r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Testomgevingen en experimenteerbepalingen voor betere regelgeving: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 16 november 2020.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de rol van testomgevingen voor regelgeving en experimenteerbepalingen in een innovatievriendelijk, toekomstbestendig, duurzaam en veerkrachtig EU-regelgevingskader.

Met testomgevingen voor regelgeving ("regulatory sandboxes") worden concrete kaders bedoeld waarin innovatieve technologieën, producten, diensten of benaderingen kunnen worden getest, zo nodig onder reële omstandigheden. Momenteel worden ze vooral gebruikt op het vlak van digitalisering. Een testomgeving moet gepaard gaan met passende waarborgen, en geldt slechts voor een beperkte tijd en een beperkt deel van een sector of gebied dat onder regelgevend toezicht staat.

Experimenteerbepalingen - vaak de wettelijke grondslag voor testomgevingen - zorgen ervoor dat de autoriteiten die de wetgeving in kwestie moeten uitvoeren en handhaven per geval een zekere flexibiliteit aan de dag kunnen leggen wat betreft het testen van innovatieve technologieën, producten, diensten of benaderingen.

In de conclusies stelt de Raad dat dit soort testomgevingen het bedrijfsleven, en dan met name kleine en middelgrote ondernemingen (inclusief micro-ondernemingen en start-ups) aanzienlijke innovatie- en groeikansen kan bieden in zowel de industrie, de dienstensector als andere sectoren.

De Raad moedigt de Commissie daarom aan om bij het opstellen en herzien van wetgeving per geval te blijven bekijken of er experimenteerbepalingen kunnen worden gebruikt, en om dit gebruik desgevallend ook achteraf te evalueren, op basis van de uitwisseling van informatie met lidstaten.

Ten slotte verzoekt de Raad de Commissie de bevindingen van deze evaluatie in de eerste helft van 2021 te presenteren, gevolgd door praktische aanbevelingen voor een eventueel toekomstig gebruik van "regulatory sandboxes" en experimenteerbepalingen op EU-niveau in de tweede helft van 2021.


Terug naar boven