r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verheugd over politiek akkoord React-EU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 18 november 2020.

De Commissie is verheugd over het politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad over de herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (het pakket React-EU). Dit is het eerste dossier van het cohesiebeleid waarvoor de trialoogonderhandelingen zijn afgerond voor de definitieve vaststelling van de wetteksten door de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira: “Ik ben verheugd over het politiek akkoord van vandaag over React-EU. Het cohesiebeleid staat al van bij het begin centraal in de strijd tegen de pandemie dankzij de investeringsinitiatieven coronavirusrespons. Dit nieuwe initiatief is een stap verder in de ondersteuning van het herstel van de lidstaten via aanvullende financiering om de kloof te dichten tussen de eerste noodhulp en het economisch herstel op de lange termijn met ondersteuning in de programmeringsperiode 2021-2027. We werken hard om te zorgen voor een rechtvaardig en samenhangend herstel.

Met een specifiek bedrag van 47,5 miljard euro (50,5 miljard in lopende prijzen) zal React-EU de crisisrespons en de herstelmaatregelen van de twee investeringsinitiatieven coronavirusrespons (CRII en CRII+) voortzetten en uitbreiden. Zo zal het initiatief ervoor zorgen dat het economisch en sociaal herstel in de context van de coronaviruspandemie vlot en zonder onderbreking verdergaat.

Het compromis van vandaag omvat de volgende belangrijke elementen:

  • volledige flexibiliteit voor de lidstaten om te beslissen over het aandeel van de middelen voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds - waaronder het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen;
  • geen vooraf bepaalde opsplitsing per categorie van regio's om de middelen in te zetten waar ze het meest nodig zijn;
  • medefinanciering van investeringen door de EU zijn mogelijk tot 100 %;
  • de subsidiabiliteit van uitgaven met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020, die zowel fysiek voltooide als volledig uitgevoerde acties omvatten (op voorwaarde dat ze vanaf 1 februari 2020 van start zijn gegaan), in overeenstemming met CRII en CRII+;
  • de einddatum voor subsidiabiliteit van uitgaven op 31 december 2023, in overeenstemming met het wetgevingskader van 2014-2020;
  • de mogelijkheid middelen ook toe te wijzen aan bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's in het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking”;
  • de toewijzing van 70 % van de nationale middelen in 2021 op basis van de sociaal-economische gevolgen van de crisis, waaronder het niveau van de werkloosheid bij jongeren en de relatieve welvaart van de lidstaten. De overige 30 % voor 2022 zal eind 2021 worden berekend op basis van de recentste statistische gegevens;
  • uitzonderlijk geen opsplitsing per regiocategorie; de lidstaten moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling van hun aandacht tussen de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van de coronaviruspandemie en de minder ontwikkelde regio's.
  • Om te zorgen voor het vlot en snel vrijmaken van investeringen zijn ten slotte ex-antevoorwaarden, vereisten inzake thematische concentratie en het prestatiekader niet van toepassing op React-EU. De Commissie zal alles in het werk stellen om programma's en programmawijzigingen binnen 15 werkdagen na indiening ervan goed te keuren.

Volgende stappen

De verordening betreffende het meerjarig financieel kader (MFK) en het interinstitutioneel akkoord die op 10 november zijn goedgekeurd, moeten nu formeel door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen overeenkomstig hun eigen regels en procedures. De algehele middelen van React-EU zijn afhankelijk van de algemene MFK-onderhandelingen.

React-EU zou op 1 januari 2021 in werking treden. De eerste indieningen van programmawijzigingen en de nieuwe specifieke programma's om de aanvullende middelen toe te wijzen worden in het eerste trimester van 2021 verwacht.

Achtergrond

React-EU is een initiatief dat de respons van de EU op de coronaviruscrisis en de maatregelen voor het herstel van de crisis van de CRII-pakketten voortzet en uitbreidt. Het zal bijdragen tot een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie door nieuwe aanvullende middelen toe te voegen aan bestaande programma's voor cohesiebeleid.

Meer informatie

Cohesiebeleid van de EU tegen het coronavirus (EN)

Investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII) en Investeringsinitiatief coronavirusrespons plus (CRII+)

Open gegevensplatform over het cohesiebeleid en COVID-19 dashboard


Terug naar boven