r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De EU draagt 183 miljoen euro bij aan schuldverlichting voor 29 van 's werelds armste en kwetsbaarste landen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 23 november 2020.

De EU zal 183 miljoen euro bijdragen aan het trustfonds voor rampenbeheersing en -hulp van het IMF (Catastrophe Containment- en Relief Trust - CCRT) voor schuldverlichting in 29 lage-inkomenslanden, zodat deze landen hun sociale, gezondheids- en economische uitgaven als reactie op de COVID-19-crisis kunnen opvoeren.

Deze bijdrage, die is aangekondigd kort nadat de G20-top had ingestemd met een gemeenschappelijk kader voor schuldregeling dat verder gaat dan het Debt Service Suspension Initiative (DSSI - initiatief tot opschorting van de schuldendienst) ligt volledig in de lijn van het voorstel van Commissievoorzitter Von der Leyen voor een initiatief voor een wereldwijd herstel dat investeringen en schuldverlichting koppelt aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: “De EU combineert een inbreng van middelen voor een snelle verlichting van de budgettaire beperkingen om bij te dragen tot een onmiddellijke respons — via bijdragen als deze — met een duurzaam langetermijnplan om partners te helpen een ernstige sociaal-economische storm, die verre van voorbij is, te doorstaan. De EU heeft wereldwijd het voortouw genomen om meer te doen op het gebied van schuldverlichting en schuldherstructurering. Het is onze hoop dat we met onze bijdrage de weg zullen effenen voor anderen om zich bij deze wereldwijde inspanningen aan te sluiten.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Vandaag levert Europa een belangrijke bijdrage aan het multilateralisme en de schuldverlichting. De EU is als lid van de G20 groot voorstander van het initiatief tot opschorting van de schuldendienst en het nieuwe gemeenschappelijke kader voor schuldregeling. Deze bijdrage aan het IMF-trustfunds voor schuldverlichting is een verdere blijk van onze vastberadenheid om lage-inkomenslanden te helpen hun schuldenlast aan te pakken.”

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “De Commissie is vastbesloten haar partnerlanden te blijven steunen op hun weg naar de SDG's, ondanks de schrijnende financiële situatie waarmee ze worden geconfronteerd. De schuldniveaus waren al hoog vóór de crisis en in veel landen worden ze nu gewoon onhoudbaar. Daarom hebben we besloten 183 miljoen euro bij te dragen voor schuldverlichting via dit IMF-mechanisme.

IMF-directeur Kristalina Georgieva nam deel aan de virtuele Raad Buitenlandse Zaken van de EU-ministers van Ontwikkelingssamenwerking met het oog op een groter bewustzijn van de verslechterende schuldsituatie in veel landen bij alle betrokkenen en verklaarde hierbij: “Ik ben de EU zeer dankbaar voor haar ruimhartige bijdrage van 183 miljoen euro aan het CCRT. Dit is een cruciale stap om de meest kwetsbare landen ter wereld te helpen bij het verlenen van gezondheidszorg en economische steun aan hun bevolking tijdens de huidige pandemie. De EU en het IMF hebben een sterk partnerschap inzake ontwikkelingsfinanciering. Ik dring er bij anderen op aan zich aan te sluiten bij de EU en onze andere donoren bij het verstrekken van middelen aan het CCRT. Bijdragen van IMF-lidstaten zijn essentieel om het IMF in staat te stellen de meest kwetsbare landen te ondersteunen.

De EU neemt het voortouw op het gebied van internationale partnerschappen

De EU-middelen die via het CCRT van het IMF worden verstrekt, zullen de schuldendienst verlichten in 29 van de armste en kwetsbaarste landen ter wereld.

Het CCRT betaalt schulden aan het IMF voor in aanmerking komende lage-inkomenslanden die getroffen worden door de meest catastrofale natuurrampen of te kampen hebben met rampen voor de volksgezondheid, zoals epidemieën of mondiale pandemieën. In plaats van middelen te moeten vrijmaken voor schuldendienst kunnen de landen hierdoor hun middelen inzetten om te voorzien in uitzonderlijke betalingsbalansbehoeften die door de ramp zijn ontstaan.

Uit de eerste twee zesmaandelijkse tranches van de CCRT-schuldverlichting is gebleken dat de begunstigde landen in staat waren hun geraamde prioritaire uitgaven voor 2020 met ongeveer 1,2 procentpunt van het bbp te verhogen, waarbij de uitgaven voor gezondheidszorg en sociale bescherming gemiddeld met ongeveer 0,5 procentpunt stijgen.

Een ander voordeel van deze liquiditeitssteun op korte termijn is dat deze ook zal bijdragen tot de macro-economische stabiliteit van deze landen.

Met deze bijdrage van 183 miljoen euro wordt de EU de grootste donor van het CCRT, die tot dusver meer dan 500 miljoen dollar aan subsidies van donorlanden heeft ontvangen.

Achtergrond

Lage-inkomenslanden worden geconfronteerd met grote liquiditeitsbehoeften op korte termijn, waardoor zij niet in staat zijn de nodige middelen te vinden om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Dit voedt de bezorgdheid over een grootschalige externe schuldencrisis.

Als mondiale speler kan de EU ertoe bijdragen schuldverlichting te integreren in een bredere beleidsdialoog, waarbij voorzien wordt in financiering van strategieën en acties voor een betere wederopbouw.

Landen die een beroep kunnen doen op CCRT-steun, zijn landen die in aanmerking komen voor leningen tegen zachte voorwaarden via het Poverty Reduction and Growth Trust-fonds van het IMF en waarvan het jaarlijkse bruto nationaal inkomen per inwoner minder dan 1 175 dollar bedraagt. Kwetsbare landen die het zwaarst door de COVID-19-crisis zijn getroffen, kunnen aanspraak maken op steun van het CCRT.

Hierbij gaat het om: Afghanistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Comoren, Democratische Republiek Congo, Djibouti, Ethiopië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, Haïti, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Sierra Leone, Salomonseilanden, Tanzania, Tadzjikistan, Togo en Jemen.

De toegevoegde waarde van de EU voor het CCRT

  • 22 van de 29 landen hebben lopende programma's voor begrotingssteun van de EU. Dit betekent dat economische stabiliteit en een gezond beheer van de overheidsfinanciën centraal staan in de dialoog van de EU met de nationale overheden van deze landen. De EU legt met name de nadruk op een correcte boekhouding, monitoring en controle van de uitgaven naar aanleiding van COVID-19-pandemie. De lopende dialoog van de EU met partnerlanden in het kader van programma's voor begrotingssteun versterkt het CCRT-kader en zijn monitoringcapaciteit.
  • Door tegelijkertijd bij te dragen aan de macro-economische stabiliteit en de prioritaire uitgaven van landen wordt ook gezorgd voor een verlaging van de transactiekosten.
  • Een monitoringkader zorgt ervoor dat de vrijgekomen middelen worden gebruikt voor de respons op de COVID-19-crisis.
  • De beleidsdialoog met de partnerlanden zal ervoor zorgen dat het herstel van de COVID-19-pandemie en de schuldsituatie niet gepaard gaan met een hogere CO2-emissies en toenemende ongelijkheden.

Nadere informatie

Wereldwijde respons van de EU op COVID-19


Terug naar boven