r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU herbevestigt steun aan Afghanistan op conferentie in Genève 2020

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 24 november 2020.

De Europese Unie bevestigde vandaag opnieuw haar sinds lang bestaande solidariteit en partnerschap met de bevolking van Afghanistan, door op de Afghanistanconferentie van 2020 voor vrede, welvaart en zelfredzaamheid een bedrag van 1,2 miljard euro aan steun toe te zeggen voor de periode 2021-2025, voor zowel noodhulp als hulp op de lange termijn.

Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU/vicevoorzitter van de Europese Commissie Josep Borrell verklaarde op de openingszitting van de conferentie het volgende: “Ondanks het feit dat vredesonderhandelingen binnen Afghanistan van start zijn gegaan, blijven verschrikkelijke gewelddaden nog steeds groot lijden veroorzaken voor de Afghaanse bevolking. Het land bevindt zich daarmee op een tweesprong. De bevolking van Afghanistan kan rekenen op de steun van de Europese Unie voor een welvarende en vredevolle toekomst voor hun land, maar onze steun is afhankelijk van de bescherming van de democratie, de mensenrechten en sociale vooruitgang.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, die de toezegging van de EU tijdens de conferentie aankondigde en deelnam aan een nevenevenement over corruptiebestrijding, verklaarde: “De toezegging van 1,2 miljard euro voor de volgende vier jaar is een blijk van onze solidariteit met de bevolking van Afghanistan. Onze bijstand zal de Afghaanse autoriteiten helpen met hun agenda voor democratische, duurzame ontwikkeling en modernisering, door de mensen uit de armoede te halen, het bestuur te verbeteren, de corruptie te verminderen en de dagelijkse levenskwaliteit van de Afghanen te verbeteren.

Janez Lenarčič, commissaris voor Crisisbeheer, die een nevenevenement over duurzame vredesopbouw mede voorzat, naast een vergadering op hoog niveau over internationaal humanitair recht en de bescherming van de burgerbevolking in Afghanistan verklaarde voorafgaand aan de conferentie: “Wij voeren onze humanitaire hulp op om diegenen te helpen die er het meest behoefte aan hebben. Hoewel humanitaire hulp, het internationaal humanitair recht en de bescherming van de burgerbevolking nooit een politiek instrument mogen worden, moeten deze punten wel centraal staan in de lopende vredesonderhandelingen binnen Afghanistan. Voor de bescherming van het leven van de burgers en de eerbiediging van het internationale humanitair recht in conflictsituaties kan niet worden gewacht op het afsluiten van de vredesonderhandelingen. Daarmee moet onmiddellijk worden begonnen.”

Aanzienlijke maar voorwaardelijke steun

De aanzienlijke financiële toezegging bewijst dat de EU vastbesloten blijft om een vreedzaam, democratisch, soeverein en welvarend Afghanistan te bevorderen, iets waar de bevolking van het land recht op heeft en waarnaar zij sinds lang verlangt. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de ontwikkelingshulp van de EU is gebaseerd op duidelijke voorwaarden en principes.

Deze voorwaarden worden uiteengezet in een document dat door de EU in samenwerking met andere belangrijke internationale partners van het land is opgesteld. Deze partners vertegenwoordigen tezamen 80 % van de internationale hulp aan Afghanistan. Zoals tijdens de conferentie door hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Borrell en commissaris Urpilainen is herhaald, wordt de steun van de EU aan Afghanistan afhankelijk gesteld van een inclusief, onder Afghaanse verantwoordelijkheid gevoerd vredesproces dat voortbouwt op de politieke en sociale verwezenlijkingen van de afgelopen 19 jaar. De vrijwaring van een democratisch pluralisme, de grondwettelijke orde, institutionele transparantie en verantwoordingsplicht en de rechtsstaat, de verdere bevordering van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, in het bijzonder voor vrouwen, kinderen en minderheden, met inbegrip van de vrijheid van de media, alsook het nastreven van duurzame vrede, ontwikkeling en welvaart zijn essentiële elementen voor de toekomst van Afghanistan.

Zeer vele van de principes voor EU-steun en internationale steun zijn terug te vinden in de gezamenlijke politieke verklaring en het partnerschapskader voor Afghanistan die tijdens de conferentie werden aangenomen.

De ontwikkelingshulp van de EU hangt af van de goedkeuring van het volgende meerjarig financieel kader van de EU volgens de voorstellen van de Europese Commissie van 2 juni. Deze bijstand zal de tenuitvoerlegging ondersteunen van het tweede Afghaans Nationaal Vredes- en Ontwikkelingskader voor de periode 2021-2025. De EU-steun zal ook de groeiende armoede in Afghanistan helpen aanpakken in de nasleep van de COVID-19-pandemie.

Naast ontwikkelingssteun zal de EU ook onpartijdige, levensreddende humanitaire hulp blijven verlenen, door de respons tegen het coronavirus op te voeren en slachtoffers van conflicten en gedwongen ontheemding bij te staan, onder meer door noodvoedselhulp, beschermingsdiensten tegen gendergerelateerd geweld, de opvoeding van kinderen, alsmede belangenbehartiging met betrekking tot de eerbiediging van het internationaal humanitair recht door alle partijen bij het conflict.

Achtergrond

In 2016 had de EU al eens 1,2 miljard euro aan Afghanistan toegezegd over een periode van vier jaar. De feitelijke betalingen overschreden in de periode 2016-2020 1,75 miljard euro. In de periode 2002-2020 heeft de Europese Unie in totaal meer dan 5,1 miljard euro besteed aan Afghanistan. Afghanistan is ‘s werelds grootste begunstigde van ontwikkelingshulp van de EU. De steun van de EU beoogt de verwezenlijkingen op politiek en ontwikkelingsgebied van de afgelopen 19 jaar te behouden en wordt gestuurd door solide democratische en mensenrechtenbeginselen.

De EU behoort tot de meest vrijgevige humanitaire donoren van Afghanistan. De totale humanitaire hulp van de EU aan het land beloopt sinds 1994 bijna 1 miljard euro.

Meer informatie

Website van de Afghanistanconferentie 2020

Toespraak van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell op de openingszitting van de Afghanistanconferentie 2020

Bijdrage van commissaris Jutta Urpilainen op de Afghanistanconferentie 2020

Gezamenlijke politieke verklaring van de Afghanistanconferentie 2020

Partnerschapskader 2020 voor Afghanistan

Document: De belangrijkste elementen van duurzame internationale steun voor vrede en ontwikkeling in Afghanistan

Nevenevenement: “Steun voor vrede en welvaart door publiek-private partnerschappen voor belangrijke investeringen in infrastructuur”

Webcast van de ontmoeting op hoog niveau in de marge van de conferentie over internationaal humanitair recht en de bescherming van de burgerbevolking in Afghanistan

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en Afghanistan

Website van de delegatie van de Europese Unie in Afghanistan


Terug naar boven