschermen en versterken en onze gemeenschappelijke Europese waarden verdedigen, door de capaciteit van de EU om de rechtsstaat, de grondrechten en de fundamentele vrijheden te handhaven en te beschermen, te blijven versterken en de democratische fundamenten van Europa te verstevigen.

Volgende stappen

De drie instellingen zullen nu op basis van deze verklaring en deze conclusies samen werken aan alle hangende voorstellen, op basis van de beginselen van Europese toegevoegde waarde, subsidiariteit en evenredigheid. De instellingen beloven nu ook opnieuw om samen te werken met de burgers, om hen meer zeggenschap te geven over hun toekomst, onder meer via de komende conferentie over de toekomst van Europa.

Achtergrond

Elk jaar voeren het Europees Parlement, de Raad en de Commissie besprekingen over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor het komende jaar en hun akkoord daarover wordt vastgesteld in een jaarlijkse gezamenlijke verklaring. Op die basis kunnen de instellingen nauwer samenwerken om de toekomstige uitdagingen aan te pakken. De eerste gezamenlijke verklaring werd in december 2016 ondertekend. Dit jaar komen daar de allereerste gezamenlijke conclusies voor 2020-2024 bij, waarin de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten van de drie EU-instellingen voor de komende vier jaar worden vastgesteld.

Meer informatie

Gezamenlijke conclusies over de beleidsdoelstellingen en -prioriteiten voor 2020-2024 van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie: wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2021

Werkdocument over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2021

Website van de gezamenlijke verklaring en de gezamenlijke conclusies


Terug naar boven