r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over definitief akkoord over waterkwaliteit en toegang tot drinkwater

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

De Commissie is verheugd over het feit dat het Europees Parlement tijdens zijn plenaire vergadering van gisterenavond de herziene drinkwaterrichtlijn heeft vastgesteld. Met de nieuwe richtlijn wordt gezorgd voor een veiligere toegang tot water voor alle Europeanen. Tegelijkertijd zorgt deze richtlijn voor de hoogste normen ter wereld voor drinkwater, in overeenstemming met de ambitie om verontreiniging tot nul terug te dringen en een gifvrij milieu te realiseren, zoals aangekondigd in de Europese Green Deal. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op het voorstel dat de Commissie in februari 2018 heeft gedaan naar aanleiding van het allereerste succesvolle Europees burgerinitiatief “Right2Water”.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Toegang tot veiliger drinkwater en sanitaire voorzieningen is een fundamenteel recht. In de huidige gezondheidscrisis zijn we ons nog bewuster van het vitale belang ervan. Door deze richtlijn goed te keuren, doet het Parlement vandaag een krachtige toezegging voor veiliger kraanwater voor alle Europeanen”.

De vastgestelde tekst bouwt voort op en gaat zelfs verder dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake veiligheidsnormen voor drinkwater. De richtlijn bevat niet alleen bepalingen voor het beheer van kraanwater, maar ook van drinkwaterbronnen en distributiesystemen, om zo het risico op schadelijke gevolgen van verontreiniging voor de menselijke gezondheid en onze watervoorraden tot een minimum te beperken. Met de herschikte richtlijn worden opkomende verontreinigende stoffen aangepakt, zoals microplastics, hormoonontregelende stoffen en nieuwe soorten chemische stoffen.

Met de richtlijn worden de lidstaten verplicht om de toegang tot veilig drinkwater voor iedereen te verbeteren of in stand te houden, en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Ook wordt gezorgd voor betere toegang voor burgers tot informatie over waterleveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit en levering van het drinkwater in hun leefomgeving. Met de richtlijn wordt het vertrouwen van consumenten in drinkwater uit de kraan verbeterd, hetgeen zal zorgen voor minder afval als gevolg van de consumptie van water uit plastic flessen.

Daarnaast zijn in de nieuwe wetgeving gedetailleerde hygiënevoorschriften voor materialen die in contact komen met drinkwater vastgesteld. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) krijgt een belangrijke rol en moet ervoor zorgen dat alleen veilige stoffen worden gebruikt in producten die in contact komen met drinkwater, zoals leidingen en kranen.

Volgende stappen

Omdat het Europees Parlement vandaag de herziene drinkwaterrichtlijn heeft goedgekeurd, is deze nu vastgesteld. Na ondertekening van de handeling door de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad van de Europese Unie, wordt de handeling bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij 20 dagen later in werking. De lidstaten moeten binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding ervan voldoen aan de herziene drinkwaterrichtlijn.

Achtergrond

De meeste inwoners van de EU hebben al een zeer goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. Dit is mede te danken aan meer dan 30 jaar EU-wetgeving inzake drinkwaterkwaliteit. De Commissie heeft in 2018 een herziening van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EG) voorgesteld naar aanleiding van het Europees burgerinitiatief “Right2Water”. Bij het opstellen van het voorstel werd gebruikgemaakt van de Refit-evaluatie van de drinkwaterrichtlijn. Het voorstel ging vergezeld van een effectbeoordeling en is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.


Delen

Terug naar boven