r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie keurt actieplan inzake intellectuele eigendom goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 25 november 2020.

Vandaag heeft de Commissie een nieuw actieplan inzake intellectuele eigendom bekendgemaakt om onze ondernemingen - en vooral kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - te helpen optimaal van hun uitvindingen en creaties gebruik te maken en ervoor te zorgen dat deze onze economie en samenleving ten goede kunnen komen.

Intellectuele eigendom (IE) is een belangrijke katalysator van economische groei, aangezien IE bedrijven helpt hun immateriële activa te valoriseren. Het actieplan beoogt zowel de Europese creatieve en innovatieve industrie in staat te stellen wereldwijd een leidende rol te blijven spelen als de groene en de digitale transitie in Europa te versnellen.

In het actieplan worden belangrijke maatregelen beschreven om intellectuele eigendom beter te beschermen; het gebruik van intellectuele eigendom door kmo's te stimuleren; het delen van intellectuele eigendom te vergemakkelijken om de technologische toepassing in de industrie te vergroten; namaak te bestrijden en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren; en een wereldwijd gelijk speelveld te bevorderen. De coronacrisis heeft ook duidelijk gemaakt dat we op bepaalde gebieden afhankelijk zijn van kritieke innovatie en technologieën. Het actieplan stelt deze problemen aan de orde en wil er tegelijkertijd voor zorgen dat kritieke intellectuele eigendom in tijden van crisis beschikbaar kan worden gesteld.

Immateriële activa (bijvoorbeeld merken, modellen, octrooien en gegevens) spelen een steeds belangrijkere rol in de huidige kenniseconomie. Sectoren die intensief gebruikmaken van IE, zijn goed voor 45 % van het totale bbp en 93 % van de totale EU-uitvoer en de meerwaarde van intellectuele eigendom neemt in de meeste Europese industriële ecosystemen toe. Wereldwijd nemen de IE-aanvragen toe, omdat immateriële activa een steeds grotere rol spelen bij de wereldwijde wedloop naar technologisch leiderschap. Het actieplan bouwt voort op de sterke punten van het Europese kader voor intellectuele eigendom, zodat het ons economisch herstel en onze veerkracht op belangrijke economische gebieden kan ondersteunen.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Europa is de bakermat van een aantal wereldwijd toonaangevende innovaties, maar de bedrijven zijn nog steeds niet volledig in staat hun uitvindingen te beschermen en van hun intellectuele eigendom gebruik te maken. Vandaag stellen we een hervorming van ons systeem voor intellectuele eigendom voor om Europa beter in staat te stellen technologieën van de volgende generatie te ontwikkelen die de vooruitgang op het gebied van data en KI weerspiegelen; bedrijven in staat stellen hun kennis in tijden van crisis snel te bundelen en het pad van Europa naar economisch herstel en de groene transitie te ondersteunen.”

In het actieplan worden maatregelen aangekondigd op vijf belangrijke gebieden:

  • De bescherming van intellectuele eigendom verbeteren

In het actieplan wordt voorgesteld een reeks bestaande IE-instrumenten te verbeteren en aan het digitale tijdperk aan te passen. Voorgesteld wordt onder meer de aanvullende beschermingscertificaten voor geoctrooieerde geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren en de EU-bescherming van modellen te moderniseren. Het actieplan beoogt geografische aanduidingen voor landbouwproducten (GA's) beter te beschermen en wil nagaan of een systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen voor andere dan landbouwproducten op EU-niveau haalbaar is. De Commissie start ook een dialoog met het bedrijfsleven over het effect van nieuwe technologieën (zoals KI en blockchain) op het IE-systeem. Om ervoor te zorgen dat bedrijven toegang hebben tot snelle, doeltreffende en betaalbare bescherming en om de aanhoudende versnippering en complexiteit van het huidige systeem te verminderen, roept het actieplan de lidstaten op het eenheidsoctrooisysteem snel uit te rollen om een onestopshop voor de bescherming en handhaving van octrooirechten in de hele EU te creëren.

  • Het gebruik van intellectuele eigendom door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) stimuleren

Europese innovatoren en oprichters van ondernemingen, met name kmo's, zijn vaak niet op de hoogte van de voordelen die de integratie van intellectuele eigendom in hun bedrijfsstrategie meebrengt. Zo dient slechts 9 % van de kmo's een aanvraag voor IE-bescherming in. Om kleinere ondernemingen te helpen van hun immateriële activa gebruik te maken, stelt de Commissie maatregelen voor om voorlichting en advies te verbeteren. Doel is door het coronavirus getroffen kmo's te helpen hun IE-portefeuilles beter te beheren en te benutten via een nieuw programma voor financiële bijstand, waaraan voor het eerste jaar 20 miljoen EUR EUIPO-middelen zijn toegekend. De Commissie zal ook IE-advies en -hulp aan alle deelnemers aan door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprogramma's verlenen en met alle belanghebbenden samenwerken om de valorisatie van IE-rechten in de hele O&I-gemeenschap te verbeteren. De Commissie neemt ook maatregelen om het gebruik van intellectuele eigendom als hefboom voor toegang tot financiering te vergemakkelijken.

  • Het delen van intellectuele eigendom vergemakkelijken

Het actieplan beoogt immateriële activa te beschermen, maar wil ook de toegang verbeteren tot kritieke immateriële activa waarvan onze economie en samenleving afhankelijk zijn. De Commissie erkent de belangrijke rol die het IE-systeem kan spelen bij noodsituaties (bijvoorbeeld de huidige coronaviruspandemie) en stelt maatregelen voor om het delen van kritieke intellectuele eigendom in tijden van crisis te vergemakkelijken zonder het rendement van investeringen in het gedrang te brengen. De Commissie zal ook de infrastructuur op het gebied van auteursrechten verbeteren en maatregelen nemen om door IE beschermde gegevens beter te mobiliseren. Ze zal ook voorstellen doen om de transparantie en de voorspelbaarheid bij het verlenen van standaardessentiële octrooien te bevorderen, aangezien deze belangrijk zijn voor de digitale transformatie van de Europese industrie, zoals de uitrol van geconnecteerde auto's en andere IoT-producten.

  • Namaak bestrijden en de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten verbeteren

De invoer van namaakgoederen en onrechtmatig gereproduceerde goederen is goed voor 6,8 % van het bbp van de EU. De Commissie zal de doeltreffende en evenwichtige handhaving van intellectuele-eigendomsrechten verbeteren. Zo zal de Commissie ter aanvulling van het komende wetgevingspakket inzake digitale diensten een EU-toolbox ter bestrijding van namaak ontwikkelen om de doeltreffende samenwerking tussen houders van intellectuele-eigendomsrechten, tussenpersonen (zoals onlinemarktplaatsen) en handhavingsinstanties te bevorderen en te vergemakkelijken en beste praktijken en het gebruik van adequate instrumenten en nieuwe technologieën te mainstreamen.

  • Een wereldwijd gelijk speelveld bevorderen

Hoewel sectoren die intensief gebruikmaken van IE-rechten, goed zijn voor 93 % van de EU-uitvoer van goederen, worden onze bedrijven nog steeds met grote problemen geconfronteerd wanneer ze in derde landen actief zijn. Om deze problemen te verhelpen wil de Commissie de positie van de EU als wereldwijde normsteller op het gebied van IE versterken. Ze zal ook de strijd van de EU tegen oneerlijke praktijken van spelers uit derde landen opvoeren, zoals industriële spionage of pogingen om zich IE onrechtmatig toe te eigenen in het kader van O&O-samenwerking.

Achtergrondinformatie

De nieuwe industriestrategie van de EU, die op 10 maart van dit jaar is goedgekeurd, stelt dat het beleid van de EU inzake intellectuele eigendom moet bijdragen tot de technologische soevereiniteit van Europa en de bevordering van een wereldwijd gelijk speelveld. In de strategie werd ook de goedkeuring van het actieplan aangekondigd. Op 10 november heeft de Raad van ministers de Commissie verzocht voorstellen in te dienen voor het toekomstig EU-beleid inzake intellectuele eigendom.

Immateriële activa (bijvoorbeeld O&O, uitvindingen, artistieke en culturele creaties, merken, software, knowhow, bedrijfsprocessen en gegevens) zijn de hoekstenen van de huidige kenniseconomie. De afgelopen twee decennia zijn de jaarlijkse investeringen in “intellectuele-eigendomsactiva” in de EU met 87 % gestegen, terwijl de materiële (niet voor woningbouw bestemde) investeringen met slechts 30 % zijn toegenomen. De investeringen in immateriële activa hebben ook aanzienlijk minder te lijden gehad onder de vorige economische crisis (die in 2008 begon).

Sectoren die intensief van intellectuele eigendom gebruikmaken, spelen een essentiële rol in de economie van de EU en staan borg voor goede en duurzame banen. Sectoren die intensief van IE-rechten gebruikmaken, zijn goed voor bijna 45 % van het Europese bbp en dragen rechtstreeks bij tot het scheppen van bijna 30 % van alle banen. Veel Europese ecosystemen kunnen niet gedijen zonder doeltreffende IE-bescherming en doeltreffende instrumenten om immateriële activa te verhandelen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Factsheet over het actieplan inzake intellectuele eigendom

Actieplan inzake intellectuele eigendom “Making the most of the EU's innovative potential - An intellectual property action plan to support the EU's recovery and resilience”

Evaluatieverslag over de wetgeving inzake aanvullende beschermingscertificaten

Landschapsstudie van aan het ETSI bekendgemaakte potentieel essentiële octrooien

Evaluatieverslag over het Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten

Proefstudie voor essentialiteitsbeoordelingen van standaardessentiële octrooien (SEP's)

Studie over trends en ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (KI)

Studieverslag over de haalbaarheid en analyse van het “Impact Licensing Initiative” voor toegang tot technologie tijdens een gezondheidscrisis

Aanvangseffectbeoordelingen van wetgeving inzake modellen

Aanvangseffectbeoordeling van de bescherming van geografische aanduidingen voor andere dan landbouwproducten


Terug naar boven