r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie lanceert nieuwe klachtenregeling in kader van strijd tegen handelsbelemmeringen en schendingen van verbintenissen op gebied van duurzame handel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 16 november 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag het startschot gegeven voor een nieuwe klachtenregeling voor het melden van markttoegangsbelemmeringen en schendingen van verbintenissen op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling in het kader van de handelsovereenkomsten van de EU en het stelsel van algemene tariefpreferenties.

De nieuwe klachtenregeling hangt samen met de grotere inspanningen die de Commissie levert om de handhaving van handelsovereenkomsten te versterken en de uitvoering daarvan te verbeteren. Eerder al had de Commissie in juli haar eerste hoofdfunctionaris voor handhaving in handelszaken (Chief Trade Enforcement Officer, CTEO) benoemd, die toezicht houdt op haar hardere optreden bij de handhaving van het handelsbeleid, en in 2018 haar uit 15 punten bestaande Actieplan voor handel en duurzame ontwikkeling aangenomen. Dit plan is de uitdrukking van de consensus om enerzijds een nauwe langdurige betrokkenheid bij handel en duurzame ontwikkeling te bevorderen en anderzijds — met het oog op een meer assertieve handhaving — de monitoringinspanningen op te voeren. De klachten zullen worden doorgesluisd via een nieuw centraal toegangspunt bij DG Handel om een responsief, gericht en gestructureerd proces mogelijk te maken.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, zei hierover het volgende: “De Commissie heeft de handhaving — samen met een sterkere nadruk op de uitvoering van handelsovereenkomsten — tot een topprioriteit gemaakt. In het kader van deze nieuwe regeling zal aan klachten in verband met verbintenissen op het gebied van duurzame ontwikkeling net zo veel prioriteit en aandacht worden besteed als aan die in verband met markttoegangsbelemmeringen. Het is een echte stap voorwaarts, aangezien de belanghebbenden nu rechtstreeks een bijdrage zullen leveren door erop toe te zien dat het handelsbeleid van de EU resultaten boekt, zowel wat handelsmogelijkheden als wat strengere arbeids- en milieunormen betreft. De klachtenregeling zal toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen en ondernemingen, en de diensten van de Commissie zullen elke klacht beoordelen en zo nodig actie ondernemen.”

De klachtenprocedure staat open voor lidstaten, bedrijven, bedrijfs- en handelsverenigingen, maatschappelijke organisaties en burgers uit de EU. De klachtenformulieren — één voor markttoegangsbelemmeringen en één voor schendingen van verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling — zullen voor in de EU gevestigde belanghebbenden online toegankelijk zijn op het portaal “Access2Markets” op de website van DG Handel. De indieners van een klacht moeten een gedetailleerde feitelijke beschrijving van het desbetreffende probleem verstrekken en een overzicht geven van alle maatregelen die reeds zijn genomen om het probleem te verhelpen. Waar het problemen bij de markttoegang betreft, moet de indiener van de klacht de mogelijke economische gevolgen van de vermeende belemmering beschrijven. Waar het problemen op het gebied van duurzame ontwikkeling betreft, moet de indiener van de klacht nadere gegevens verstrekken over de gevolgen en de ernst van de vermeende schending.

Nadat de klacht is ingediend, zal de indiener erover worden geïnformeerd of naar aanleiding van de klacht een handhavingsmaatregel wordt genomen. De diensten van de Commissie zullen de indiener van de klacht informeren over de inhoud van het actieplan, waarin kan worden aangegeven welke de passende stappen zijn voor de aanpak van de problemen waarop de klacht betrekking heeft, maar ook voor zover mogelijk tijdschema's voor specifieke acties kunnen worden vastgelegd. De diensten van de Commissie kunnen eveneens periodieke updates verstrekken over specifieke acties die worden ondernomen om het probleem te verhelpen, afhankelijk van het gevoelige of vertrouwelijke karakter van elk van die stappen.

Tegelijk met de ingebruikname van de nieuwe klachtenregeling verschijnen op de website van DG Handel een mededeling met operationele richtsnoeren voor de regeling en een mededeling over de bredere aanpak van de handhavings- en uitvoeringswerkzaamheden van DG Handel onder toezicht van de CTEO.

De EU-maatregelen om belemmeringen voor Europese ondernemingen over de hele wereld aan te pakken, zijn succesvol gebleken: door in de periode 2014-2018 belemmeringen uit de weg te ruimen, heeft de Commissie in 2019 gezorgd voor ten minste 8 miljard euro aan extra uitvoer.

Meer informatie

Webpagina van de CTEO met operationele richtsnoeren en document over aanpak van werkzaamheden

Klachtenformulieren


Terug naar boven