r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad keurt conclusies goed over EU-actieplan inzake mensen­rechten en democratie 2020-2024

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 19 november 2020.

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over het EU-actieplan inzake mensen­rechten en democratie 2020-2024. Het actieplan beschrijft de ambities en de prioriteiten van de EU op dit gebied in haar betrekkingen met alle derde landen.

De Raad bevestigt met dit actieplan het vaste voornemen van de EU om voor iedereen universele waarden te blijven uitdragen.

In de conclusies wordt erkend dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar dat er ook afbreuk is gedaan aan de universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten. De COVID-19-pandemie en de sociaal­economische gevolgen ervan hebben de mensen­rechten, de democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk gezet. Dat vergrootte de bestaande ongelijkheden en bracht personen in kwetsbare situaties in moeilijkheden.

Niemand mag aan zijn of haar lot worden overgelaten, geen enkel mensenrecht mag worden genegeerd. Daarom zullen de EU en de lidstaten op elk gebied van het extern optreden alle beschikbare middelen gebruiken om de mondiale voortrekkersrol van de EU op het vlak van de mensen­rechten en de democratie en bij de uitvoering van het EU-actieplan te versterken.

Achtergrond

In 2012 heeft de EU het strategisch kader voor mensen­rechten en democratie aangenomen, waarin de beginselen, doelstellingen en prioriteiten voor een doeltreffend en samenhangend EU-beleid zijn vastgelegd. Om het strategisch kader van 2012 uit te voeren, heeft de EU 2 actieplannen aangenomen (2012-2014 en 2015-2019).

Het nieuwe actieplan voor 2020-2024 bouwt voort op de vorige actieplannen en blijft gericht op vaste prioriteiten zoals de ondersteuning van mensenrechten­verdedigers en de strijd tegen de doodstraf.

Het actieplan omvat 5 overkoepelende prioriteiten: 1) het beschermen van en kansen bieden aan individuele personen; 2) het opbouwen van veerkrachtige, inclusieve en democratische samenlevingen; 3) het bevorderen van een mondiaal systeem voor mensenrechten en democratie; 4) nieuwe technologieën: het benutten van kansen en het aanpakken van uitdagingen; en 5) resultaten boeken door samen te werken. Daarmee weerspiegelt het actieplan ook de veranderende context, met aandacht voor nieuwe technologieën en het verband tussen mondiale milieu-uitdagingen en mensenrechten.


Terug naar boven