r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Commissie en het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU onderstrepen het belang van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 11 november 2020.

Tijdens de virtuele conferentie op hoog niveau “Digital Health 2020 - EU on the Move” hebben de Commissie en het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU vandaag hun voornemen bekendgemaakt in nauw overleg samen te streven naar een veilig en patiëntgericht gebruik van gezondheidsgegevens voor Europa, en naar EU-brede samenwerking op dit gebied door middel van een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor een betere gezondheidszorg, beter onderzoek en betere beleidsvorming op het gebied van gezondheid. De totstandbrenging van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal een integraal onderdeel vormen van de opbouw van een Europese gezondheidsunie, een proces dat vandaag door de Commissie is opgestart met een eerste reeks voorstellen om de paraatheid en de respons bij gezondheidscrises te versterken. Dit vloeit ook rechtstreeks voort uit de datastrategie die de Commissie in februari van dit jaar heeft goedgekeurd en waarin zij al had gewezen op het belang van het creëren van Europese gegevensruimten, waaronder ook op het gebied van gezondheid.

Jens Spahn, de Duitse minister van Volksgezondheid: “Gezondheidsgegevens zijn van essentieel belang voor de gezondheidszorg in het algemeen, maar vooral voor de bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, zoals de COVID-19-pandemie. Burgers in de EU moeten de controle hebben over hun gezondheidsgegevens, vertrouwen kunnen hebben in transparante en juridisch verantwoorde gegevensverwerking en het vermogen tot zelfbeschikking krijgen om hun gegevens op vrijwillige basis te delen. Daarom moeten we een grensoverschrijdend kader opzetten. Volgend jaar zullen we het startschot geven voor dit proces met een eerste concrete Europese usecase. Uiterlijk in 2025 willen we beschikken over een interoperabele infrastructuur voor gegevenstoegang om de veilige grensoverschrijdende analyse van gezondheidsgegevens te vergemakkelijken.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens zal een cruciaal onderdeel vormen van een sterke Europese gezondheidsunie. Gegevens redden levens - we hebben dit allemaal kunnen zien tijdens de COVID-19-crisis. Dit zal de toegang tot gezondheidsgegevens met een betrouwbaar beheer en duidelijke regels mogelijk maken en het vrije verkeer van digitale gezondheidsdiensten ondersteunen. Uiterlijk in 2025 moeten patiënten uit alle lidstaten hun gegevens kunnen delen met gezondheidswerkers van hun keuze wanneer zij naar het buitenland reizen. Samen kunnen we miljoenen burgers in staat stellen een betere toegang tot gezondheidszorg langs digitale weg te verkrijgen en hun welzijn vergroten.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Met de toekomstige wetgevingshandeling inzake gegevensbeheer zullen we een horizontaal kader vaststellen voor het gebruik en hergebruik van gevoelige en waardevolle gegevens op gebieden als gezondheid. Hiermee zal het gemakkelijker worden om sectoriële Europese gegevensruimten te creëren, met inbegrip van een gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. Versterking en uitbreiding van het gebruik en hergebruik van gezondheidsgegevens is van cruciaal belang voor een innovatieve en concurrerende gezondheidssector in de EU en zal Europa veerkrachtiger maken om het hoofd te kunnen bieden aan uitdagingen als de huidige pandemie.”

De minister en de commissarissen waren het erover eens dat het nu dringend noodzakelijk is om tot EU-brede samenwerking aan te sporen.

In dit verband zal als onderdeel van de uitvoering van de datastrategie nog dit jaar een wetgevingshandeling inzake gegevensbeheer worden gepresenteerd, die hergebruik van gevoelige openbare gegevens, zoals gezondheidsgegevens, zal ondersteunen. Voor volgend jaar is een specifiek wetgevingsvoorstel voor een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens gepland, zoals uiteengezet in het werkprogramma van de Commissie voor 2021.

Als eerste stappen zullen de volgende activiteiten, die in 2021 van start gaan, de weg effenen voor een betere gegevensgestuurde gezondheidszorg in Europa:

  • de Commissie stelt in 2021 een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor;
  • een gemeenschappelijk optreden met 22 lidstaten om opties voor te stellen op het gebied van beheer, infrastructuur, gegevenskwaliteit en gegevenssolidariteit, en de bevordering van het vermogen van burgers tot zelfbeschikking met betrekking tot secundair gebruik van gezondheidsgegevens in de EU;
  • investeringen ter ondersteuning van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens in het kader van het EU4Health-programma, alsook van gemeenschappelijke gegevensruimten en innovatie op het gebied van digitale gezondheid in het kader van de programma's Horizon Europa en Digitaal Europa;
  • samenwerking met relevante actoren bij de opstelling van gerichte gedragscodes voor het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens;
  • een proefproject om de haalbaarheid van grensoverschrijdende analyses voor verbetering, regulering en innovatie in de gezondheidszorg aan te tonen;
  • met ingang van 2021 zullen andere EU-financieringsmogelijkheden voor de digitale transformatie van gezondheid en zorgverlening beschikbaar zijn voor de lidstaten, in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds+ en InvestEU.

De vandaag door de Commissie goedgekeurde reeks voorstellen ter versterking van de crisisparaatheid en -respons van de EU, waarmee de eerste stappen worden gezet in de richting van een Europese gezondheidsunie, effent ook de weg voor deelname van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) aan de toekomstige infrastructuur van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, in samenwerking met onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties op het gebied van volksgezondheid en autoriteiten voor de afgifte van datavergunningen in de lidstaten.

Meer informatie

Europese gezondheidsunie

Een Europese datastrategie


Terug naar boven