r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ministers van de Unie voor het Middellandse Zeegebied benadrukken het belang van regionale handel voor economisch herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 november 2020.

De 42 lidstaten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) hebben vandaag per videoconferentie de 11e conferentie van de ministers van Handel gehouden om drie nieuwe handels- en investeringsinitiatieven te lanceren. Zij riepen ook op tot versterking van de handelsbetrekkingen in het Europees-mediterrane gebied als cruciaal element voor het economisch herstel in de regio.

Bij de conferentie van de ministers van Handel van de UMZ werd benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de mediterrane partners ten volle kunnen profiteren van de openstelling van de markten. De onlangs gelanceerde handels- en investeringsinitiatieven die door de EU worden ondersteund en die worden uitgevoerd door partnerorganisaties — het Internationaal Handelscentrum, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling — zullen daartoe bijdragen. Deze initiatieven, in totaal goed voor 11 miljoen euro, zullen het effect van handel en investeringen op het scheppen van banen in het zuidelijke Middellandse Zeegebied versterken en inclusieve economische ontwikkeling stimuleren.

De conferentie van ministers werd gehouden onder het UMZ-covoorzitterschap van de heer Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, en Ing. Maha Ali, de Jordaanse minister van Industrie, Handel en Bevoorrading, in aanwezigheid van de heer Nasser Kamel, secretaris-generaal van de UMZ.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, zei hierover het volgende: “Het Middellandse Zeegebied heeft in de loop van de geschiedenis altijd bekend gestaan om zijn bloeiende uitwisseling van kennis en goederen. Ik ben blij dat de huidige pandemie hier geen einde aan heeft gemaakt, en dat wij het erover eens zijn dat dynamische regionale handel een cruciale rol kan spelen in het economisch herstel in de EU en in de hele Euro-mediterrane regio. Daarom moeten we blijven werken aan het verdiepen van de samenwerking met onze partners in de regio. Ik moedig bedrijven in de landen ten noorden en ten zuiden van de Middellandse Zee sterk aan om meer te profiteren van de kansen die deze regionale handels-, investerings- en economische partnerschap biedt.”

De Jordaanse minister Ing. Maha Ali zei het volgende: “Deze belangrijke ministeriële conferentie valt samen met het 25-jarig bestaan van het Europees-mediterraan partnerschap (proces van Barcelona), waarmee de basis is gelegd voor de formalisering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en waarmee een regionaal langetermijnkader voor samenwerking onder het Noord-Zuid-covoorzitterschap is ingevoerd. De ongekende sociale en economische kwetsbaarheden in de regio, die nog worden verstrekt door de COVID-19-pandemie, vragen meer dan ooit om solidariteit en doeltreffende samenwerking bij het aanpakken van dringende kwesties, met bijzondere aandacht voor de zuidkust van de Middellandse Zee. Jordanië is bereid als covoorzitter van de UMZ samen te werken met de EU en de zuidelijke landen van het Middellandse Zeegebied om regionale duurzame ontwikkeling in het kader van de Unie voor het Middellandse Zeegebied te bevorderen.”

Nasser Kamel, secretaris-generaal van de UMZ, zei: “De huidige pandemie heeft geleid tot verreikende wereldwijde verstoringen van waardeketens en inkrimping van handels- en investeringsstromen. Een “nieuw normaal” zonder focus op een versterkte handel en economische integratie zou niet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de bevolking aan beide zijden van de Middellandse Zee. De bijeenkomst van vandaag toont de gezamenlijke wil van 42 landen om op deze gebieden samen te werken en illustreert de actiegerichte methode van de UMZ, die onze politieke mandaten omzet in concrete initiatieven door middel van een regionale dialoog met meerdere partners.”

Achtergrond

Sinds de laatste ministeriële conferentie van de UMZ in maart 2018 hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan in de bilaterale handelsbetrekkingen tussen de UMZ-lidstaten, waaronder de immense ontwrichting als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie. Ondanks de pandemie en het toenemende protectionisme in de wereld bleef de handel in de Euro-mediterrane regio in het algemeen open. De UMZ-ministers van Handel riepen op protectionisme te bestrijden en aanvullende initiatieven te ontwikkelen om handels- en investeringsstromen verder te faciliteren en te vergroten.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het proces van Barcelona toonden de ministers zich ingenomen met de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de acht Euro-mediterrane associatieovereenkomsten, en riepen zij op tot modernisering ervan: het toepassingsgebied ervan uitbreiden en de verbintenissen inzake de belangrijkste regels van het handelsbeleid verdiepen. Zij drongen ook aan op vooruitgang om de handelsintegratie tussen de zuidelijke mediterrane partners te verbeteren, en waren ingenomen met de toetreding van Libanon en Palestina tot de Overeenkomst van Agadir, een handelsovereenkomst tussen Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië.

Daarnaast riepen de ministers op tot meer samenwerking op het vlak van de hervorming van de WTO, onder meer bij het actualiseren van de regels om een gelijk speelveld te waarborgen, en het vinden van een oplossing voor de huidige impasse van de beroepsinstantie. Dit zal het op regels gebaseerde multilaterale stelsel, dat de belangen van alle WTO-leden beschermt, in stand houden.

De ministers bevestigden ook hun engagement om een wederzijds ondersteunende relatie tussen handel en investeringen en duurzame ontwikkeling te bevorderen, en wezen op het belang van relevante multilaterale initiatieven met het oog op duurzame ontwikkeling. Zij benadrukten dat er dringend actie moet worden ondernomen, ook op regionaal niveau, om de klimaatverandering te bestrijden en internationale klimaatovereenkomsten, zoals de Overeenkomst van Parijs, daadwerkelijk uit te voeren.

De ministers waren ingenomen met de organisatie van het Forum voor handel en investeringen van de UMZ op 12 november 2020, en verwachtten dat de resultaten van deze ministeriële conferentie ten uitvoer zullen worden gelegd door de bijeenkomsten van hoge ambtenaren van de UMZ en in diverse technische werkgroepen, in de aanloop naar de volgende bijeenkomst van de ministers van Handel van de UMZ die voor 2022 is gepland.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring

Het proces van Barcelona of het Europees-mediterrane partnerschap (Euromed) is in 1995 van start gegaan met de Europees-mediterrane conferentie van Barcelona. Het werd georganiseerd door de EU om haar betrekkingen met de landen in de Mashriq- en de Maghreb-regio te versterken. Het partnerschap heeft de basis gelegd voor wat de Unie voor het Middellandse Zeegebied is geworden.


Terug naar boven