r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over politiek akkoord inzake overgangsregels voor gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 november 2020.

De Commissie toonde zich vandaag verheugd over het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad over de regels van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de overgangsperiode 2021-2022. Die regels sluiten aan bij de huidige GLB-regels, maar bevatten ook nieuwe elementen om een soepele overgang te waarborgen. Het akkoord houdt ook in dat de middelen van het Europees herstelinstrument worden geïntegreerd in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo), zodat de landbouw- en plattelandseconomieën zich in de nasleep van de coronapandemie kunnen herstellen en weer veerkrachtig kunnen zijn.

De nationale toewijzingen die zijn overeengekomen voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 (MFK), gelden tijdens deze overgangsperiode. Intussen blijft de Commissie steun verlenen aan de inspanningen om het akkoord over de volgende langetermijnbegroting en NextGenerationEU zo spoedig mogelijk af te ronden, zodat alle nieuwe programma's op 1 januari 2021 van start kunnen gaan.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “Ik ben ingenomen met het politiek akkoord over de overgangsregels voor het GLB. Dit biedt onze landbouwers de broodnodige zekerheid, vooral in deze ongekende tijden. Het GLB zal onze landbouwers en agrovoedingsproducenten blijven steunen en tegelijkertijd onze milieu- en klimaatambitie vergroten, ook dankzij de herstelfondsen voor plattelandsontwikkeling. Nu streven wij naar een spoedig akkoord over de hervorming van het GLB.”

Tijdens de overgangsperiode moeten de lidstaten het huidige ambitieniveau van het GLB op het gebied van milieu- en klimaatdoelstellingen ten minste behouden, in overeenstemming met het beginsel van “geen terugval”. Ook moeten zij bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Verder zullen de Europese herstelfondsen die zijn toegewezen aan plattelandsontwikkeling (Elfpo) (7,5 miljard EUR) gedurende de overgangsperiode 2021-2022 ter beschikking van de lidstaten worden gesteld. Die middelen dienen om de gevolgen van de pandemie te bestrijden en tegelijkertijd te zorgen voor een groen en digitaal herstel. Zij zijn gericht op milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen, alsook op maatregelen om het herstel en de veerkracht van plattelandseconomieën te bevorderen.

De overgangsregels omvatten:

  • de voortzetting van de huidige GLB-regels voor rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling;
  • het behoud van het huidige steunniveau voor de ultraperifere gebieden (Posei) en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (SAI);
  • de verlenging van de uitzonderlijke plattelandsontwikkelingsmaatregel die is aangenomen in het kader van de coronacrisis. De lidstaten krijgen, onder bepaalde voorwaarden, zes extra maanden de tijd om aanvragen in te dienen en betalingen uit te voeren.

Na het akkoord van vandaag zal in het Europees Parlement en de Raad worden gestemd over de formele goedkeuring van de tekst, zodat deze vóór eind 2020 in werking kan treden. Dat zal echter ook afhangen van de definitieve goedkeuring van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Chronologisch overzicht

In juni 2018 diende de Commissie haar voorstellen tot hervorming van het GLB in. De overgangsregels zullen de continuïteit van de inkomenssteun voor landbouwers waarborgen totdat het nieuwe GLB van kracht is.

Verder presenteerde de Commissie in mei 2020 haar voorstellen voor NextGenerationEU als reactie op de coronacrisis. De overgangsverordening zal de regels bevatten over hoe deze middelen in het kader van het fonds voor plattelandsontwikkeling van het GLB gebruikt moeten worden.

Op 10 november 2020 hebben het Europees Parlement en de EU-landen in de Raad overeenstemming bereikt over de volgende langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU. De MFK-verordening en het interinstitutioneel akkoord die op 10 november zijn goedgekeurd, moeten nu formeel door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen overeenkomstig hun eigen regels en procedures.

Eenmaal goedgekeurd wordt de langetermijnbegroting van de EU, in combinatie met het NextGenerationEU-initiatief (een tijdelijk instrument om het herstel te stimuleren), het grootste stimuleringspakket dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd. Een totaalbedrag van 1,8 biljoen EUR zal bijdragen tot de wederopbouw van Europa na COVID-19. En dat Europa zal groener, digitaler en veerkrachtiger zijn.

Meer informatie

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020

Herstelplan voor Europa


Terug naar boven